Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Đề cương ôn tập luật ngân sách nhà nước ( câu hỏi và đáp án)

  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  20
 3. Chia sẻ
  68
 4. Thông tin
  20
 5. Công cụ
 6. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC bao gồm lý luận chung về pháp luật ngân sách nhà nước , chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, chu trình ngân sách nhà nước và nhiều chương khác , sau mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập và đáp án giúp bạn cũng cố lại kiến thức của mỗi chương .

  I/ CÂU NHẬN ĐỊNH: ĐÚNG HOẶC SAI (GIẢI THÍCH)

  Câu 1: Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của các cơ quan quản lý hành chính NN.
  Câu 2: Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách.
  Câu 3: Khoản thu 100% của ngân sách địa phương là khoản thu do cấp ngân sách địa phương nào thì cấp ngân sách đó được hưởng 100%.
  Câu 4: Khoản thu từ thuế GTGT là khoản thu được phân chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và NSĐP.
  Câu 5: Kết dư NSNN hàng năm được nộp vào quỹ dự trữ NN theo qui định của Pháp luật NS hiện hành.
  Câu 6: Mức bội chi NSNN được xác định bằng tổng mức bội chi của NSTW và NSĐP trong năm ngân sách.
  Câu 7: Phát hành thêm tiền là một trong những biện pháp góp phần giải quyết bội chi NSNN.
  Câu 8: Việc lập phê chuẩn dự toán NSNN do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là QH thực hiện.
  Câu 9: Trong mọi trường hợp, dự toán NSNN phải được QH thông qua trước ngày 15/11 của năm trước.
  Câu 10: UBND là cơ quan có thẩm quyền quyết định dự toán NSNN cấp mình.
  Câu 12: Quỹ dự trữ tài chính là quỹ tiền tệ được sử dụng để khắc phục hậu quả của thiên tai.
  Câu 11: Các đơn vị dự toán NS được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị.
  Câu 13: Số tăng thu NSNN được dùng để thưởng cho các đơn vị dự toán NSNN theo quyết định của Chủ tịch UBND.
  Câu 14: HĐND các cấp có thẩm quyền quyết định về mức thu phí trên địa bàn thuộc quyền quản lý.
  Câu 15: Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong lĩnh vực chấp hành NSNN.
  Câu 16: Dự phòng ngân sách là khoản tiền được sử dụng để thực hiện những khoản chi khi nguồn thu chưa kịp đáp ứng.
  Câu 17: Cơ quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các nguồn thu của NSNN.
  Câu 18: Tất cả các khoản thu NSNN đều phải tập trung vào kho bạc NN.
  Câu 19: Kho bạc nhà nước là cơ quan có thẩm quyền thu NSNN.
  Câu 20: Tất cả các cơ quan NN đều là chủ thể tham gia quan hệ pháp luật chi NSNN.
  Câu 21: Bộ trưởng bộ tài chính là chủ thể duy nhất được quyền quyết định các khoản chi từ dự phòng ngân sách trung ương.
  Câu 22: Khách thể của quan hệ pháp luật tài chính có thể là hành vi tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ.
  Câu 23: Hệ thống tài chính gồm có 4 khâu.
  Câu 24: Các khâu tài chính trong hệ thống tài chính là hoàn toàn độc lập với nhau.
  Câu 25: Chỉ có các đơn vị dự toán NSNN mới tham gia vào quan hệ pháp luật NSNN.
  Câu 26: Quan hệ vay tiền trong dân chúng của CP là quan hệ tín dụng.
  Câu 27: Chức năng giám đốc quyết định chức năng phân phối của tài chính.
  Câu 28: Pháp luật tài chính là tổng hợp các QPPL điều chỉnh các quan hệ XH phát sinh trong quá trình các chủ thể thực hiện họat động kinh doanh tiền tệ.
  Câu 29: Đơn vị dự toán là cấp NSNN.
  Câu 30: Bất kỳ cấp NS nào cũng có khoản thu bổ sung.
  Câu 31: Khoản thu 100% do cấp nào thu thì cấp đó được thụ hưởng.
  Câu 32: Khoản thu điều tiết chỉ có ở cấp NS Tỉnh và Xã.
  Câu 33: Dự toán NSNN do QH lập và phê chuẩn.
  Câu 34: Ngân hàng NN và kho bạc NN là cơ quan quản lý quỹ NSNN của CP.
  Câu 35: Cấp NSTW điều hành NSNN cấp Tỉnh.
  Câu 36: Mọi khoản chi có chứng từ hợp lệ đều được quyết toán.
  Câu 37: Các khoản thu NSNN chỉ bao gồm các khoản thu phí, lệ phí.
  Câu 38: Khoản vay nợ của nước ngòai là khoản thu NSNN.
  Câu 39: Họat động của Đoàn TNCS HCM được hưởng kinh phí từ NSNN.
  Câu 40: Chi cho họat động quản lý NN là khoản chi không thường xuyên.
  Câu 41: Các đơn vị dự toán được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ.
  Câu 42: Phương thức cấp phát hạn mức áp dụng đối với các đơn vị trúng thầu công trình xây dựng cơ bản.
  Câu 43: Mọi tài sản có giá trị lớn hơn 5 triệu đồng đều được xem là tài sản cố định.
  Câu 44: Nguồn vốn của các DN có thể hình thành từ việc phát hành cổ phiếu.
  Câu 45: Tài chính dân cư là 1 bộ phận cấu thành chủ yếu của khâu NSNN.
  Câu 46: NSNN là đạo luật NS thường niên.
  Câu 47: Chủ thể của quan hệ PL tài chính là chủ thể của quan hệ PL NSNN.
