Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Giải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở nước ta hiện nay

  N
  nanaleu nanaleu is offline (1,027 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. LUẬN VĂN:
  Giải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở nước ta hiện nay

  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  3.1. Mục đích nghiên cứu3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
  5.1. Cơ sở lý luận
  5.2. Phương pháp nghiên cứu
  6. ý nghĩa của luận văn
  6.1. ý nghĩa lý luận
  6.2. ý nghĩa thực tiễn
  7. Kết cấu của luận văn
  Chương 1
  Một số vấn đề Lý luận chung về ma tuý, việc làm
  và hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý
  1.1 . Ma tuý và tác hại của nghiện ma tuý đối với kinh tế - xã hội
  1.1.1 . Một số khái niệm liên quan đến ma tuý
  1.1.2 . Đặc điểm người nghiện ma tuý và tái nghiện ma tuý
  1.1.3 . Nguyên nhân của nghiện và tái nghiện ma tuý
  1.1.4 . Tác hại của nghiện và tái nghiện ma túy tới kinh tế - xã hội
  1.2. Việc làm và hỗ trợ tạo việc làm trong quản lý đối với người sau cai nghiện
  và phòng ngừa tái nghiện
  1.2.1. Một số vấn đề chung về việc làm, tạo việc làm trong nền kinh tế thị trường
  1.2.2. Cơ chế phối hợp của chính quyền, gia đình, cộng đồng và xã hội trong
  quản lý và hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện
  1.2.2.1. Vai trò của Nhà nước và các cấp chính quyền về hỗ trợ tạo việc làm cho
  người sau cai nghiện
  1.2.2.2. Những yếu tố điều kiện về tạo việc làm cho người sau cai nghiện
  1.3. Kinh nghiệm tạo việc làm cho người sau cai nghiện
  1.3.1. Kinh nghiệm của nước ngoài
  1.3.2. Bài học có thể vận dụng
  cho người sau cai nghiện ma tuý ở Việt Nam hiện nay
  2.1. Tình hình tệ nghiện ma túy và công tác cai nghiện hiện nay
  2.1.1. Tình hình nghiện ma tuý
  2.1.2. Tình hình và kết quả công tác cai nghiện
  2.2. Thực trạng tình hình việc làm và hỗ trợ tạo việc làm sau cai nghiện ở nước
  ta hiện nay
  2.2.1. Tình hình việc làm sau cai nghiện ma tuý
  2.2.2. Thực trạng hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý ở Việt
  Nam trong những năm qua
  2.2.2.1. Văn bản pháp qui về chính sách tạo việc làm cho người sau cai nghiện
  2.2.2.2. Thực trạng hỗ trợ tổ chức đào tạo dạy văn hoá - dạy nghề
  2.2.3. Một số mô hình dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện
  2.2.3.1 Mô hình cai nghiện tập trung, dạy nghề và tạo việc làm tại các Trung tâm
  chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội
  2.2.3.2. Mô hình cai nghiện 3 giai đoạn dựa vào Công trường 06 tỉnh Tuyên
  Quang
  2.2.3.3. Mô hình cai nghiện, dạy nghề và giải quyết việc làm tại gia đình và cộng
  đồng
  2.2.3.4. Mô hình giải quyết các vấn đề xã hội sau cai
  2.2.3.5. Mô hình cai nghiện tập trung thời gian dài, lấy lao động, tạo việc làm là
  biện pháp trị liệu, giáo dục chủ yếu theo tinh thần Nghị quyết số 16/2003/QH11 của
  Quốc hội (gọi tắt là Đề án sau cai)
  2.3. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 - Đề án thí điểm sau
  cai, tại thành phố Hồ Chí Minh
  2.3.1. Hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm tại các Trung tâm quản lý
  người sau cai nghiện
  2.3.2. Tình trạng việc làm, đời sống của người sau cai trong các doanh nghiệp
  thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11
  2.3.3. Đời sống và việc làm của đối tượng hồi gia
  2.4. Đánh giá chung
  2.4.1. Những kết quả đạt được về tạo việc làm và hỗ trợ tạo việc làm cho người
  sau cai nghiện
  2.4.2. Những hạn chế trong hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện
  2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
  Chương 3
  Quan điểm và giải pháp trong hỗ trợ tạo việc làm
  cho người sau cai nghiện ma tuý ở Việt Nam
  3.1. Dự báo một số yếu tố tác động đến công tác quản lý sau cai, hỗ trợ tạo việc
  làm cho người sau cai nghiện trong những năm sắp tới
  3.1.1. Những yếu tố tích cực
  3.1.2. Những yếu tố tiêu cực
  3.2. Một số quan điểm chung
  3.2.1. Mục tiêu phòng chống ma tuý trong tình hình mới
  3.2.2. Cai nghiện, quản lý sau cai nghiện
  3.2.3. Định hướng hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý
  3.3. Nhóm giải pháp chủ yếu hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma

  tuý ở Việt Nam trong thời gian tới
  3.2.1. Giải pháp hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách nhằm tăng
  cường công tác giáo dục dạy nghề, chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp, khuyến khích
  các thành phần kinh tế hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai trong quản lý sau cai nghiện.
  3.2.2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và cán bộ, nâng cao năng lực quản lý nhà nước
  của chính quyền địa phương, phát huy hết tiềm năng và sức mạnh toàn diện một cách
  đồng bộ nhằm đảm bảo tính liên kết chặt chẽ, sự đóng góp tích cực của các tổ chức chính trị
  - xã hội, các đoàn thể quần chúng trong hỗ trợ tạo việc làm cho những người sau cai nghiện;
  Hướng dẫn, giúp đỡ đối tượng tiếp cận, vận dụng các chính sách xã hội, dịch vụ dạy nghề
  và tạo việc làm hiện có.
  3.2.3. Quản lý và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng chống ma tuý, nâng
  cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong hỗ trợ tạo việc làm giúp người sau cai
  nghiện tái hoà nhập xã hội
  3.2.4. Nâng cao chất lượng dạy nghề, học nghề, lao động sản xuất ở trung tâm và
  tại cộng đồng; tổ chức cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở dạy nghề dành riêng cho đối
  tượng nghiện ma tuý sau khi chữa trị phục hồi
  3.2.5. Xây dựng, duy trì và hoàn thiện các mô hình quản lý và sinh hoạt sau cai;
  tăng cường quản lý, giám sát tại cộng đồng đối với người nghiện sau cai
  3.2.6. Phân bổ nguồn lực cho công tác quản lý sau cai nhằm hỗ trợ tạo việc làm
  cho người sau cai nghiện
  3.2.7. Quản lý phòng chống tái nghiện, tạo điều kiện tái hoà nhập cộng đồng
  thông qua hỗ trợ tạo việc làm cho người nghiện sau cai
  3.2.7. Chế độ chính sách cho cán bộ quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tạo việc
  làm
  3.2.8. Phát triển kinh tế - xã hội, tạo mở việc làm; xây dựng và thực hiện các đề
  án làng xã hội, nông lâm trường để giải quyết các nhu cầu việc làm cho người sau cai
  nghiện
  3.2.9. Đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia, hỗ trợ trực
  tiếp để giải quyết việc làm và phát triển thị trường sức lao động (hoặc dịch vụ việc
  làm)
  3.2.10. Xã hội hoá công tác tạo việc làm quản lý sau cai cho người sau cai nghiện


  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Trả lời · 02-09-2012 lúc 14:13
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  nanaleu nanaleu is offline (1,027 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 762 Mua 5 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,045
  Tài liệu đã gửi
  1027
  Tài liệu đã bán
  943
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  196514
  Tài khoản thưởng
  4380 đ
 8. maithiben · Thành Viên KiloBooks · 10 bài gởi
  Hạ giá xuống tí bạn ơi!
  Trả lời · 15-02-2013 lúc 13:16 #2
 9. Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  10
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  4
  Tài liệu đã mua
  22
  Mã số thành viên
  298339
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)