Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Đề cương ôn thi công chức năm 2011

  domsang domsang is offline (14,372 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  9
 5. Công cụ
 6. 1. Nội dung ôn tập:
  - Khối Nội chính
  - Khối Văn xã
  - Khối kinh tế - Ngân sách
  - Khối Khoa học kỹ thuật
  - Khối quận
  - Khối huyện
  2. Trích lược

  Khối 1

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN Công chức NĂM 2011

  Môn chuyên ngành – Khối Nội chính


  Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Phương Thủy,
  Trưởng phòng Đào tạo, Sở Nội vụ
  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  1. Chức năng
  Phương diện, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
  2. Nhiệm vụ
  Các hoạt động cụ thể của cơ quan, tổ chức hay cá nhân để thực hiện chức năng được giao theo quy định.
  3. Quyền hạn
  Quyền được xác định lại trong phạm vi không gian, thời gian, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức hay cá nhân.
  Hành vi vượt khỏi quyền hạn là hành vi lộng quyền (lạm quyền), vượt quyền và sẽ bị xử lý theo Pháp luật tùy theo mức độ và tính chất hay hậu quả xấu đối với Xã hội do hành vi đó gây ra.
  4. Cơ cấu tổ chức.
  Các bộ phận cấu thành trong tổ chức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định.
  Trên cơ sở cơ cấu tổ chức, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ định biên (chỉ tiêu) số lượng người cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao.


  Khối 3


  TÀI LIỆU ÔN THI Công chức NĂM 2011

  Môn: Nghiệp vụ chuyên ngành của Nhóm kinh tế - Ngân sách
  Báo cáo viên: ThS Bùi Anh Tuấn, Phó Chánh VP Sở Tài chính

  A. SỞ Tài chính
  I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

  Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ Tài chính nhà nước; Đầu tư tài chính; Tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ Tài chính tại địa phương; đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và quy định của pháp luật.
  Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.
  II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
  1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố:

  a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các Văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân thành phố về lĩnh vực tài chính;
  b) Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực Tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể Phát triển kinh tế - Xã hội của địa phương;
  c) Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách Hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;
  d) Dự thảo các Văn bản quy phạm Pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện sau khi thống nhất với Sở quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan;
  đ) Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; chế độ thu phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của Pháp luật để trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo thẩm quyền;
  e) Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo thẩm quyền;
  g) Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
  2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố:
  a) Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các Văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;
  b) Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
  3. Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật về lĩnh vực tài chính; tổ chức thực hiện các Văn bản quy phạm Pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
  4. Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước:
  a) Hướng dẫn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố và cơ quan Tài chính cấp dưới Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật.
  Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp và dự toán ngân sách của cấp dưới; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định;
  b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành theo thẩm quyền các Văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực tài sản nhà nước, đất đai, tài nguyên khoáng sản.
  Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc thực hiện chính sách, xác định đơn giá thu và mức thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước;
  c) Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;
  d) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;
  đ) Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện; thẩm định và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách thành phố; phê duyệt quyết toán kinh phí uỷ quyền của ngân sách Trung ương do địa phương thực hiện.
  Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.
  e) Quản lý vốn Đầu tư phát triển:
  - Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với Uỷ ban nhân dân thành phố về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn Đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; Xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ Phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về Tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn;
  - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan Xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư Phát triển hàng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định;
  - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; Xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương;
  - Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án Đầu tư do thành phố quản lý;
  - Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn Đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan Tài chính quận, huyện, phường, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở thành phố, quận, huyện;
  - Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn Đầu tư dự án hoàn thành, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư Xây dựng cơ bản của địa phương theo quy định;
  - Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn Đầu tư của địa phương, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính theo quy định.
  g) Quản lý các nguồn kinh phí uỷ quyền của Trung ương, quản lý quỹ dự trữ Tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;
  h) Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý Tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; giúp Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
  i) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về Tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý Hành chính đối với các cơ quan Hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;
  k) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai Tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;
  l) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực Tài chính ngân sách báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố.


  Khối 5

  TÀI LIỆU ÔN THI Công chức NĂM 2011

  Môn: Nghiệp vụ chuyên ngành của Nhóm cơ quan cấp quận
  Báo cáo viên: Nguyễn Quang Duy, Trưởng phòng Nội vụ quận Ninh Kiều

  A. PHÒNG kinh tế
  I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

  1. Phòng kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực: công thương, khoa học và công nghệ, Nông nghiệpPhát triển nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật.
  2. Phòng kinh tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn.
  II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
  1. Trình Uỷ ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách Hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
  2. Tổ chức thực hiện các Văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
  3. Giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền được giao theo quy định của Pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân quận.
  4. Giúp Uỷ ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.
  5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng cho cán bộ Công chức chuyên môn nghiệp vụ trên địa bàn phường.
  6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trên địa bàn quận theo quy định hiện hành.
  7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trên địa bàn theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận và hướng dẫn của các Sở quản lý chuyên ngành.
  8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành Pháp luật về hoạt động công thương, khoa học công nghệ, Nông nghiệpPhát triển nông thôn trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của Pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân quận.
  9. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người Lao động thuộc Phòng theo quy định của Pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân quận.
  10. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân quận.
  11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.
  12. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực:

  a. Lĩnh vực công thương:
  - Giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện công tác quản lý nhà nước về công thương trên địa bàn, bao gồm các lĩnh vực: điện, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, khuyến công; cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lưu thông hàng hoá trên địa bàn quận, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý thị trường; quản lý mạng lưới thương mại; xúc tiến Thương mại và các hoạt động Thương mại - dịch vụ khác theo qui định của pháp luật;
  - Thẩm định thiết kế công trình điện theo phân cấp quản lý công trình của Sở Công Thương; đôn đốc việc thực hiện các công trình điện theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn;
  - Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, trình Uỷ ban nhân dân quận Xây dựng kế hoạch Đầu tư phát triển, mở rộng các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn dân cư di dời đến các cụm công nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và đảm bảo Phát triển bền vững;
  - Xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân quận chương trình khuyến khích Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng dẫn của Sở Công Thương. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân Đầu tư Phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến Thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - Kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương;
  Trả lời · 23-06-2011 lúc 16:06
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  domsang domsang is offline (14,372 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 6,496 Mua 9 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  14,751
  Tài liệu đã gửi
  14372
  Tài liệu đã bán
  19933
  Tài liệu đã mua
  144
  Mã số thành viên
  84189
  Tài khoản thưởng
  280 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)