Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Đề cương thực tập tốt nghiệp (Dành cho ngành tài chính ngân hàng)

  klb_member klb_member is offline (1,801 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP
  A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Thực tập là tập sự công việc của một nhân viên trong một tổ chức tài chính là ngân hàng hay phi ngân hàng về các lĩnh vực có liên quan như : kế toán giao dịch, nhân viên tín dụng, nhân viên thanh toán quốc tế hoặc kinh doanh ngoại tệ , . tại một NHTM ; một nhân viên giao dịch, môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính công ty hoặc cổ phần hóa, . tại một công ty chứng khoán ; một nhân viên đầu tư, phân tích đầu tư , . tại một công ty tài chính hay công ty quản lý qũy đầu tư ; hay là một nhân viên tài chính tại một công ty hoạt động SXKD ; . Theo quy chế, sau thời gian học tập ở trường (7 học kỳ), sinh viên phải qua thời gian thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp (1 học kỳ). Mục đích thực tập: giúp sinh viên tiếp cận thực tế các lĩnh vực đã được học, cụ thể là các lĩnh vực tài chính – ngân hàng và chứng khoán, qua đó nắm được quy trình công việc, kỹ năng làm việc cũng như bổ sung kiến thức chuyên môn trong thực tế cho những gì đã học được ở trường Trong thời gian thực tập, sinh viên phải viết nhật ký thực tập, trong đó trình bày công việc thực tập hàng ngày, có xác nhận của người phụ trách hướng dẫn thực tập. Đồng thời sinh viên phải phải thường xuyên gặp GVHD để được trao đổi, gợi ý và hướng dẫn về chuyên môn. Cuối cùng, kết thúc đợt thực tập sinh viên phải hòan thành một chuyên đề tốt nghiệp với đề tài do sinh viên tự lựa chọn hoặc do đơn vị thực tập yêu cầu, sau khi đã được sự đồng ý của GVHD. Mục đích : sinh viên tiếp cận sâu với một vấn đề, bước đầu nghiên cứu vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, trình bày như một công trình khoa học. Chuyên đề tốt nghiệp phải được đơn vị thực tập nhận xét, đánh giá và nộp cùng nhật ký thực tập theo đúng quy định của khoa. B. NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ GỢI Ý VỀ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP : Sinh viên có thể thực tập tại các tổ chức tài chính như : Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty đầu tư tài chính, công ty quản lý qũy đầu tư, . Bên cạnh đó SV cũng có thể thực tập tại các công ty hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các công ty cổ phần, về lĩnh vực tài chính hay chứng khoán I. THỰC TẬP TẠI CÁC NHÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Tìm hiểu tình hình chung về NHTM : · Lịch sử hình thành và phát triển, hình thức sở hữu : cổ phần hay nhà nước · Cơ cấu tổ chức hoạt động và các chi nhánh : chức năng nhiệm vụ các bộ phận · Hệ thống các loại sản phẩm tại ngân hàng · Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động · Quy mô hoạt động : vốn điều lệ, doanh thu và lợi nhuận 2. Một số đề tài gợi ý khi thực tập tại các ngân hàng thương mại 1. Phân tích và xếp hạng tín dụng công ty ABC 2. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại chi nhánh NHTM ABC 3. Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NHTM ABC 4. Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHTM ABC 5. Phân tích tình hình tài sản đảm bảo (thế chấp) tại chi nhánh NHTM ABC 6. Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NHTM ABC 7. Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC 8. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC 9. Biện pháp hoàn thiện các quy trình giao dịch tại chi nhánh NHTM ABC 10. Phân tích và định giá tài sản thế chấp tại chi nhánh NHTM ABC 11. Biện pháp hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC 12. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn tại chi nhánh NHTM ABC 13. Phân tích tình hình cho vay mua nhà ở và bất động sản tại chi nhánh NHTM ABC II. SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1. Tìm hiểu tình hình chung về công ty chứng khoán : · Lịch sử hình thành và phát triển, hình thức sở hữu : cổ phần hay TNHH 1 thành viên · Cơ cấu tổ chức hoạt động và các chi nhánh, đại lý nhận lệnh: chức năng nhiệm vụ các bộ phận · Các nghiệp vụ kinh doanh và thế mạnh công ty · Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động · Quy mô hoạt động : vốn điều lệ, doanh thu và lợi nhuận 2. Một số đề tài gợi ý khi thực tập tại các công ty chứng khoán 1. Biện pháp hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ tại công ty chứng khoán ABC 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty chứng khoán ABC 3. Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho khách hàng tại công ty chứng khoán ABC 4. Biện pháp hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam 5. Thị trường trái phiếu : Thực trạng và giải pháp 6. Phân tích và định giá cổ phiếu ABC 7. Ứng dụng phân tích kỹ thuật trong việc đầu tư chứng khoán. 8. Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) trong việc định giá tài sản tại công ty ABC 9. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các qũy đầu tư 10. Biện pháp hoàn thiện công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt nam 11. Thị trường chứng khoán Việt Nam : Thực trạng và giải pháp 12. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam 13. Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của các công ty niêm yết III. SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÁC CÔNG TY SXKD 1. Tìm hiểu tình hình chung của công ty : · Lịch sử hình thành : hình thức sở hữu. · Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ. · Quy mô. · Quy trình công nghệ (đối với công ty sản xuất). · Tổ chức sản xuất, kinh doanh , tổ chức quản lý. · Bộ máy tài chính-kế toán : chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tổ chức công tác tài chính-kế toán. Hình thức kế toán công ty áp dụng. · Đặc điểm về áp dụng máy tính trong công tác tài chính-kế toán tại công ty. 2. Một số đề tài gợi ý 1. Phân tích và định giá tài sản công ty ABC cho công tác IPO
  2. Phân tích hoạt động đầu tư dài hạn tại công ty ABC .
  3. Phân tích tài chính các dự án đầu tư tại công ty ABC
  4. Phân tích tình hình thuê tài chính tại công ty ABC .
  5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty ABC
  6. Phân tích và hoạch định tài chính tại công ty ABC.
  7. Nâng cao vai trò Quản lý tài chính tại công ty ABC
  8. Xây dựng phương án tài trợ ngắn hạn thích hợp cho công ty ABC
  9. Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn tại công ty ABC
  10. Xây dựng và chọn lựa các phương án tài trợ cho hoạt động của công ty ABC
  11. Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của công ty ABC
  C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN : Sinh viên phải tự tìm địa điểm thực tập, địa điểm thực tập là các công ty thuộc các thành phần kinh tế, tuy nhgiên nên chọn các công ty có quy mô tương đối lớn. Sinh viên phải đến đơn vị thực tập đúng theo thời gian quy định, phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy, quy chế của công ty và chịu sự quản lý của công ty. Lập kế hoạch cho từng tuần lễ căn cứ vào tình hình thực tế của công ty. Phát huy tính chủ động, liên hệ với cán bộ của công ty để thực hiện kế hoạch thực tập hàng ngày, hàng tuần nhằm thực hiện toàn bộ chương trình thực tập với kết quả cao nhất. Đề tài, đề cương chi tiết của chuyên đề tốt nghiệp phải được giáo viên hướng dẫn duyệt. Thời gian, địa điểm tiếp xúc giữa giáo viên và sinh viên trong quá trình thực tập do GV và SV thống nhất. Sinh viên phải hoàn tất và nộp chuyên đề tốt nghiệp đúng thời hạn do khoa quy định kèm theo đề cương đã được GV duyệt và một đĩa chứa file chuyên đề. Mọi sự chậm trễ, tùy theo mức độ sẽ bị trừ điểm chuyên đề tốt nghiệp từ 1 điểm trở lên. Thời gian thực tập: D. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1. Về hình thức Chuyên đề được viết trong khoảng từ 40 – 60 trang, được in máy vi tính trên khổ giấy A4, font chữ Time New Roman với size 13, line spacing: 1,5 line, định lề: top: 3.5cm, bottom: 3cm, left: 3,5cm, right: 2cm, header: 2cm, footer: 1,5cm Thứ tự sắp xếp các phần của chuyên đề như sau:
  1. Trang bìa cứng che bằng trang nhựa (tr.2) 2. Tờ lót (để giấy trắng) 3. Trang bìa trong (tr.3) 4. Lời cám ơn 5. Nhận xét của cơ quan thực tập 6. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 7. Mục lục 8. Danh sách các bảng biểu – Danh sách các hình vẽ, đồ thị 9. Lời mở đầu 10. Chýng 1 11. Chýng 2 12. Chýng 3 13. Kết luận 14. Phụ lục 15. Tài liệu tham khảo 16. Tờ lót (để giấy trắng) 17. Trang bìa cứng sau cùng


