Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU De kiem tra tiếng anh - hoc ki i -lop 5

  motnguoimai motnguoimai is offline (7,578 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  75
 3. Chia sẻ
  69
 4. Thông tin
  84
 5. Công cụ
 6. I. Circle the odd one out: (2marks)
  1. A. American B Vietnamese C April D. Australian
  2. A. day B.festival C. month D. week
  3. A. sing B. dance C. song D. tell
  4. A . they B.what C. when D . why

  II. Choose A, B, C, or D to complete the following sentences : (3marks)

  1. They are football in the school yard.
  A. play B. playing C. plays D. played
  2. Teacher’s Day is on .
  A. 20th September B. 20th November C. 20th December D. 20th October
  3. are you happy?- Because today is my birthday.
  A. When B. Who C. What D. Why
  4. LiLi is from Singapore. She is .
  A. English B. Sigaporean C. American D. Vietnamese
  5. What does your uncle ?- He is an artist.
  A. does B. do C. doing D. be
  6. Did they play some exciting games? – No, they .
  A. don’t B. weren’t C. didn’t D. aren’t

  III. Choose A, B, C or D to complete the following passage.(1marks)

  During the (1)____________we often play (2)___________ the school yard. The boys often (3)____________ football and chess but the girls usually play skipping rope and hide-and-seek. My favourite (4)____________is chess so I often play chess with Nam in our classroom. Some of my friends sometimes complete the puzzle.

  1. A. freetime B. classtime C. time D. breaktime
  2. A at B. in C. on D. from
  3. A played B. playing C. play D. plays
  4. A game B. sport C. subject D. food

  IV/ Reorder the words to make sentences. (2marks)
  1. you / drawing / picture / a / are /
  2. swimming / wants / go / she / to /.
  . .
  3. you / were / home / at / yesterday?

  4. do / did/ What/ you / last week ?

  .

  VI. Read the passage and then do the tasks that follow: (1 marks)
  Hi. My name is John. I am a student at Oxford Primary School. My school had a sports festival last weekend. All the teachers and students were there. The students played many different sports and games such as football, badminton, swimming, chess, skipping rope, and hide-and-seek. I played badminton very well. I was very happy because I was the best player.
  1. What’s his name?
  A. His name is John. B. My name is John.
  C. His name was John. D. Its name is John.
  2. Where does he study?
  A. He studies in Oxford Primary School. B. He studies at Oxford Primary School.
  C. He studies on Oxford Primary School. D. He studies from Oxford Primary School.
  3. What did his school have last weekend?
  A. It has a sports festival last weekend B. It is having a sports festival last weekend.
  C. It have a sports festival last weekend. D. It had a sports festival last weekend.
  4. Did the students play many different sports and games?
  A. Yes, they do. B. Yes, they are. C. Yes, they did.
  Trả lời · 30-01-2012 lúc 16:33
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  motnguoimai motnguoimai is offline (7,578 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 19,457 Mua 84 Bình luận 75

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  7,547
  Tài liệu đã gửi
  7578
  Tài liệu đã bán
  15346
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  467881
  Tài khoản thưởng
  10 đ
 8. N
  ngocbom87 · 1 bài gởi
  Tài liệu hay, đúng cái mình cần. Tks
  Trả lời · 14-10-2013 lúc 14:08 #2
 9. N
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1078202
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  hahuyenhang1 · Thành Viên Mới · 17 bài gởi
  Giờ mới biết đến kilobooks, muộn còn hơn không.
  Trả lời · 18-10-2013 lúc 08:55 #3
 11. H
  Thành Viên Mới
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  17
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  1080694
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  thuongdoan · 1 bài gởi
  Moa moa moa, cảm ơn bạn nhiều nhen :x
  Trả lời · 14-12-2013 lúc 15:16 #4
 13. T
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1112117
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. Rita Nguyen01 · Facebook User · 1 bài gởi
  thank you verry much. lan truoc toi down ve may nhung khong chep vao usb duoc nen lan nay toi lam lai
  Trả lời · 16-12-2013 lúc 05:09 #5
 15. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1112892
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. H
  huongtip · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  thank you very much ơn này xin nghi lòng tạc dạ
  Trả lời · 22-12-2013 lúc 21:01 #6
 17. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1093009
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. L
  lichtay · 1 bài gởi
  thanks, đã giúp mình hoàn thành bài tập
  Trả lời · 22-03-2014 lúc 20:27 #7
 19. L
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1152236
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. N
  ngoclt74 · 1 bài gởi
  thank you verry much. lan truoc toi down ve may nhung khong chep vao usb duoc nen lan nay toi lam lai
  Trả lời · 18-07-2014 lúc 21:36 #8
 21. N
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1183692
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. Cuội Bùi · Facebook User · Quang Ngai, Vietnam · 1 bài gởi
  thanks các bạn nhiều nha. mình đang cần tài liệu này. bây giờ mình mới bắt đầu học môn này.
  Trả lời · 23-07-2014 lúc 16:14 #9
 23. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1184775
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. junanguyen · Facebook User · Hai Duong, Vietnam · 1 bài gởi
  Tài liệu hay thật đấy
  Trả lời · 14-08-2014 lúc 18:08 #10
 25. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1192668
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 ... >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  de thi tieng anh lop 5 hoc ki 1

