Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU đề cương bài tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu - Câu hỏi lý thuyết và bài tập

  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định dạng file word

  BÀI TẬP CHƯƠNG 2
  : kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu
  1) Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì ? Trình bày đặc điểm hình thành, sự vận động, yêu cầu quản lý các loại vốn bằng tiền
  2) Nội dung và phương pháp kế toán các loại tiền mặt; tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển
  3) Nguyên tắc và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền về ngoại tệ (Tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển )và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
  4) Thế nào là đầu tư tài chính ? đầu tư tầi chính ngắn hạn ? các loại hình đầu tư tài chính ngắn hạn hiện nay /
  5) Chứng khoán là gì ? Các loại chứng khoán ? nội dung và đặc diểm của từng loại chứng khoán ? Trình bày nguyên tắc và phương pháp kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn .
  6) Nguyên tắc và phương pháp kế toán đầu tư ngắn hạn hạn khác
  7) Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
  8) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán Phải thu của khách hàng
  9) Thế nào là Thuế GTGT được khấu trừ ? Trình bày nội dung và phương pháp kế toán thế GTGT được khấu trừ
  10) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu nội bộ
  11) Nội dung , nguyên tắc và phương pháp kế toán phait thu khác
  12) Sự cần thiết, nguyên tắc, và phương pháp kế toán dự phòng phait thu khó đòi
  13) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản tạm ứng
  14) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản chi phí trả trước
  15) Nội dung , nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản cầm cố, ký cược ký quỹ ngắn hạn
  Bài số 1 :


  Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV: 1000đ):
  I. Số dư đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 36.460

  Trong đó: TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210; TK 1112 “Ngoại tệ”: 23.250 (của 1.500 USD, tỷ giá 1 USD = 15.500VND)
  II .Các chứng từ phát sinh trong tháng

  Chứng từ Nội dung Số tiền
  Số Ngày
  01 2-1 Phiếu thu (Tiền mặt): Rút tiền ngân hàng về quỹ 48.000
  02 3-1 Phiếu thu (tiền mặt): Công ty A trả nợ tiền hàng tháng 12/N-1 37.500
  01 4-1 Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng lương kỳ I cho CNV. 38.000
  02 4-1 Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng tiền công tác cho CNV B 500
  03 5-1 Phiếu thu : Tiền bán hàng trực tiếp tại kho (giá bán: 20.000, VAT: 2.000 22.000
  03 6-1 Phiếu chi: Trả tiền công tác phí cho ông N, ở phòng hành chính 320
  04 8-1 Phiếu chi : Nộp tiền mặt vào ngân hàng. 50.000
  05 9-1 Phiếu chi (tiền mặt): Trả nợ cho người cung cấp 15.000
  06 9-1 Phiếu chi (TM): Mua CCDC đã nhập kho (trong đó: giá bán 5.000, thuế GTGT được khấu trừ 500) 5.500
  04 9-1 Phiếu thu tền mặt : Nhận lại số tiền đã ký quỹ ngắn hạn DN X về bao bì. 10.000
  07 10-1 Phiếu chi ngoại tệ: (USD): Để mua trái phiếu ngắn hạn của Công ty C:500 USD (tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố 1 USD = 15.400 VNĐ)
  08 11-1 Phiếu chi TM: trả tiền thuê văn phòng 1.600
  09 12-1 Phiếu chi TM: Chi quỹ khen thưởng cho CNV có thành tích công tác đột xuất. 5.000
  10 12-1 Phiếu chi: Trả tiền nợ vay ngắn hạn 2.400
  11 13-1 Phiếu chi (TM): Về trả lãi nợ vay vốn sản xuất 600
  12 13-1 Phiếu chi (TM): Chi trả tiền thuê chuyên chở sản phẩm tiêu thụ. 200
  Trả lời · 03-10-2012 lúc 15:39
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
  Xem 1,202 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Bronze Member
  5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  12,082
  Tài liệu đã gửi
  11819
  Tài liệu đã bán
  10163
  Tài liệu đã mua
  115
  Mã số thành viên
  388746
  Tài khoản thưởng
  3210 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

bất cập vốn bằng tiền#

ly thuyet ve chuyen de von bang tien va cac khoan phai thu

ke toan von bang tien va cac khoan thanh toan trong ngan hang

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)