  Câu 48: Bội chi ngân sách nhà nước là tình trạng tổng chi vượt tổng thu của ngân sách địa phương.
  Câu 49: Quĩ dự trữ tài chính ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh được trích lập từ các khoản thu nằm ngoài dự toán.
  Câu 50: Hội đồng nhân dân cấp Huyện là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách nhà nước cấp xã.
  Câu 51: Kiểm toán nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chi ngân sách nhà nước.
  Câu 52 : Trình bày hướng xử lý phù hợp pháp luật trong trường hợp nguồn thu ngân sách của huyện A bị giảm so với dự toán vì lý do thiên tai.
  Câu 53: Trường hợp dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách chưa được phê duyệt nhưng Kho bạc nhà nước và cơ quan tài chính có thể tạm cấp kinh phí. Việc này có trái với các nguyên tắc và điều kiện chi ngân sách nhà nước không, vì sao?
  Câu 54: Quĩ dự trữ tài chính của trung ương được trích lập từ năm mươi phần trăm (50%) kết dư ngân sách trung ương.
  Câu 55: Ủy ban thường vụ Quốc Hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.
  Câu 56: Số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm trước được chuyển toàn bộ vào nguồn thu ngân sách năm sau
  Cau 57: Đối với ngân sách nhà nước cấp huyện và cấp xã, dự phòng ngân sách nhà nước được sử dụng nhằm thay thế cho dự trữ tài chính.
  Câu 58: Quan hệ mua bán trái phiếu Chính Phủ là quan hệ pháp luật ngân sách Nhà nứơc.
  Câu 59:Khỏan chi cho công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư là khỏan chi đầu tư phát triển nhằm thúc đẩy các ngành kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp phát triển.
  Câu 60: Phát hành tiền là một trong những biện pháp góp phần giải quyết bội chi NSNN.
  Câu 61: Quan hệ pháp luật ngân sách nhà nứơc luôn luôn được điều chỉnh bằng phương pháp mệnh lệnh quyền uy.
  Câu 62: Nguồn vốn vay nợ của Chính Phủ đựơc sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của Bộ máy nhà nứơc.
  Câu 63: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh A quyết định trích 50% tiền án phí để tạm ứng dưỡng liêm cho cán bộ tòa án.
  Câu 64: Trình bày và phân tích các yêu cầu, nội dung cụ thể của nguyên tắc “tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch” trong quản lý và điều hành NSNN?
  Câu 65: Trong mọi trường hợp, dự toán NSNN phải được QH thông qua trước ngày 15/11 của năm trước.
  Câu 66: Số tăng thu NSNN được dùng để thưởng cho các đơn vị dự toán NSNN theo quyết định của Chủ tịch UBND.
  Câu 67: HĐND các cấp có thẩm quyền quyết định về mức thu phí trên địa bàn thuộc quyền quản lý.
  Câu 68: Dự phòng ngân sách là khoản tiền được sử dụng để thực hiện những khoản chi khi nguồn thu chưa kịp đáp ứng.
  Câu 69: Bộ trưởng bộ tài chính là chủ thể duy nhất được quyền quyết định các khoản chi từ dự phòng ngân sách trung ương.
  Câu 70: Khách thể của quan hệ pháp luật tài chính có thể là hành vi tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ.
  Câu 71: Đại học công lập A, trong năm 2004 đã tiến hành thu học phí và lệ phí thi của học viên và sinh viên. Ngòai ra, để tăng thêm nguồn thu, nhà trường đã tổ chức giữ xe và mở căng tin kinh doanh ăn uống để phục vụ cho sinh viên. Số tiền thu từ học phí và lệ phí thi đựơc Đại học A sử dụng như sau: Trả lương, cho cán bộ, giáo viên của nhà trường; Xây dựng thêm một số phòng học mới; Trang bị thêm máy chiếu và máy vi tính cho các phòng học; Tặng quà cho con em của cán bộ, giáo viên học giỏi; Tặng quà, và xây nhà tình thương cho các gia đình chính sách, hộ dân nghèo trên địa bàn của trường. Sau khi quyết tóan, số tiền thu học phí vẫn còn dôi dư, nên Ban Giám hiệu đã quyết định dùng một phần số dư này gửi vào ngân hàng để lấy lãi bổ sung vào quỹ phúc lợi của trường; phần còn lại đựơc sử dụng để phục vụ cho họat động liên hoan, khen thưởng cuối năm của nhà trường.
  Anh, chị hãy cho biết:
  a. Đại học A có phải là một đơn vị dự tóan ngân sách nhà nứơc hay không? Tại sao?
  Đại học công lập A là đơn vị dự toán ngân sách nhà nước và là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. Vì là trường công lập nên có dự toán đầu năm được ngân sách phê duyệt, trong đó có quỹ lương, tiền xây dựng, tiền trang bị cơ sở vật chất
  b. Đại học A có đựơc quyền thu tài chính từ họat động giữ xe và phục vụ căng tin hay không? Tại sao?
  Đại học A có quyền thu tài chính từ hoạt động giữ xe và phục vụ căng tin theo mức phí tài chính quy định. Tại Điều 18 Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001 quy định: “Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư . Tổ chức, cá nhân thu phí có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí thu được theo quy định của pháp luật”.
