Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Đánh giá tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang giai đoạn năm 2008 - 2010

  D
  vipdinhtrang82 dinhtrang82 is offline (513 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  7
 5. Công cụ
 6. PHẦN 1
  MỞ ĐẦU
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Đất đai là tài nguyên thiên nhiên quý giá, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố của các khu dân cư, xây dựng các khu kinh tế, văn hoá xã hội và an ninh quốc phòng .Cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đất đai ngày càng khẳng định được vị trí của mình. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, nó không thể thiếu đối với bất cứ một ngành nghề nào và nhất là đối với nước ta một nước nông nghiệp thì đất đai lại càng có ý nghĩa hơn.
  Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập được vốn Đất đai như ngày nay (Luật đất đai năm 1993).
  Có thể nói Đất đai là vấn đề xuyên suốt mọi thời đại, tất cả các Nhà nước đều coi trọng. Trong 4 nguồn lực đầu vào cơ bản cho nền kinh tế xã hội (Đất đai, lao động, vốn, khoa học kỹ thuật) con người đặc biệt quan tâm tới đất đai vì đất đai là loại tài nguyên có hạn, gắn liền với hoạt động của con người, có tác động trực tiếp tới môi trường sinh thái.
  Đảng và Nhà nước ta đã nhận định và có những chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật đất đai phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Trong luận cương chính trị đầu tiên, Đảng ta đã nêu rõ: “Cuộc cách mạng Đông Dương là cuộc cách mạng phản đế và điền địa, không giải quyết được ruộng đất cho dân cày thì không thể gọi dân cày chống đế quốc Pháp, trái lại không thể chống đế quốc Pháp thì không thể giải quyết được ruộng đất cho dân cày .”.
  Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, tại Chương II, Điều 18 quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ Đất đai theo quy hoạch và Pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài .”.
  Luật đất đai năm 2003 tại Chương I, Điều 5; Điều 6 nêu rõ: “Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua việc quyết định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ Địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Luật cũng quy định trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các cấp lãnh thổ, quy định nội dung và thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai cho từng cấp.
  Việc lập quy hoạch, kế hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trong giai đoạn trước mắt mà cho cả lâu dài. Quy hoạch sử dụng đất được tiến hành nhằm định hướng cho các ngành các cấp tiến hành quy hoạch cho ngành, địa phương mình trên địa bàn lãnh thổ, là hành lang Pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất, là cơ sở để tiến hành giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tránh được sự chồng chéo gây lãng phí và bất hợp lý trong sử dụng đất. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho cấp huyện trên địa bàn tỉnh tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
  Chính vì vậy, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Giang nói riêng đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong giai đoạn hiện nay. Là sinh viên khoa Tài nguyên & Môi trường Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và là một công dân của xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang với những kiến thức đã được học trong nhà trường tôi mong muốn được tìm hiểu và nắm rõ về công tác quản lý đất đai, nhất là công tác cấp GCNQSDĐ ở địa phương mình. Được sự nhất trí của Ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên & Môi trường, sự hướng dẫn của thầy giáo thầy giáo ThS. Nguyễn Chí Hiểu, sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Kế, Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố và Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Giang tôi thực hiện đề tài: “Đánh giá tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang giai đoạn năm 2008 - 2010”.
  MỤC LỤC

