Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU:Error! Bookmark not defined.
  CHƯƠNG I: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC TA TRƯỚC THỜI KÌ ĐỔI MỚI3
  CHƯƠNG II: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI5
  1. Quá trình hình thành đường lối xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới5
  2. Mục tiêu quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới8
  2.1 Mục tiêu việc xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới8
  2.2 Quan điểm của đảng cộng sản Việt Nam về hệ thống chính trị8
  2.2.1 Quan điểm về giai cấp và việc vận dụng nó trong xây dựng hệ thống chính trị nước ta thời kì đổi mới.8
  2.2.2. Quan điểm bảo đảm sự thống nhất biện chứng giữa kinh tế và chính trị, giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị.10
  2.3. Quan điểm về xây dựng nhà nuớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam11
  3. Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới:14
  CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI18
  1. Thực trạng của hệ thống chính trị nước ta từ năm 1986 đến nay.18
  2. Thành tựu trong công cuộc xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới.19
  3. Hạn chế trong công cuộc xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới.22
  KẾT LUẬN:24
  TÀI LIỆU THAM KHẢO25
  ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNH HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI

  MỞ ĐẦU

  Sự nghiệp cách mạng nước ta trong hơn 80 năm qua ( từ 1930 đến nay) luôn gắn liền với tổ chức cộng sản , Đảng cộng sản Việt Nam. Là một Đảng của giai cấp vô sản và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Là một Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện hơn 40 năm qua
  Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có nhiều tổ chức nhiều phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc diễn ra một cách sôi nổi mạnh mẽ, nhưng đều bị thất bại. Tuy nhiên kể từ khi được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đạt được nhiều thắng lợi to lớn giành lại độc lập dân tộc. Giành được thắng lợi đó đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là một trong những yếu tố hết sức quan trọng, trong đó việc xây dựng hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp cơ sở là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến mọi thắng lợi.
  Ở nước ta tồn tại nhiều hệ thống chính trị khác nhau, hệ thống chính trị trung ương tập quyền ( phong kiến ) hệ thống chính trị cai trị thực dân Pháp, chế độ thực dân kiểu mới ( ngụy quyền) nhưng hệ thống chính trị do Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng là một hệ thống chính trị tiến bộ nhất vì luôn đặt lợi ích dân tộc quốc gia hàng đầu
  Hệ thống chính trị được đảng ta thường xuyên hoàn thiện và có bước phát triển mới, quá trình đổi mới hệ thống chính trị nước ta thể hiện rõ hơn trong thời kì đổi mới ( từ 1986 đến nay) từng bước đưa nước ta thoát khỏi khó khăn, về kinh tế nước ta thoát khỏi mức nghèo và được xếp vào hàng các nước đang phát triển, chính trị xã hội nước ta được xếp vào một trong những nước có nền chính trị ổn định nhất trên thế giới. Từ những thành quả đạt được vị trí của đảng cộng sản Việt Nam được xác lập và củng cố ngày càng vững chắc Đảng cộng sản Việt Nam xứng đáng là một chính đảng của dân tộc Việt Nam
  Từ những năm giữa thập niên 80 của thế kỉ XX hệ thống chủ nghĩa xã hội bắt đầu có sự dạn nứt và sụp đổ. Năm 1991 chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống xã hội chủ nghĩa, nguyên nhân của sự sụp đổ chính là sự khủng hoảng về đường lối lãnh đạo hệ thống chính trị mất ổn định xa dần học thuyết chủ nghĩa xã hội của Mac-Lê Nin. ở nước ta mặc dù trước đó( từ 1945 đến 1985) luôn coi Liên Xô là anh cả của chủ nghĩa xã hội mô hình kiểu mẫu hành động một cách dập khuôn máy móc theo Liên Xô. Năm 1985 M. GOOC-BA-CHOP lên lắm quyền lãnh đạo đổi mới Liên Xô. Trước yêu cầu thựuc tiễn cần phải đổi mới và trước sựu đổi mới của Liên Xô năm 1986 Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới. Tuy nhiên giai đoạn này nước ta đã tách ra khỏi sự ảnh hưởng của Liên Xô đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam kiên định con đường chủ nghĩa xã hội, coi chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển duy nhất của đất nước.
  Mục đích của việc nghiên cứu Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới nhằm để phát hiện xác lập thành quả của đảng trong việc xây dựng hệ thống chính trị từ 1986 đến nay. Làm rõ quá trình đổi mới từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị của Đảng , thấy được vai trò quan trọng của Đảng cộng sản Việt Nam với hệ thống chính trị. Và thấy được giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam đã xây dựng lên một Đảng cầm quyền vì lợi ích của nhân dân, tư tưởng của Người không chỉ có ý nghĩa trong cách magj mà còn soi sáng cho con đường đổi mới của đất nước hiện nay
  Trả lời · 21-09-2012 lúc 17:47
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 794 Mua 2 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20689
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)