  2. Về nội dung Nội dung cụ thể của chuyên đề tốt nghiệp do sự hướng dẩn của GV, nhưng nhìn chung có các nội dung chính sau đây: · Lời mở đầu Chú ý phần này không phải viết lời giới thiệu chung chung mà phải tập trung vào các nội dung sau: o Lý do chọn đề tài (Xác định vấn đề hoặc đặt vấn đề) o Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu o Phương pháp nghiên cứu o Kết cấu nội dung nghiên cứu o Ý nghĩa của đề tài ( nếu có) Chýng 1 : Cơ sở lý luận của đề tài Chýng 2 : Giới thiệu đơn vị thực tập (giới thiệu chi tiết và cụ thể) Chýng 3 : Thực trạng Trình bày tình hình thực tế hay thực trạng liên quan đến đề tài nghiên cứu Chýng 4 : Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện những vấn đề mà chuyên đề đã đề cập. · Kết luận ĐỀ CƯƠNG MẪU
  Tên đề tài
  PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
  TẠI CÔNG TY AAA
  Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng biểu Danh mục các hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục tiêu đề tài
  3. Phương pháp nghiên cứu
  4. Phạm vi nghiên cứu

  5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
  1.1. Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính.
  • Khái niệm về phân tích các báo cáo tài chính
  • Nội dung các báo cáo tài chính

  1.2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính.
  • Sự cần thiết của việc phân tích báo cáo tài chính
  • Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính

  1.3. Phương pháp phân tích và các công cụ phân tích chủ yếu. a. Phương pháp phân tích. b. Công cụ phân tích chủ yếu. 1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính. (chi tiết giống nhý nội dung chýng 3) 1.4.1. Phân tích tổng quát các báo cáo tài chính a. Phân tích bảng cân đối kế toán. b. Phân tích bảng kết quả kinh doanh c. Phân tích bảng lưu chuyển tiền tệ 1.4.2. Phân tích các tỷ số tài chính. a. Các tỷ số thanh toán b. Các Tỷ số về đòn cân nợ c. Các tỷ số họat động d. Các tỷ số doanh lợi hay tỷ suất lợi nhuận e. Các tỷ số về chứng khoán (nếu có) 1.4.3 Phân tích tài chính Du Pont 1.4.4 Phân tích nguồn và sử dụng vốn
  Trả lời · 03-12-2012 lúc 01:04
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  klb_member klb_member is offline (1,801 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 2,131 Mua 4 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1,818
  Tài liệu đã gửi
  1801
  Tài liệu đã bán
  330
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  839259
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. B
  buithibaochi · Thành Viên Mới · 32 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 25-12-2012 lúc 00:02 #2
 9. B
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  32
  Tài liệu đã gửi
  21
  Tài liệu đã bán
  107
  Tài liệu đã mua
  16
  Mã số thành viên
  646511
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 10. H
  huongmuahe_277 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Chia sẻ để thành công
  Trả lời · 15-01-2013 lúc 21:44 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  526139
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. Chàng Nông Dân Mcc · Facebook User · 4 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  Trả lời · 04-12-2013 lúc 10:58 #4
 13. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1105464
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. C
  caohuong1988 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 08-04-2014 lúc 21:16 #5
 15. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1157632
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

đề cương thực tập tín dụng tiêu dùng

những mẫu đề cương báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng

mẫu đề cương chi tiêt đề tài giải pháp nâng cao hoạt động bán hàng tại công ty

de cuong so bo nganh tai chinh ngan hang

đề cương thực tập ngành tài chính ngân hàng

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)