  PHẦN 1: MỞ ĐẦU . 1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1.2. MỤC ĐÍCH 3
  1.3. YÊU CẦU 3
  PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
  2.1. SƠ LƯỢC VỀ CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 4
  2.1.1. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai . 4
  2.1.2. Hồ sơ địa chính . 5
  2.1.2.1. Khái niệm hồ sơ địa chính 5
  2.1.2.2. Mục đích, yêu cầu của hồ sơ địa chính . 5
  2.1.2.3. Hệ thống tài liệu hồ sơ địa chính 5
  2. 2. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GCNQSDĐ 6
  2.2.1. Khái niệm về GCNQSDĐ 6
  2.2.2. Mục đích cấp GCNQSDĐ . 6
  2.2.3. Nguyên tắc cấp GCNQSDĐ 7
  2.3.4. Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 7
  2.2.5. Điều kiện để người sử dụng đất được cấp GCNQSDĐ 8
  2.2.6. Thẩm quyền xét duyệt, cấp GCNQSDĐ . 10
  2.2.7. Cơ sở pháp lý để triển khai công tác cấp GCNQSDĐ . 11
  2.2.8. Trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ 12
  2.3. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH CẤP GCNQSDĐ TRONG NƯỚC, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ THÀNH PHỐ BẮC GIANG . 17
  2.3.1. Tình hình cấp GCNQSDĐ trong nước 17
  2.3.1.1. Thời kỳ 1988 - 1993 . 17
  2.3.1.2. Thời kỳ 1993 đến nay 17
  2.3.2. Tình hình cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 20
  2.3.3. Tình hình cấp GCNQSDĐ trên địa bàn thành phố Bắc Giang. 21
  PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 22
  3.1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 22
  3.1.1. Đối tượng nghiên cứu 22
  3.1.2. Phạm vi nghiên cứu . 22
  3.1.3. Thời gian, địa điểm thực tập 22
  3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 22
  3.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Dĩnh Kế . 22
  3.2.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của xã Dĩnh Kế . 22
  3.2.3. Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ tại xã Dĩnh Kế giai đoạn 2008-2010. 22
  3.2.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục, đẩy nhanh công tác cấp GCNQSDĐ tại xã Dĩnh Kế . 22
  3.2.5. Hiệu quả của công tác cấp GCNQSDĐ tại xã Dĩnh Kế . 22
  3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 23
  PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24
  4.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 24
  4.1.1. Điều kiện tự nhiên . 24
  4.1.1.1. Vị trí địa lý . 24
  4.1.1.2. Địa hình, địa mạo . 24
  4.1.1.3. Thời tiết và khí hậu 25
  4.1.1.4. Thuỷ văn 26
  4.1.1.5. Chất đất và thực phủ . 26
  4.1.1.6. Các nguồn tài nguyên . 26
  4.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội 28
  4.1.2.1 Điều kiện kinh tế . 28
  4.1.2.2. Điều kiện xã hội, cơ sở hạ tầng . 31
  4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội và tiềm năng đất đai 35
  4.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT . 36
  4.2.1. Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương 36
  4.2.1.1. Việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất 36
  4.2.1.2. Việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính 36
  4.2.1.3. Công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất . 37
  4.2.1.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 37
  4.2.1.5. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất 37
  4.2.1.6. Việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . 37
  4.2.1.7. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai . 38
  4.2.1.8. Công tác quản lý tài chính về đất đai . 38
  4.2.1.9. Quản lý và phát triển quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản 38

  4.2.1.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất 39
  4.2.1.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý các vi phạm về đất đai . 39
  4.2.1.12. Công tác giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai . 39
  4.2.1.13. Quản lý các hoạt động công về đất đai . 39
  4.2.2. Tình hình sử dụng đất đai 39
  4.2.3. Hiện trạng sử dụng đất 40
  4.2.3.1. Đất nông nghiệp . 42
  4.2.3.2. Đất phi nông nghiệp . 42
  4.2.3.3. Đất chưa sử dụng 43
  4.2.3.4. Tình hình biến động đất đai 43
  4.3. NHẬN XÉT CHUNG . 44
  4.4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤP GCNQSDĐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ. 44
  4.4.1. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức . 44
  4.4.2. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình cá nhân . 46
  4.3.2.1. Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân tính đến ngày 31/12/2007 . 46
  4.4.2.2. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình cá nhân giai đoạn năm 2008-2010 46
  4.4.2.2.1. Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ trong giai đoạn 2008 -2010 theo đơn vị thôn. 46
  4.4.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo loại đất sử dụng 49
  4.4.4. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo thời gian . 51
  4.4.4. Đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn đọng hồ sơ cấp GCNQSDĐ 52
  4.4.5. Đánh giá kết quả cấp GCNQSDĐ và phần diện tích đến nay chưa được cấp 53
  4.5. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC, HOÀN THIỆN ĐẨY NHANH CÔNG TÁC CẤP GCNQSDĐ TẠI XÃ DĨNH KẾ . 55
  4.6. HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC CẤP GCNQSDĐ CỦA XÃ DĨNH KẾ 57
  PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 59
  5.1. KẾT LUẬN 59
  5.1.1. Đối với đất ở nông thôn 59
  5.1.2. Đối với đất nông nghiệp 59
  5.1.3. Đối với đất chuyên dùng do các tổ chức sử dụng: 60
  5.2. ĐỀ NGHỊ . 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
  Trả lời · 19-04-2012 lúc 22:07
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  D
  vipdinhtrang82 dinhtrang82 is offline (513 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  3
  Xem 1,863 Mua 7 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  D
  Thành Viên KiloBooks
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  552
  Tài liệu đã gửi
  513
  Tài liệu đã bán
  273
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  163051
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. N
  nguyenthilu · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi
  Trả lời · 09-04-2013 lúc 11:19 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  958733
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. B
  benico · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ
  Trả lời · 25-04-2013 lúc 00:15 #3
 11. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  573987
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. M
  minhnguahoang · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 17-06-2013 lúc 15:06 #4
 13. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  681634
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)