Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam - chi nhánh Hải Dương

  T
  trang_rei trang_rei is offline (11 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin

   Mã số tài liệu: 227298

   Danh mục: Ngân Hàng

   Thể loại: Luận Văn · Lượt xem: 1,956 · Lượt mua: 10

   Người bán trang_rei trang_rei is offline

   Loại file:

  10
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

  1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 1
  1.1.1. Ngân hàng thương mại: 1
  1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại: 1
  1.1.1.2. Các chức năng của ngân hàng thương mại: 1
  1.1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: 3
  1.2. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 3
  1.2.1. Vị trí cho vay tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại: 3
  1.2.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng: 3
  1.2.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng: 4
  1.2.2. Phân loại cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại: 4
  1.2.2.1. Căn cứ theo thời hạn vay: 4
  1.2.2.2. Căn cứ mức độ tín nhiệm với khách hàng: 5
  1.2.2.3. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả: 6
  1.2.2.4. Căn cứ xuất xứ tín dụng. 6
  1.2.3. Mở rộng cho vay tiêu dùng: 6
  1.2.3.1. Khái niệm mở rộng cho vay tiêu dùng: 6
  1.2.3.2. Vai trò của việc mở rộng cho vay tiêu dùng: 7
  1.2.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại: 7
  1.2.4. Các nhân tố tác động đến mở rộng cho vay tiêu dùng: 10
  1.2.4.1. Nhân tố khách quan: 10
  1.2.4.2. Nhân tố chủ quan: 10
  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG 11
  2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG: 11
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của BIDV chi nhánh Hải Dương: 11
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng tại BIDV chi nhánh Hải Dương: 11
  2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban tại BIDV chi nhánh Hải Dương: 11
  2.1.2.2 Sơ đồ tổ chức: 12
  2.2 TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG: 13
  2.2.1 Tình hình kết quả huy động vốn: 13
  2.2.2 Tình hình kết quả cho vay: 14
  2.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh: 16
  2.3. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG: 16
  2.3.1. Một số quy định về cho vay tiêu dùng tại BIDV chi nhánh Hải Dương: 16
  2.3.1.1. Đối tượng và điều kiện vay: 16
  2.3.1.2. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng: 19
  2.3.1.3. Quy trình cho vay tiêu dùng: 20
  2.3.2. Doanh số cho vay tiêu dùng tại BIDV chi nhánh Hải Dương: 22
  2.3.2.1. Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ tại chi nhánh: 22
  2.3.2.2. Cơ cấu dư nợ CVTD theo thời gian: 23
  2.3.2.3. Cơ cấu dư nợ CVTD theo sản phẩm: 23
  2.3.2.4. Đảm bảo tiền vay trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh: 24
  2.3.2.5. Cơ cấu cho vay tiêu dùng có đảm bảo bằng tài sản: 25
  2.3.2.6. Nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng: 26
  2.3.2.7. Cơ cấu nợ quá hạn theo thời gian: 27
  2.3.2.8. Tỷ trọng lợi nhuận hoạt động cho vay tiêu dùng: 28
  2.3.3. Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng ở BIDV chi nhánh Hải Dương: 29
  2.3.3.1. Kết quả đạt được: 29
  2.3.3.2. Thiếu sót và nguyên nhân: 29
  CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG 31
  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG: 31

  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG Ở BIDV CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG: 31
  3.2.1. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình sản phẩm cho vay tiêu dùng: 31
  3.2.2. Xây dựng chính sách khách hàng: 32
  3.2.3. Tăng cường hoạt động marketing để nâng cao chất lượng CVTD: 32
  3.2.4. Mở rộng mạng lưới các phòng giao dịch - đổi mới công nghệ hiện đại: 33
  3.2.5. Nâng cao số lượng cũng như chất lượng cán bộ: 34
  3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra giám sát tín dụng:. 35
  3.3. MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP: 36
  3.3.1. Hoàn thiện chế độ cho vay tiêu dùng: 36
  3.3.2. Yêu cầu đối với BIDV chi nhánh Hải Dương: 36

  LỜI MỞ ĐẦU

  Với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, Ngân hàng thương mại (NHTM) đã trở thành tổ chức tài chính quan trọng bậc nhất, không thể thiếu đối với mỗi nền kinh tế của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường đặt ra yêu cầu và cũng là động lực thúc đẩy cho sự phát triển của hệ thống các NHTM. Trong quá trình đổi mới và phát triển, hoạt động của ngành Ngân hàng đang dần được hoàn thiện. Có thể nói trong giai đoạn hiện nay, các NHTM đã xác lập được vị thế vững chắc trong nền kinh tế quốc dân và ngày càng đóng vai trò to lớn trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.
  Dịch vụ Ngân hàng đã từng bước đi vào đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong các hoạt động của Ngân hàng, cho vay là hoạt động quan trọng nhất có vai trò thực sự quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động cho vay của ngân hàng giúp khai thông dòng tài chính, để những luồng vốn được luân chuyển liên tục. Ngoài ra hoạt động này còn chiếm tỷ trọng cao trong việc tạo thu nhập cho Ngân hàng thương mại. Ngày nay, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng lớn, các ngân hàng luôn cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm làm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. CVTD là một hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận nên các ngân hàng hiện nay rất chú trọng phát triển hoạt động này.
  Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động CVTD đối với NHTM nói riêng và nền kinh tế xã hội nói chung. Trong quá trình thực tập em đã mạnh dạn tìm hiểu, nghiên cứu và đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương” làm đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp của mình.
  Kết cấu luận văn gồm ba chương:
  · Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại.
  · Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương.
  · Chương 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương.

  Do còn nhiều hạn chế về trình độ của bản thân và thời gian đi vào thực tế chưa nhiều nên bài luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự đóng góp và chỉ bảo của giáo viên hướng dẫn cũng như của thầy(cô) trong Khoa Tài chính - Ngân hàng để đề tài của Em được hoàn thiện hơn.
  Trả lời · 14-04-2012 lúc 12:16
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  trang_rei trang_rei is offline (11 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  0
  Xem 1,956 Mua 10 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Mới
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã gửi
  11
  Tài liệu đã bán
  32
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  576111
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. P
  phan thanh phuc · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 23-12-2012 lúc 21:17 #2
 9. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  860078
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. G
  ghvn · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Không hối hận khi mua tài liệu này
  Trả lời · 20-02-2013 lúc 15:12 #3
 11. G
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  900598
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. D
  doanduccuong0588 · Thành Viên KiloBooks · 19 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 01-03-2013 lúc 15:48 #4
 13. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  19
  Tài liệu đã gửi
  15
  Tài liệu đã bán
  157
  Tài liệu đã mua
  11
  Mã số thành viên
  204023
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. H
  hanhhn.1981 · Thành Viên KiloBooks · 11 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 05-03-2013 lúc 12:06 #5
 15. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã mua
  67
  Mã số thành viên
  488647
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. N
  nhimrincezz · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  Trả lời · 03-04-2013 lúc 08:23 #6
 17. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  950940
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)