Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Đánh giá thực trạng lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Huyện Phú Vang – Tỉnh Thừa Thiên Huế

  D
  dannonglam91 dannonglam91 is offline (189 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC

  PHẦN 1.MỞ ĐẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Mục đích của đề tài 2
  1.3. Yêu cầu của đề tài 2
  PHẦN 2.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
  2.1. Cơ sở lý luận. 3
  2.1.1. Quản lý nhà nước về đất đai 3
  2.1.1.1. Khái niệm 3
  2.1.1.2. Đối tượng, mục đích, yêu cầu của quản lý nhà nước về đất đai 3
  2.1.1.3. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai 3
  2.1.1.4. Vai trò. 3
  2.1.2. Đăng ký quyền sử dụng đất 3
  2.1.2.1. Khái niệm 3
  2.1.2.2. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu và đăng ký biến động về sử dụng đất 3
  2.1.3. Hồ sơ địa chính. 3
  2.1.3.1. Khái niệm 3
  2.1.3.2. Các tài liệu của hồ sơ địa chính. 3
  2.1.3.3. Nội dung hồ sơ địa chính. 3
  2.1.3.4. Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 3
  2.1.3.5. Căn cứ để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 3
  2.1.4. Biến động đất đai, hồ sơ địa chính. 3
  2.1.4.1. Khái niệm về biến động đất đai, hồ sơ địa chính. 3
  2.1.4.2. Những trường hợp chỉnh lý hồ sơ địa chính. 3
  2.1.5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3
  2.1.5.1. Khái niệm 3
  2.1.5.2. Những quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3
  2.2. Cơ sở thực tiễn. 3
  2.2.1. Tình hình đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính ở Việt Nam 3
  2.2.1.1. Thời kỳ trước luật đất đai 1988. 3
  2.2.1.2. Thời kỳ khi luật đất đai năm 1988 đến nay. 3
  2.2.2. Tình hình đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 3
  2.2.3. Tình hình đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính tại huyện Phú Vang. 3
  PHẦN 3.ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  3.1. Đối tượng nghiên cứu. 3
  3.2. Phạm vi nghiên cứu. 3
  3.3. Nội dung nghiên cứu. 3
  3.4. Phương pháp nghiên cứu. 3
  3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu. 3
  3.4.2. Phương pháp so sánh. 3
  3.4.3. Phương pháp kế thừa bổ sung. 3
  3.4.4. Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu, số liệu. 3
  3.4.5. Phương pháp minh họa bằng bản đồ và hình ảnh. 3
  PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3
  4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phú Vang. 3
  4.1.1. Điều kiện tự nhiên. 3
  4.1.1.2. Địa hình. 3
  4.1.1.3. Khí hậu. 3
  4.1.1.4. Các nguồn tài nguyên. 3
  4.1.1.5. Tài nguyên nhân văn. 3
  4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 3
  4.1.2.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế. 3
  4.1.2.2. Dân số và lao động. 3
  4.1.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng. 3
  4.1.2.4. Giáo dục, y tế. 3
  4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn nghiên cứu. 3
  4.1.3.1. Thuận lợi 3
  4.1.3.2. Khó khăn. 3
  4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Phú Vang. 3
  4.2.1. Tình hình quản lý đất đai 3
  4.2.1.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó. 3
  4.2.1.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ địa chính. 3
  4.2.1.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất 3
  4.2.1.4. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3
  4.2.1.5. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 3
  4.2.1.6. Thống kê, kiểm kê đất đai 3
  4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất, và tình hình biến động đất đai 3
  4.2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 3
  Biểu đồ 41: Cơ cấu đất đai huyện Phú Vang năm 2012. 3
  4.2.2.2. Tình hình biến động đất đai tại huyện Phú Vang từ năm 2010 đến năm 2012 3
  4.3. Thực trạng lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Phú Vang. 3
  4.3.1. Nguồn tài liệu đang lưu trữ phục vụ cho công tác quản lý đất đai 3
  4.3.2. Thực trạng lập hồ sơ địa chính. 3
  4.3.2.1. Bản đồ địa chính. 3
  4.3.2.2. Sổ mục kê đất đai 3