  c. Việc Đại học A sử dụng nguồn thu từ học phí và lệ phí thi như trên là đúng hay sai, theo quy định của pháp luật NSNN?
  Việc Đại học A sử dụng nguồn thu từ học phí và lệ phí thi như trên là không đúng theo quy định của Pháp lệnh về phí và lệ phí. Điều 17 Pháp lệnh về phí và lệ phí quy định: “Trường hợp tổ chức thu đã được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự toán hằng năm thì tổ chức thu phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước; Trường hợp tổ chức thu không được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí thì tổ chức thu được để lại một phần trong số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí, phần còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước”. Như vậy trường Đại học A được nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thì các khoản thu phí như học phí và lệ phí thi phải nộp vào ngân sách nhà nước.
  Câu 72: So sánh quỹ dự phòng Nhà nứơc, quỹ dự trữ tài chính Nhà nứơc?
  Câu 73: Việc lập quyết tóan NSNN năm 2004 của tỉnh B do Sở Tài chính của tỉnh thực hiện. Trong quá trình lập quyết tóan NSNN của tỉnh, Giám đốc Sở tài chính đã ra một số quyết định sau đây:
  a. Tổng hợp vào quyết tóan NSNN của tỉnh tòan bộ các khỏan chi mà tỉnh đã thực hiện trên thực tế, bao gồm cả những khỏan chi do NSTW ủy quyền cho tỉnh B thực hiện
  b. Chuyển tòan bộ các khỏan chi trong dự tóan ngân sách tỉnh năm 2004, nhưng vì nhiều lý do mà hết ngày 31/12/2004 vẫn chưa thực hiện đựơc, sang năm 2005 để tiếp tục thực hiện.
  c. Sử dụng tòan bộ số tăng thu ngân sách của tỉnh để hỗ trợ chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh.
  d. Cho phép các đơn vị dự tóan ngân sách thụôc ngân sách cấp tỉnh đựơc giữ lại 50% kết dư ngân sách để lập quỹ dữ trữ tài chính của đơn vị.
  Anh, chị hãy cho biết các quyết định trên của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh B là đúng hay sai? Tại sao? Giải quyết tình huống này theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nứơc hiện hành
  Câu 74: Anh, chị hãy cho biết, xét về bản chất, quan hệ pháp luật ngân sách nhà nứơc là quan hệ pháp luật tài chính hay quan hệ pháp luật hành chính? Tại sao?
  Câu 75: Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có phải là một đơn vị dự toán ngân sách nhà nứơc hay không? Nếu có thì là đơn vị dự tóan ngân sách nhà nứơc cấp mấy, thụôc cấp ngân sách nhà nứơc nào? Giải thích rõ lý do tại sao?
  Câu 76: Việc trích lập quỹ dự phòng của các cấp ngân sách có bị giới hạn bởi một mức tối đa do pháp luật Ngân sách Nhà nứơc quy định hay không? Tại sao?
  Câu 77: Các khỏan chi lương cho cán bộ, công chức nhà nứơc đựơc thực hiện theo phương thức chi nào? Tại sao?
  Câu 78: Cơ quan Kiểm tóan Nhà nứơc có quyền ra quyết định xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật ngân sách nhà nứơc, đựơc phát hiện trong quá trình thực hiện họat động kiểm tóan tại các đơn vị dự tóan ngân sách nhà nứơc hay không? Tại sao?
  Câu 79: Việc thu, chi ngân sách nhà nứơc đựơc hạch tóan bằng đơn vị tiền tệ nào? Tại sao?
  Câu 80: Phân tích sự tác động của một kế họach thu, chi NSNN đối với vấn đề lạm phát và thiểu phát của nền kinh tế quốc gia?
  Câu 81: Phân tích địa vị pháp lý của cơ quan KTNN Việt Nam theo quy định tại Nghị định 93/2003/NĐ-CP ngày 13/08/2003? Địa vị pháp lý đó có ảnh
  hưởng như thế nào đến hiệu quả họat động của cơ quan KTNN?
  . Câu 82: Việc bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dứơi được thực hiện trong trường hợp nào? Việc này có vi phạm nguyên tắc “nhiệm vụ chi thụôc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm” (Khỏan 2 Điều 4 Luật Ngân sách Nhà nứơc) trong quản lý thu, chi Ngân sách Nhà nứơc hay không?
  Câu 83: Khỏan 3 Điều 8 Luật NSN quy định: “trường hợp tỉnh, thành phố trực thụôc TW có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nhưng vượt quá khả năng cân đối của NS cấp tỉnh năm dự tóan thì đựơc phép huy động vốn trong nứơc”. Việc huy động vốn của tỉnh, thành phố trực thụôc TW theo quy định này có phải là biện pháp giải quyết bội chi ngân sách cấp tỉnh không? Tại sao?
  Câu 84: Khoản chi thực hiện chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng là khỏan chi nào trong kết cấu chi ngân sách nhà nứơc, và là nhiệm vụ chi của những cấp ngân sách nào? Tại sao?
  Câu 85: Tại sao Quốc Hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định mức bổ sung từ NSTW cho NS từng địa phương, trong khi đó UBTVQH là cơ quan có thẩm quyền quýêt định tỷ lệ % điều tiết giữa NSTW và NSĐP?
  Câu 86: Phân biệt các khỏan thu thuế, phí và lệ phí của Ngân sách nhà nứơc?

  Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NỨƠC

  a. Phân tích sự tác động của một kế họach thu, chi NSNN đối với vấn đề lạm phát và thiểu phát của nền kinh tế quốc gia?
  b. Việc chi tiêu NSNN ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia?
  c. Bản kế họach thu, chi tài chính của Nhà nứơc trong một năm dương lịch sau khi đựơc Quốc Hội thông qua có tên gọi là gì? Giải thích tại sao lại có tên gọi như vậy?
  d. Trình bày hệ thống NSNN của nứơc ta hiện nay? Phân tích mối quan hệ giữa các cấp ngân sách trong hệ thống NSNN?
  e. Điều 4 Luật NSNN quy định: “NSNN bao gồm NSTW và NSĐP. NSĐP là ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có Hội đồng nhân dân và Uûy ban nhân dân”. Hãy giải thích tại sao Luật NSNN không quy định: NSĐP là ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, và ngân sách cấp xã, mà lại quy định về NSĐP như trên?
  f. Quan hệ pháp luật NSNN là gì? Trình bày các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật NSNN?
  g. Phân biệt khái niệm NSNN và Luật NSNN.
  h. Phân tích mối quan hệ giữa Ngân sách Nhà nứơc và các khâu tài chính khác trong Hệ thống tài chính quốc gia?

  Chương 2:CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CHU TRÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NỨƠC
  1. Thế nào là phân cấp quản lý NSNN? Vai trò của họat động phân cấp quản lý NSNN?
  2. Nêu và phân tích các nguyên tắc phân cấp quản lý NSNN?

  1. Phân tích nội dung của nguyên tắc “tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch” trong quản lý và điều hành NSNN?
  2. Trình bày các nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nứơc và nguyên tắc cân đối ngân sách địa phương. Tại sao lại có sự khác biệt trong nguyên tắc cân đối NSNN và nguyên tắc cân đối NS địa phương?
  3. Việc bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dứơi được thực hiện trong trường hợp nào? Việc này có vi phạm nguyên tắc “nhiệm vụ chi thụôc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm” (Khỏan 2 Điều 4 Luật Ngân sách Nhà nứơc) trong quản lý thu, chi Ngân sách Nhà nứơc hay không?
  4. Tại sao nguồn vốn vay trong và ngòai nứơc chỉ đựơc dùng cho nhu cầu đầu tư phát triển mà không dùng cho tiêu dùng? (Khỏan 2 Điều 8 Luật NSNN).
  5. Khỏan 3 Điều 8 Luật NSN quy định: “trường hợp tỉnh, thành phố trực thụôc TW có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nhưng vượt quá khả năng cân đối của NS cấp tỉnh năm dự tóan thì đựơc phép huy động vốn trong nứơc”. Việc huy động vốn của tỉnh, thành phố trực thụôc TW theo quy định này có phải là biện pháp giải quyết bội chi ngân sách cấp tỉnh không? Tại sao? (HIP)

  Câu 1/ So sánh giữa “Đạo Luật ngân sách nhà nước thường niên” với “Đạo Luật Ngân sách nhà nước”?
  Câu 4: Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ% giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương là gì? bao gồm những khoản thu nào? Tại sao tỷ lệ % phân chia các khoản thu trên lại khác nhau giữa các địa phương?
  Câu 5: Các khoản thu mà Ngân sách Trung ương được hưởng 100% có đặc điểm gì? Lấy ví dụ để minh hoạ?
  Câu 7: Giải thích tại sao Luật Ngân sách nhà nước lại quy định: Các khoản thu liên quan đến nhà, đất thuộc nguồn thu ngân sách địa phương
  hưởng 100%?
  Câu 8: Việc phân cấp cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách ở địa phương do cơ quan nào quyết định? việc quyết định đó dựa trên những nguyên tắc và phải bảo đảm những yêu câu cầu nào?

  1. Phân biệt giữa khoản thu điều tiết và thu bổ sung của các cấp ngân sách?
  2. Thế nào là bội chi NSNN? Trình bày các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng bội chi NSNN? Việc giải quyết bội chi NSNN theo quy định của Luật NSNN hiện hành đựơc thực hiện như thế nào, tại sao?
  3. Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nứơc được xác định như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định? Tại sao?
  4. So sánh trường hợp bội chi NSNN và trường hợp tạm thời thiếu hụt nguồn vốn NSNN? Trình bày các biện pháp khắc phục tình trạng tạm thời thiếu hụt nguồn vốn ngân sách nhà nứơc đối với từng cấp ngân sách theo pháp luật ngân sách nhà nứơc hiện hành?
  Việc trích lập quỹ dự phòng và quỹ dự trữ tài chính của các cấp ngân sách có bị giới hạn bởi mức tối đa do pháp
  5. Dự tóan chi tiêu của Bộ Giáo dục đào tạo trong một năm dương lịch do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định? Tại sao?
  6. Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có phải là một đơn vị dự tóan ngân sách nhà nứơc hay không? Nếu có thì là đơn vị dự tóan ngân sách nhà nứơc cấp mấy, thụôc cấp ngân sách nhà nứơc nào? Tại sao?
  7. Cho biết các hình thức giám sát quá trình thực hiện dự tóan NSNN của Quốc Hội.
  8. Tại sao tỷ lệ % phân chia các khỏan thu giữa các cấp ngân sách và mức bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới phải đựơc ổn định trong khỏang thời gian từ 3 năm đến 5 năm?
  9. Thế nào là một chu trình NSNN? Tại sao pháp luật NSNN quy định thời gian quyết tóan NSNN (tối đa 18 tháng) dài hơn rất nhiều so với thời gian lập và phê chuẩn dự tóan NSNN (6 tháng), và thời gian chấp hành dự tóan NSNN (12 tháng)?
  10. Phân biệt đơn vị dự tóan NSNN và các cấp NSNN?
  11. Trình bày quy trình lập và phê chuẩn dự tóan NSNN?
  12. Nêu ý nghĩa của việc quyết tóan NSNN?

