BÀI 13: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM

I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức
- Kể tên được một số môi trường truyền âm và không truyền được âm.
- Nêu được một số ví dụ về sự truyền âm trong các môi trường khác nhau : rắn ,lỏng ,khí.
2.Kĩ năng
- Làm thí nghiệm để chứng minh âm truyền qua các môi trường nào
- Tìm ra phương án TN để CM được càng xa nguồn âm , biên độ dao động âm càng nhỏ ->âm càng nhỏ.
3.Thái độ :
- Nghiªm tóc trong häc tËp.Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ.
II.CHUẨN BỊ
- Hs: Kiến thức
- Gv: Bài tập và đáp án
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định lớp
2. Bài mới:

Ho¹t ®éng cđa GV và Hs Néi dung ghi b¶ng
Hđ1: Kiến thức cơ bản
1. Môi trường nào truyền âm ? môi trường nào không truyền âm ?
2. Môi trường nào truyền âm tốt nhất ?Hđ2: Làm bài tập trong SBT

- Gv: Gọi hs trả lời các bài tập cơ bản trong sách bài tập theo yêu cầu của gv.
+ Bài 13.1
+ Bài 13.2
+ Bài 13.3
+ Bài 13.4
+ Bài 13.5
+ Bài 13.6
+ Bài 13.7
+ Bài 13.8
+ Bài 13.9
+ Bài 13.10
+ Bài 13.11

- Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh.
- Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời

- Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai.
- Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv

- Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng
- Hs: Ghi bài nếu sai
HĐ3: Củng cố - Dặn dò
- Về nhà xem lại các bt và học bài cũ
- Làm tiếp các bt còn lại


I.KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Âm có thể truyền qua những môi trường như rắn ,lỏng , khí và không thể truyền qua chân không .
- Ở các vị trí càng xa nguồn âm thì âm nghe càng nhỏ.
- Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn vận tốc truyền âm trong chất lỏng và lớn hơn trong không khí.

II. BÀI TẬP CƠ BẢN

+ Bài 13.1
- Chọn A: Khoảng chân không

+ Bài 13.2
- Vì tiếng động do chân người bước đi truyền qua đất , qua nước đến tai cá làm cá

phát hiện thấy tiếng động . Do bản năng khi nghe tiếng động cá sẽ bơi đi chỗ khác.

+ Bài 13.3
- Vận tốc ánh sáng: v = 300000 km/s
- Vận tốc truyền âm trong không khí:
V= 340 m/s.
=> Mặc dù tiếng sét và tiếng sấm được tạo ra gần như cùng một lúc nhưng do vận tốc ánh sáng lớn hơn vận tốc truyền âm nên tia chớp truyền đén mắt trước, khi nghe tiếng sét.

+ Bài 13.4
s = 3 . 340 = 1020 m
+ Bài 13.5
- Âm truyền đến tai bạn qua môt trường khí, rắn
+ Bài 13.6
- Chọn A: Vận tốc âm thanh trong không khí vào khoảng 340m/s
+ Bài 13.7

+ Bài 13.8
- Chọn B: Vận tốc truyền âm trong chất lỏng lớn hơn vận tốc truyền âm trong chất khí và nhỏ hơn trong rắn.
+ Bài 13.9
- Chọn A: S = 5 . 340 = 1700 m
+ Bài 13.10
- Chọn A: Độ cao của âm
+ Bài 13.11
- Vì trong chân không không có các hạt vật chất . Do đó không có gì để dao động được nên không truyền được âm.