  4.3.2.3. Sổ địa chính. 3
  4.3.2.4. Sổ theo dõi biến động đất đai 3
  4.3.2.5. Bản lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3
  4.3.3. Thực trạng chỉnh lý hồ sơ địa chính. 3
  4.3.3.1. Nguồn tài liệu đang lưu trữ phục vụ cho công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính 3
  4.3.3.2. Các biến động đất đai cần cập nhật, chỉnh lý. 3
  4.3.3.3. Chỉnh lý hồ sơ địa chính. 3
  4.4. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính tại huyện Phú Vang 3
  4.4.1. Thuận lợi 3
  4.4.2. Khó khăn. 3
  4.5. Đánh giá thực trạng lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang. 3
  4.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3
  4.5.1.1. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3
  4.5.1.2. Nội dung ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3
  4.5.2. Đánh giá. 3
  PHẦN 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3
  5.1. Kết luận. 3
  5.2. Kiến nghị 3
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 3
  PHẦN 1
  MỞ ĐẦU

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Đất đai tham gia vào hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội, có ảnh hưởng đến phân bố dân cư vào tác động đến hình thành truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của mỗi địa phương, vùng, lãnh thổ. Đất đai là tài sản lớn, nó là nguồn vốn, nguồn lực quan trọng của đất nước. Vì quý giá, nên đất đai cần được Nhà nước quản lý chặt chẽ.
  Luật đất đai 2003, Nhà nước ta khẳng định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý”. Có quản lý chặt chẽ đất đai mới nắm được lý lịch hồ sơ thửa đất và có hướng sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả cao.
  Hồ sơ địa chính là công cụ nhằm phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đó là hệ thống các bản đồ, tài liệu, sổ sách chứa đựng các thông tin về mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội và pháp lý của thửa đất được thiết lập trong quá trình đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất ban đầu và đăng ký biến động đất đai, cấp GCNQSDĐ. Hồ sơ địa chính và GCNQSDĐ cung cấp thông tin đầy đủ nhất và là cơ sở pháp lý chặt chẽ để xác định quyền của người sử dụng đất được bảo vệ cũng như xác định các nghĩa vụ của người sử dụng đất.
  Cùng với sự phát triển của đất nước, trong quá trình sử dụng các thửa đất sẽ thay đổi kích thước, diện tích, chủ sử dụng, mục đích sử dụng khi tách thửa, hợp thửa, chuyển nhượng do đó công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính kịp thời là hết sức cần thiết để quản lý chặt chẽ về đất đai.
  Nhận thấy tầm quan trọng của đất đai Nhà nước đã ban hành các văn bản (thông tư, nghị định) đảm bảo sự công bằng, thống nhất trong quá trình khai thác và sử dụng đất của người dân, thông qua việc cấp GCNQSDĐ. GCNQSDĐ là một vấn đề hết sức quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, là hồ sơ để nhà nước quản lý chặt chẽ toàn bộ quý đất trong phạm vi cả nước, đảm bảo đất được sử dụng đầy đủ, hợp lý có hiệu quả cao nhất; là cơ sở pháp lý để xác định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.
  Nằm ở phía Đông của tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phú Vang có diện tích đất đai trải dài dọc theo bờ biển, là cửa ngõ quan trọng của Thành phố Huế, có vị trí rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Trong những năm gần đây trên địa bàn quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, điều này đã làm cho đất đai trên địa bàn luôn luôn biến động. Các thửa đất sẽ thay đổi kích thước, diện tích, chủ sử dụng, mục đích sử dụng khi tách thửa, hợp thửa, chuyển nhượng , do đó công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính kịp thời cũng là yếu tố quan trọng để quản lý chặt chẽ về đất đai đảm bảo ổn định an ninh chính trị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao cuộc sống cho mọi người dân hướng tới quản lý và sử dụng đất bền vững.
  Chính vì vậy, đánh giá thực trạng lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác cấp GCNQSDĐ là vấn đề quan trọng để đất đai được quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả hơn.
  Xuất phát từ những lý luận và thực tiễn trên, được sự đồng ý của lãnh đạo Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp và sự hướng dẫn của thầy giáo T.S Trần Thanh Đức, tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá thực trạng lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Huyện Phú Vang – Tỉnh Thừa Thiên Huế”.
  Trả lời · 30-10-2013 lúc 15:12
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  D
  dannonglam91 dannonglam91 is offline (189 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 575 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  D
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  207
  Tài liệu đã gửi
  189
  Tài liệu đã bán
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1085713
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. T
  thanhluongccb · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 12-05-2015 lúc 08:14 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2015
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1347258
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)