  Chương 3: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  Lý thuyết:
  1. Nêu khái niệm và đặc điểm của họat động thu NSNN?
  2. Phân biệt thuế, phí và lệ phí?
  3. Tại sao nói thuế không mang tính đối giá và hòan trả trực tiếp? So sánh đặc điểm này của thuế với phí và lệ phí?

  1. Phân biệt phí thuộc NSNN và phí không thuộc NSNN?
  2. Trình bày các phương thức thu NSNN? Đánh giá về ưu điểm, hạn chế của từng phương thức thu NSNN?
  3. Phân biệt cơ quan thu NSNN và cơ quan quản lý nguồn thu của NSNN? (XG)

  Chương 4: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  Lý thuyết:
  1. Nêu khái niệm và đặc điểm của họat động chi NSNN?
  2/ Đặc điểm:
  2. Phân biệt họat động chi NSNN và họat động chi tài chính của các chủ thể khác?
  3. Những khỏan chi nhằm đảm bảo họat động của Bộ máy Nhà nứơc là những khỏan chi nào? Đặc điểm chung của những khỏan chi này là gì?
  4. Phân biệt chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển?
  5. Tại sao chi bổ sung cho quỹ dự trữ Nhà nứơc đựơc pháp lụât NSNN quy định là khỏan chi đầu tư phát triển?
  6. Các khỏan chi ngân sách nhà nứơc trong dự tóan ngân sách nếu hết ngày 31/12 mà chưa thực hiện hoặc chưa chi hết có đựơc chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện hay không? Tại sao?
  7. Khỏan chi thực hiện chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng là khỏan chi nào trong kết cấu chi ngân sách nhà nứơc, và là nhiệm vụ chi của những cấp ngân sách nào? Tại sao?
  8. Các khỏan chi lương cho cán bộ, công chức nhà nứơc đựơc thực hiện theo phương theo phương thức chi nào? Tại sao?
  9. Khỏan chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dứơi được thực hiện theo phương thức chi nào? Tại sao? (theo ý kiến cá nhân nhá)
  10. Phân biệt chi cho sự nghiệp kinh tế, và chi đầu tư phát triển kinh tế?
  11. Phân biệt nguyên tắc chi NSNN cho họat động của các cơ quan Nhà nứơc; họat động của Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; và họat động của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp?
  12. “Các khỏan chi cho họat động sự nghiệp mang ý nghĩa kinh tế và xã hội sâu sắc”. Hãy chứng minh nhận định trên?
  13. Nêu và phân tích các nguyên tắc và điều kiện chi NSNN?
  14. Trình bày các phương thức chi NSNN?
  15. So sánh vai trò của KBNN và cơ quan tài chính trong hai phương thức chi: phương thức thanh tóan theo dự tóan và phương thức cấp phát theo lệnh chi tiền?
  Chương 5: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ QUỸ NGÂN SÁCH NHÀ NỨƠC

  Lý thuyết:
  1. So sánh quỹ NSNN và các quỹ tiền tệ khác của Nhà nước là quỹ dự trữ Nhà nứơc, quỹ dự trữ tài chính Nhà nứơc?
  2. Phân biệt khái niệm: quỹ NSNN và quỹ công (hay công quỹ)?
  3. Phân biệt quản lí ngân sách nhà nước và quản lí quỹ ngân sách nhà nước (Dỉn)
  4. Định mức tồn quỹ NSNN là gì?ý nghĩa của việc xác định định mức tồn quỹ NSNN của KBNN?
  5. mối quan hệ giữa KBNN và các cơ quan khác trong quá trình quản lý quỹ NSNN.
  6. Việc thu, chi ngân sách nhà nứơc đựơc hạch tóan bằng đơn vị tiền tệ nào? Tại sao?
  7. Việc quản lí quỹ ngân sách nhà nước của kho bạc nhà nước phải đảm bảo yêu cầu: “ tổng nhu cầu thanh toán phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng khả
  năng thanh toán”. Hãy giải thích yêu cầu sau:
  8.Trình bày cơ cấu tổ chức, chức năng của kho bạc nhà nước?
  9. Chứng minh nhận định sau: việc kbnn thực hiện các chức năng của mình làm cho kbnn vừa mang tính chất của cơ quan tài chính, vừa mang tính chất của 1 ngân hàng.
  CHƯƠNG 6:
  1. Khái niệm, đặc điểm của thanh tra tài chính.
  Khái niệm:
  2. khái niệm, đặc điểm của KTNN:
  3. Cơ quan Kiểm tóan Nhà nứơc có quyền ra quyết định xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật ngân sách nhà nứơc, đựơc phát hiện trong quá trình thực hiện họat động kiểm tóan tại các đơn vị dự tóan ngân sách nhà nứơc hay không? Tại sao?
  4. chức năng tư vấn của cơ quan KTNN?
  7. phân biệt kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước.
  8. Phân tích địa vị pháp lý của cơ quan KTNN Việt Nam theo quy định tại Nghị định 93/2003/NĐ-CP ngày 13/08/2003? Địa vị pháp lý đó có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả họat động của cơ quan KTNN?
  9. vai trò của Kiểm toán NN?ở VN thể hiện ntn?giải pháp.
  10.các yếu tố có khả năng tác động đến tính độc lập trong hoạt động của cơ quan kiểm toán nhà nước?
  Câu 1: (3đ) Phân tích vai trò chủ đạo của Ngân sách trung ương trong hệ thống Ngân sách nhà nước. Cho ví dụ minh hoạ.
  Câu 2: (3đ) So sánh đối tượng nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp và đối tượng nộp thuế Thu nhập cá nhân theo pháp luật hiện hành.
  Câu 3: (4đ) Công ty TNHH Minh Nguyệt chuyên kinh doanh mặt hàng xe ôtô nhập khẩu. Đầu năm 2009, công ty nhập 100 chiếc xe về Việt Nam để bán, trong đó có 20 xe tải, 5 xe chuyên dụng thuộc diện trong nước chưa sản xuất được, số còn lại là xe ôtô chở khách từ 4-16 chỗ ngồi.
  Giữa năm, công ty đã bán hết số xe trên cho khách hàng trong nước.
  Hỏi: Công ty TNHH Minh Nguyệt phải nộp những loại thuế nào? Giải thích tại sao?
  Trả lời:
  Tài liệu hướng dẫn ôn tập phỏp luật về NSNN

