Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng ở địa phương

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Luận văn dài 89 trang:
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Ngay từ khi Nhà nước ra đời Đảng nhà nước Bác Hồ đã rất quan tâm đến Thi đua, khen thưởng Người nói “Thi đua là yêu nước, ai yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất ” [1], và công việc hàng ngày chính là nội dung thiết thực của thi đua. Phong trào thi đua yêu nước do Người khởi xướng và lãnh đạo từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp đã nhanh chóng phát triển thành phong trào sâu rộng và liên tục qua nhiều thập kỷ, trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước. “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Từ thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Ninh Bình, nhất là trong những năm đổi mới vừa qua càng thấy được vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng trong mỗi bước phát triển và trưởng thành của tỉnh, dù ở lĩnh vực nào và thời điểm nào đều có sự đóng góp quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.
  Tuy nhiên trong những năm gần đây, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng với các phong trào thi đua “bị buông lỏng” chưa trở thành động lực mạnh mẽ động viên cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân, khen thưởng chưa gắn chặt với công tác thi đua, chưa phát huy mạnh mẽ tác dụng khuyến khích động viên thi đua, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Để khắc phục tình hình trên đây của công tác thi đua, khen thưởng, một trong những vấn đề đặt ra cần giải quyết phải đổi mới công tác thi đua, khen thưởng mà trước hết là đổi mới quản lý nhà nước đối với công tác này.
  Là một công chức đang công tác tại Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Ninh Bình, để kết thúc khóa học Cao học Quản lý hành chính công tôi chọn đề tài “Đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng ở địa phương” và mong rằng đề tài này có thể đóng góp phần nhỏ bé của mình vào quản lý công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
  - Phân tích tình hình công tác thi đua, khen thưởng và thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương hiện nay.
  - Nêu những giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới quản lý nhà nước công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài:
  Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen của địa phương, chủ yếu ở tỉnh Ninh Bình từ những năm đổi mới đến nay có tham khảo những thời kỳ trước đó.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
  - Phương pháp phân tích, tổng hợp.
  ­5. Dự kiến đóng góp của đề tài:
  - Đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

  - Là tài liệu để giúp cơ quan thi đua, khen thưởng ở địa phương tham khảo để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
  6. Kết cấu của Luận văn:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:
  Chương I: Một số vấn đề lý luận về thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
  Chương II: Thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương (tỉnh Ninh Bình).
  Chương III: Phương hướng và giải pháp đổi mới quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong những năm tới.
  Trả lời · 10-03-2011 lúc 00:48
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 1,874 Mua 1 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)