  de kiem tra tieng anh lop 5 hoc ki 1

  de thi tieng anh hoc ki 1 lop 5

  de cuong tieng anh lop 5 hoc ki 1

  de thi anh van cuoi hoc ki 1 lop 5

  de thi tieng anh lop 5 ki 1

  de thi anh van lop 5 cuoi hoc ki 1

  de cuong on tap tieng anh lop 5 hoc ki 1

  de kiem tra hoc ki 1 mon tieng anh lop 5

  de thi tiêng anh tang cuong cua lop 5cuoi hoc ki 2 nam 2013

  bai kiem tra tieng anh lop 5 hoc ki 1

  de thi hoc ki 1 tieng anh lop 5 de thi hoc ky 1 tieng anh lop 5 de thi cuoi hoc ki 1 mon tieng anh lop 5 de thi hoc ki 1 lop 5 mon tieng anh De thi tieng anh cuoi ki 1 lop 5 de thi cuoi hoc ki 1 tieng anh lop 5 de thi hoc ki 1 lop 5 mon anh van de thi giua hoc ki 1 lop 5 de thi tieng anh lop 5 giua hoc ki 1 xem de thi tieng anh lop 5cuoi hoc ki 2 de thi tieng anh cuoi hoc ki 1 lop 5 de thi anh van lop 5 hoc ki 1 http:www.kilobooks.comde-kiem-tra-tieng-anh-hoc-ki-i-lop-5-a-188824 bai tap tieng anh lop 5 ki1