  Câu 1: phân biệt cấp ngân sách với đơn vị dự toán
  Cõu 2: phõn biệt thuế với lệ phớ hoặc phớ
  Cõu 3 : phõn biệt thuế với khoản thu từ vay của nhà nước.
  Cõu 4; sự khác nhau cơ bản giữa chi thường xuyên với chi đầu tư phát triển? Tại sao pháp luật quy định các khoản vay chỉ dành để chi đầu tư phát triển?
  Cõu 5: Sự khác nhau giữa hai hình thức chi NSNN là cấp phát theo dự toán kinh phí và cấp phát theo lệnh chi tiền ?
  Câu 6: Nêu và phân tích các điều kiện chi NSNN ?
  Câu 7/ Nêu và phân tích các nguyên tắc chấp hành thu NSNN, Chi NSNN? Nêu ý nghĩa của từng nguyên tắc đó?
  Câu 8/ Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho NS các địa phương quy định trong Luật ngân sách nhà nước hiện hành dựa trên những cơ sở nào? Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa NS các cấp chính quyền địa phương do cơ quan nào quyết định?
  Câu 9/ Thế nào là bội chi NSNN? Tại sao bội chi NSNN lại được pháp luật xác định là bội chi NSTW.
  THUẾ:
  Câu 1.So sánh thuế với phí và lệ phí ? Tại sao có những khác nhau đó ?

  1. So sánh thuế trực thu và thuế gián thu ?

  Câu 3. Phân biệt các khái niệm: đối tượng nộp thuế, người nộp thuế, đối tượng chịu thuế và người chịu thuế ?
  Câu 4.Trường hợp chủ thể được đối tượng nộp thuế ủy quyền (thông qua hợp đồng dịch vụ hoặc ủy quyền dân sự) để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhưng chủ thể đó thực hiện không đúng pháp luật thuế thì ai là chủ thể chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế (chủ thể nhận ủy quyền hay đối tượng nộp thuế) ?
  Câu 2: Phân biệt các trường hợp miễn thuế, hưởng thuế suất 0% và không thuộc diện chịu thuế (đối với thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất - nhập khẩu)? Tại sao hệ quả cuối cùng là số tiền thuế phải nộp bằng 0 đồng nhưng lại qui định thành 3 nhóm khác nhau như vậy?
  Câu 1: Mức độ điều tiết được thể hiện thông qua yếu tố nào của đạo luật thuế?
  Câu 4: Khi nào xảy ra truy thu thuế? Có phải mọi trường hợp truy thu thuế đều phải xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật thuế không? Tại sao? Xác định thẩm quyền truy thu thuế?
  Câu 1. Vai trò cơ bản của thuế TTĐB ? Việc áp dụng thuế TTĐB có vi phạm nguyên tắc cơ bản trong lưu thông hàng hóa của nền kinh tế thị trường không ? Vì sao ?
  Câu 2. Thuế TTĐB có điều tiết vào tất cả các khâu của quá trình kinh doanh không ? Tại sao ?
  Câu 4. Hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB nhập từ nước ngoài vào khu chế xuất có phải nộp thuế TTĐB không ? Tại sao ?

  1. So sánh phương pháp xác định giá tính thuế nhập khẩu và giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu thuộc diện chịu thuế TTĐB. Quy định như vậy có được coi là đánh trùng thuế không ? Tại sao ?  1. Tại sao áp dụng thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu ? Ý nghĩa pháp lý của quy định này ? Quy định này có mâu thuẫn với quy định tại điều 2 Luật thuế GTGT không: “Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng”.

  * Có hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng : phương pháp lhấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp.

  1. Có mấy phương pháp tính thuế GTGT ? Điều kiện áp dụng ? Khi nào xảy ra tình trạng trùng thuế khi tính thuế giá trị gia tăng ?Chương 3: PHÁP LUÂT THUẾ THU NHẬP.
   1.Căn cứ xác định thu nhập chịu thuế TNDN và thuế TNCN hiện hành ? So sánh với căn cứ xác định thu nhập chịu thuế của Luật thuế TNDN năm 2003 và Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ?
  2. DN tư nhân, hộ kinh doanh, tổ hợp tác có là đối tượng nộp thuế TNDN không ?
  3. Xác định các khoản chi phí không hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN ? Tại sao lại quy định như vây ?( có mà là các khoản chi ko được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ấy chứ- k2 đ 9)

  4.Phân biệt khái niệm “thu nhập chịu thuế” và “thu nhập tính thuế” trong Luật thuế TNDN ? Cần lưu ý gì khi xác định nội hàm của 2 khái niệm này ?
  1 Điều kiện để xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN ? So sánh với cách quy định của Luật thuế TNDN năm 2003 ?
  2. Giảm trừ gia cảnh là gì? Điều kiện, nguyên tắc, tỷ lệ giảm trừ trong từng trường hợp cụ thể? Những vấn đề pháp lý phát sinh từ những quy định này?
  3. Trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không có thu nhập, thì doanh nghiệp đó có là đối tượng nộp thuế TNDN không? Điều này có khác biệt gì so với một cá nhân không có thu nhập?


