Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Giáo án lớp 2 (trọn bộ)

  H
  hunglinhquach hunglinhquach is offline (346 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. VÌ LÀ FONT VN-Times NÊN KHI UP LÊN ĐÂY BỊ LỖI. CÁC BẠN YÊN TÂM NHÉ KHÔNG PHẢI BỊ LỖI ĐÂU BỞI VÌ WEB KHÔNG HỖ TRỢ FONT VN-Times


  TAÄP ÑOÏC

  CHUYEÄN BOÁN MUØA

  (1 tieát)
  I . MUÏC TIEÂU :
  1 . Ñoïc :

  • Ñoïc löu loaùt đöôïc caû caâu chuyeän.
  • Ñoïc đuùng caùc töø ngöõ khoù.
  • Nghæ hôi đuùng sau caùc daáu caâu vaø giöõa caùc cuïm töø.
  • Böôùc đaàu laøm quen vôùi đoïc dieãn caûm, phaân bieät đöôïc lôøi caùc nhaân vaät.

  2 . Hieåu :

  • Hieåu nghóa caùc töø ngöõ: đaâm choài naûy loäc, đôm, thuû thæ, baäp buøng, töïu tröôøng.
  • Hieåu noäi dung baøi: Qua caâu chuyeän cuûa boán naøng tieân töôïng tröng cho boán muøa, taùc giaû muoán noùi vôùi ta raèng muøa naøo trong naêm cuõng coù veû đeïp rieâng vaø coù ích lôïi cho cuoäc soáng .

  II . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC

  • Tranh minh hoïa baøi taäp đoïc.

  III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU :
  TIEÁT 1
  HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
  1.GIÔÙI THIEÄU BAØI
  - Ghi teân leân baûng.
  2.DAÏY HOÏC BAØI MÔÙI
  2.1 . LUYEÄN ÑOÏC
  a) Ñoïc maãu
  - Gv đoïc laàn 1


  - Yeâu caàu Hs đoïc töøng caâu.Nghe vaø chænh söõa loãi cho Hs.(neáu coù).
  - Höôùng daãn phaùt aâm töø khoù :Gv nghe vaø ghi leân baûng.höôùng daãn.
  - Neâu yeâu caàu luyeän đoïc töøng đoaïn sau đoù höôùng daãn hoïc sinh chia đoaïn vaên thaønh 2 đoaïn.
  +Ñoaïn 1:Moät ngaøy khoâng thích em đöôïc?
  +Ñoaïn 2:Phaàn coøn laïi.
  - Yeâu caàu Hs đoïc noái tieáp theo đoaïn tröôùc lôùp .Gv vaø caû lôùp theo doõi đeå nhaän xeùt
  - Höôùng daãn ngaét gioïng.
  - Chia nhoùm Hs vaø theo doõi Hs đoïc theo nhoùm.

  b) Thi đoïc
  - Toå chöùc cho caùc nhoùm thi đoïc đoàng thanh,caù nhaân.


  - Nhaän xeùt ,cho đieåm
  c) Caû lôùp đoïc đoàng thanh -Yeâu caàu Hs caû lôùp đoïc đoàng thanh đoaïn 1.
  - 1 Hs khaù đoïc maãu laàn 2. Caû lôùp theo doõi vaø đoïc thaàm theo.
  - Moãi Hs đoïc moät caâu,noái tieáp töø đaàu cho đeán heát baøi.

  - Hs töï tìm caùc töø khoù.
  - Ñoïc caù nhaân, đoàng thanh.

  -Duøng buùt chì đeå phaân chia đoaïn theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.

  -Noái tieáp nhau đoïc caùc đoaïn 1,2.(đoïc 2 voøng)


  -Laàn löôït töøng Hs đoïc tröôùc nhoùm cuûa mình,caùc baïn trong nhoùm chænh söûa loãi cho nhau.

  -Caùc nhoùm cöû caù nhaân thi đoïc caù nhaân,caùc nhoùm thi đoïc noái tieáp, đoïc đoàng thanh moät đoaïn trong baøi.
  Trả lời · 27-07-2012 lúc 11:44
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  H
  hunglinhquach hunglinhquach is offline (346 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 1,515 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  H
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gởi
  351
  Tài liệu đã gửi
  346
  Tài liệu đã bán
  292
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  665074
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)