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  de thi cuoi ki tieng anh lop 5 de kiem tra anh van lop 5 de thi hoc ky 1 tieng anh lop 5 de thi anh van lop 5 hoc ki 1 de thi hk 1 tieng anh lop 5 de kiem tra tieng anh hoc ky 1 lop 5 de thi tieng anh cuoi hoc ki 1 lop 5 dekiemfratienganh de thi hoc ki1 mon tieng anh lop 5 cach day de thi kiem tra cuoi ki 1 lop 5 toan de thi cuoi ki 1 mon tieng anh lop 5 De kiem tra hoc ky lop 5 mon tieng anh Bai tap on tap hoc ky 1 tieng anh 5 de thi hoc ki 1 tieng anh lop 5 de thi lop 5hoc ki 1 de thi het hoc ki 1 tieng anh lop 5 moi de kiem tra cuoi ki 1 lop 5 de thi tieng anh lop 5 cuoi hoc ki 1 de thi tieng anh hoc ki 1 lop 5 on tap tieng anh lop 5 hoc ki 1 de kiem tra tieng anh lop 5 hoc ky 1 de kiem tra 1 tiet tieng anh lop 3 5 de thi tieng anh cuoi hoc ki 2 lop 5 nam 2012 SACH ON TAP KIEM TRA TIENG ANH LOP 5 kiem tra tieng anh lop 5 xem bai thi lop 5cuoi hoc ki2 bai tap tieng anh lop 5 ki 2 De kiem tra 1 tiet mon tieng anh lop 5 ky 2 bai kiem tra tieng anh lop 5 hoc ki 1 dekiemtratienganh giai kiem tra 1 tiet lop 5 nhung de thi kiem tra giua ki 2 tieng anh đe kiem tra giua ky 1 tieng anh lop 5 cac đê thi giưa hoc ki 2 môn tiêng anh lơp 5 de thi tieng anh lop5 giua ki II dekiemtratienganh lop4 xem de thi tieng anh lop 5 cuoi hoc ki 2 bai thi tieng anh lop 5 cuoi hoc ki 2 de thi anh van cuoi hoc ki 2 lop 5 Giai môn tiên anh cuôi ki 2 lơp5 giai tieng anh cuoi ki2 lop 5 đe kiêm tra toan lơp 5 ki 2 đê thi tiêng anh lop 5ki 2 de thi mon tieng anh cuoi hoc ki 2 lop 5 de thi kiem tra cuoi hoc ki 2 lop5 mon tieng anh de thj mon tjeng anh cuoj ki 2lop5 de thi tieng anh cuoi hoc ki 2 lop 5 xem de thi tieng anh lop 5cuoi hoc ki 2 sach giai toan lop 5 ki 1 de thi tieng anh lop 5 giua hoc ki 1 đề kiểm tra 1 tiết tieng anh lop 5 de kiem tra lop 5 hoc ki 1 mon tieng anh bai kiem tr tieng anh lop 5 ky 1 chuong trinh moi de kiem tra hoc ki 1 tieng anh lop 5 đe thi tieng anh lop 5 ki 1 chuong trinh moi đê thiTiêng Anh lop 6 bai tap tieng anh co ban lop 5 ki 1 de kiem tra tieng anh lop 5 hoc ki 1 kiem tra mot tiet tieng anh 5 lan 1 de kiwm tra 1 tiet anh van lop 5 de kiem tra cuoi ki 1 lop 6 anh van cac nam de kiem tra tieng anh lop 5 giua hoc ki 1 de thi t.anh lop 5 giua hoc ki 1 de kiem tra tieng anh lop 5 hoc ki 1 nam 2013 de tieng anh lop 5 hoc ki 1 de tieng anh lop 5 ki 1 de kt mon tieng anh lop 5 chuong trinh moi ngan hang bai tap tieng anh lop 5 de thi tieng anh lop 5 hoc ky 1 kiem tra giua ki tieng anh 5 kiem tra tieng anh lop 5 mot tiet de kiem tra tieng anh giua ki 1 lop 5 de thi tieng anh giua ki 1 lop 5 bai tap tieng anh lop 5 ki1 de kiem tra giua ky 1 lan 1 mon tieng anh lop 5 de kiem tra cuoi hoc ky 1 mo tieng anh lop 5 ON TAP TIENG ANH GIUA KY 1 LOP 5 bai kiem tra tieng anh giua ki 1 lop 4 de thi tieng anh lop 5 hoc ky I de thi anh van giua hoc ki 1 lop 5 de thi tieng anh giuahoc ki 1 lop5 de thi tieng anh lop 5 hoc ki 1 nam 2014 de thi giua hoc ki 1 lop 5 de thi tieng anh lop 5 hoc ki 1 de kiem tra tieng anh lop 5 theo chuong trinh moi on bai tap doc lop5giua hoc ki1 bai kiem tra tieng anh lop 5 giua ki 1 kiem tra tieng anh lop 5 giua hoc ki 1 De kiem tra sach tieng anh 5 de thi anh van lop 5 hoc ky 1 de kiem tra anh van lop 5 hoc ki 1 de thi mon anh van lop 5 hoc ki 1 nam2013 nhung bài toan lop 5giua ki 1 bai tap tieng anh lop 5 giua hoc ki 1 de thi kiem tra tieng anh giua hoc ki 1 lop 5 bai tap anh van giua hoc ki 1 lop 6 De thi tieng anh cuoi ki 1 lop 5 Cac de tieng anh lop5 thi giua ki de thi tieng anh lop 5hoc ki 1 de thi tieng anh ki 1 lop 5 chuong trinh moi Kiem tra tieng anh hoc ki 1 lop 5 de anh van ki 1 lop 5 thi hoc ki lop 5 tang cuong de thi tieng anh lop5 hoc ki 1 bai thi tieng anh lop 5 cuoi hoc ki 1 Thi tieng anh lop 4 ki 1 Kiem tra tieng anh lop 5 hoc ki 1 mot so de kiem tra tieng anh lop 5 hoc ki 1 de thi hk1 tieng anh lop 5 tieng anh lop 5 ky 2 de cuong on tap hoc ki 1 anh van lop 5 de thi hoc ki 1 lop 5 mon anh van de thi cuoi ki 1 tieng anh 5 Đe thi hoc ki1 tieng anh lop5 2013 de thi hoc ki tieng anh lop 5 de thi giua ki tieng anh lop 5 mot so de thi hk1 mon tieng anh lop 5 kiem tra hoc ki 1 tieng anh 5 de thi cuoi ki 1 mon van anh moi lop 6 moi xem de thi tieng anh lop 5 hoc ki 1 de thi tieng anh hk1 lop 5 on thi hk 1 tieng anh lop 5 de thi tieng anh lop 5 hoc ky 1 chuong trinh moi kiem tra tieng anh lop 5 sach moi cuoi hoc ki 1 de kiem tra hoc ki 1 tieng anh 5 de kiem tra tieng anh hoc ki 1 lop 5 de kiem tra tieng anh hoc ki 1 lop 5 co nghe thi hoc ki 1 mon tieng anh lop 5 de thi anh van lop 5 ky 1 de cuong on thi hoc ky 1 lop 5 mon anh van de thi tieng anh lop 5 hoc ki I de thi hoc ki 1 lop 5mon tieng anh xem de cuong mon toan cuoi hoc ki 1 lop 5 đe b cac de thi tieng anh cuoi hoc ki lop 5 nam 2014 de thi hoc ki 1 mon tieng anh lop 5 moi dề thi mon tiếng anh hoc ki 1 lop 5 de kiem tra cuoi hoc ki 1anh van lop 5 de thi mon tieng anh lop 5 ki 1 de thi toan lop 5 giua hoc ki 2 on thi hoc ky 1 tieng anh lop 5 de kiem tra hoc ki 1 lop 5 mon tieng anh đê cương lơp 5 hoc ki 1 năm 2014 de kiem tra anh lop 5 ky i de thi ki 1 anh van lop 5 de kiem tra cuoi hoc ki 1 lop 5 mon Tieng anh de kiem tra hoc ki 1 mon tieng anh lop 5 de thi tieng anh lop 5 hoc ky 1 2013 on tap hoc ki 1 tieng anh lop 5 de thi mon tieng anh lop 5 hoc ki 1 de thi tieng anh lop 5 hoc ky 1 2014 thi hoc tieng anh lop 5 ki 1

  Xem các từ khóa (tags) khác