  Các tài liệu liên quan đến : " ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC "

  Nguyên tắc, mục tiêu Quản lý Ngân sách Nhà nước?
  Luật ngân sách nhà nước (Đề cương ôn tập P1)
  Bài tập tình huống Luật Ngân sách nhà nước
  Bộ câu hỏi nhận định Luật Ngân sách Nhà nước [Hơn 80 câu hỏi + nhận định đúng/sai + giải thích]
  Trả lời · 30-11-2012 lúc 23:22
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 11,981 Mua 20 Bình luận 20

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  7,606
  Tài liệu đã gửi
  7463
  Tài liệu đã bán
  21231
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  535031
  Tài khoản thưởng
  11670 đ
 8. H
  hoanghuet51 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 12-04-2013 lúc 14:59 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  957628
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. T
  taylor_fanvn · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi
  Trả lời · 05-06-2013 lúc 10:41 #3
 11. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1011064
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  thanhhoatq1988 · Thành Viên KiloBooks · 13 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi
  Trả lời · 29-06-2013 lúc 09:21 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  13
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  823528
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. T
  tanghoa_2008 · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
  Trả lời · 28-07-2013 lúc 14:27 #5
 15. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  982695
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. M
  matngoc.1990. · Thành Viên KiloBooks · 158 bài gởi
  Đề tài khó thật, mãi mới tìm thấy ở đây bài mẫu. Thanks
  Trả lời · 11-09-2013 lúc 09:28 #6
 17. M
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  158
  Tài liệu đã gửi
  76
  Tài liệu đã bán
  349
  Tài liệu đã mua
  155
  Mã số thành viên
  217745
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. L
  lebhong · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Đúng tài liệu mình cần, cỡ nào cũng mua
  Trả lời · 30-09-2013 lúc 17:44 #7
 19. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  993988
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. V
  Vannguyennhonhoa · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 08-03-2014 lúc 07:50 #8
 21. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  737096
  Tài khoản thưởng
  150 đ
 22. T
  thanhsoi186@gmail.com · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Đề tài khó thật, mãi mới tìm thấy ở đây bài mẫu. Thanks
  Trả lời · 02-08-2014 lúc 21:17 #9
 23. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1182152
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. V
  vanhacngo · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 07-08-2014 lúc 18:47 #10
 25. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  9
  Mã số thành viên
  615413
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  câu hỏi về ngân sách nhà nước

  http:www.kilobooks.comde-cuong-on-tap-luat-ngan-sach-nha-nuoc-cau-hoi-va-dap-an-295974

  bài tập luật ngân sách nhà nước có lời giải

  đề thi luật ngân sách nhà nước có đáp án

  câu hỏi ôn tập luật ngân sách nhà nước

  so sánh quỹ dự phòng ngân sách và quỹ dự trữ tài chính

  cay hoi dáp an luât ngân sách

  cau hoi dap an nhan dinh luat nsnn

  câu hỏi luật ngân sách nhà nước

  tai sao noi ngan sach nha nuoc la dao luat dac biet

  bài tập luật ngân sách nhà nước

  câu hỏi ngân sách nhà nước

  cau hoi ve ngan sach nha nuoc

  ngân hàng câu hỏi luật ngân sách nhà nước

  de cuong on tap luat ngan sach nha nuoc

  bài tập tình huống luật ngân sách nhà nước

  đề cương ôn tập môn luật ngân sách nhà nước

  ngân sách nhà nước là đạo luật đặc biệt

  đề thi luật ngân sách nhà nước đề thi lời giải môn ngân sách nhà nước nhung cau hoi hay thi ve luat ngan sach nha nuoc cau hoi on thi luat ngan sach nha nuoc những câu hỏi về luật ngân sách nhà nước câu hỏi về luật ngân sách nhà nước cau hoi on tap luat ngan sach nha nuoc

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  100 câu hỏi về luật ngân sách bai tap co dap an luat ngan sach nha nuoc bai tap luat tai chinh Bai tap tinh huong vê luat ngân sach bai tap tinh huong ve nsnn bai tap va dap an luat ngan sach nha nuoc bai tap ve luat ngan sach nha nuoc bài tập môn luật ngân sách nhà nước Cau hoi Luat ngan sach nha nuoc Cau hoi on tap luat ngan sach cau hoi on tap luat ngan sach nha nuoc cau hoi on tap luat NSNN cau hoi on tap mon luat ngan sach nha nuoc cau hoi tinh huong mon luat nsnn cau hoi ve luat ngan sach nha nuoc cau hoi ve mon luat ngan sach nha nuoc câu hỏi luật ngân sách nhà nước câu hỏi thi môn ngân sách nhà nước câu hỏi trả lời môn luật nsnn câu hỏi và trả lời về ngân sách nn câu hỏi về luật ngân sách nhà nước De cuong on tap luat ngan sach de cuong on tap luat ngan sach nha nuoc de thi ngan sach nha nuoc de thi tu luan mon luat nsnn thi cong chuc giải bài tập luật ngân sách nhà nước hỏi đáp về luật ngân sách nhà nước Hỏi đáp về ngân sách nhà nước ngan hang de thi luat ngan sach nha nuoc ngan sach nha nuoc la dao luat dac biet nhung cau hoi ve luat ngan sach nha nuoc quỹ dự phòng ngân sách nhà nước là gì so sanh khai niem dao luat nsnn thuong nien tai sao co ten goi du toan ngan sach nha nuoc tai sao luat ngan sach la luat thuong nien tài liệu thế nào là phân cấp quản lý nsnn thư viện luật học tinh huong luat ngan sach vi sao noi ngan sach nha nuoc la 1 dao luat đáp án câu hỏi luật ngân sách đáp án về nhân sách nhà nước đề thi môn luật ngân sách có đáp án cac cau hoi thi tu luan ve luat ngan sach bai tap tu luan luat ngan sach mha nuoc cau hoi ve luat ngan sach cau hoi va dap an nsnn On tap luat ngan sach câu hỏi luật thúê nsnn Cau hoi ngan sach nha nuoc Cau hoi mon ngan sach nha nuoc cau hoi bai tap co dap an mon nsnn cac bai tap luat ngan sach nha nuoc tucau hoi tu luan luat ngân sách nhà nước cau hoi va dap an mon luat nsnn đề cương môn luật ngân sách nhà nước cac câu hỏi thi về luật NS de thi luat ngan sach nha nuoc cau hoi on luat ngan sach thi cong chuc Mot so cau hoi tu luan ve luat ngan sach nha nuoc De cuong on tap luat nsnn Mot so cau hoi on tap luat nsnn dđap an câu hỏi nsnn dđap an câu hỏi luât nsnn tư luận quỹ dự phòng ngân sách là gì cau hoi dap an nhan dinh luat nsnn câu hỏi vê luat ngân sách nhà nước luat ngan sach thuong nien đáp án luật ngân sách dapan luat nsnn page 2i Dap an Luat ngan sach nha nuoc cau hoi on thi luat ngan sach nha nuoc đề thi môn luật ngân sách nhà nước câu hỏi thu chi NSNN cau hoi het mon luat ngan sach nha nuoc cau hoi on tap ngan sach nha nuoc de cuong on tap mon luat ngan sach de cuong luat ngan sach nhung cau hoi hay thi ve luat ngan sach nha nuoc tai lieu on thi mon luat ngan sach nha nuoc www.kilobooks.comthu ngân sách nhà nước cau hoi ve ngan sach nha nuoc ôn tập luật ngân sách nhà nước đề cương luật ngân sách nhà nước cau hoi on tap ngan sach nha nuoc co dap an hỏi đáp luật ngân sách dap an de cuong luat ngan sach dap an de cuong luat ngan sach phan nhan dinh cac cau hoi lien quan dem luat ngan sach nha nuoc hỏi tình huống luật ngân sách hướng dẫn ôn tập luật ngân hàng de cuong on tap mon luat ngan sach nha nuoc những câu hỏi về ngân sách nhà nước luat ngan sach nha nuoc la dao luat thuong nien bai tap mon ngan sach nha nuoc cau hoi luat nsnn ôn tập môn luật ngân sách nhà nước đạo luật ngân sách thường niên câu hỏi về ngân sách nhà nước hoi dap ve luat ngan sach nha nuoc câu hỏi và đáp án môn luật ngân sách cau hoi bai tap luat ngan sach co dap an cau hoi luat ngan sach tai lieu mon luat ngan sach nha nuoc de cuong dap an mon luat ngan sach de cuong luat ngan sach nha nuoc câu hỏi luật ngân sách thi viên chức dap an mon luat ngan sach nha nuoc đề thi luật ngân sách nhà nước de thi luat nsnn cua kha bac nha nuoc tình huống luật ngân sách nhà nước so sánh quỹ dự trữ với quỹ dự phòng vi sao ngan sach nha nuoc la dao luat thuong nien câu hỏi ngân sách nhà nước de thi luat ngan sach 2002 cau hoi tu luan mon quan ly ngan sach nha nuoc de thi mon ngan sach nha nuoc on thi luat ngan sach câu hỏi về luật ngân sách cau hoi luat ngan sach nn ngan hang de thi mon luat ngan sach nha nuoc câu hỏi môn luật ngân sách nhà nước câu hỏi vs đáp án về sách nhà nước vi sao ngan sach nha nuoc la dao thuong nien câu hỏi về NSNN câu hỏi luật ngân sách De cuong on tap hoc phan Luat NSNN So sánh quỹ dự phòng vi sao noi nsnn la dao luat thuong nien các câu hỏi về ngân sách nhà nước cay hoi dáp an luât ngân sách thi môn luật ngân sách mhà nuoc hoc nhung gi ngan hang de thi luat ngan sach de thi mon luat ngan sach nha nuoc đề thi luật tài chính nhà nước cau hoi va tra loi luat nsnn câu hỏi về nội dung luật nsnn Cau hoi on thi luat ng so sanh quy du tru tai chinh va quy du phong bài tập luật tài chính có đáp án de thi co dap an luat ngan sach phân biệt qũy du phòng và quy dự trữ các câu hỏi tự luận luật ngân sách đề cương ôn tập nsnn

  Xem các từ khóa (tags) khác