Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Công tác xây dựng gia đình văn hóa ở huyện tam bình, tỉnh vĩnh long hiện nay. Thực trạng và giải pháp

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  15
 5. Công cụ
 6. Đề tài: CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP  Luận văn dài 58 trang
  CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH
  VĂN HOÁ Ở HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG . 4
  1.1. Quan điểm về gia đình và gia đình văn hóa . 4
  1.1.1. Khái niệm về gia đình và gia đình văn hóa 4
  1.1.1.1. Khái niệm về gia đình . 5
  1.1.1.2. Khái niệm về gia đình văn hóa .
  1.1.2.Các tiêu chuẩn để xây dựng gia đình văn hoá ở huyện Tam Bình 7
  1.1.2.1. Tiêu chuẩn gia đình văn hóa 7
  1.1.2.2. Cách chấm điểm gia đình văn hóa . 9
  1.1.2.3. Quy định công nhận gia đình văn hóa . 13
  1.2. Thực trạng về công tác xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Tam
  Bình trong thời gian qua 14
  1.2.1. Tình hình đời sống gia đình ở huyện Tam Bình 14
  1.2.2. Thực trạng về công tác xây dựng gia đình văn hóa ở huyện
  Tam Bình . 18
  1.2.2.1. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng gia đình văn
  hóa ở huyện Tam Bình 18
  1.2.2.2. Những hạn chế trong công tác xây dựng gia đình văn hóa ở
  huyện Tam Bình 26
  CHƯƠNG 2: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO
  HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN TAM

  BÌNH, TỈNH VĨNH LONG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . 31
  2.1. Nâng cao nhận thức về gia đình văn hóa cho tầng lớp nhân dân
  trong huyện . 31
  2.2. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình
  trong huyện . 34
  2.3. Phát huy vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị
  trong công tác xây dựng gia đình văn hoá 40
  2.4. Đẩy mạnh xã hội hoá trong việc xây dựng gia đình văn hoá ở huyện
  Tam Bình 48
  PHẦN KẾT LUẬN . 52
  Trả lời · 24-05-2011 lúc 11:55
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 4,238 Mua 15 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài:

  Hiện nay, trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng đang
  đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước, phấn đấu đến năm 2020
  nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hòa cùng
  không khí đó, huyện Tam Bình cũng tích cực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
  hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn
  minh. Những biến đổi sâu sắc về kinh tế xã hội ở huyện Tam Bình đã góp phần cải
  thiện đời sống vật chất và tinh thần, tạo cơ hội để xây dựng gia đình ấm no, hạnh
  phúc, bình đẳng và tiến bộ, con người trong huyện được giải phóng và vai trò cá thể
  được đề cao. Đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ và toàn diện, hòa cùng xu
  thế đó gia đình ngày nay càng có một vị trí đặc biệt hơn. Gia đình là tế bào của xã
  hội, là một trong các tổ chức cơ sở để thực hiện các chủ trương chính sách và pháp
  luật của Nhà nước về tất cả các mặt kinh tế, xã hội, chính trị văn hóa, giáo dục, môi
  trường Gia đình Việt Nam là một nhân tố quan trọng góp phần để phát triển kinh
  tế xã hội của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa . Đối
  với xã hội Việt Nam gia đình bao giờ cũng gắn liền với xã hội, vì lẽ đó không thể có
  một xã hội phát triển nếu các gia đình bị suy sụp, khủng hoảng. Đúng như chủ tịch
  Hồ Chí Minh đã từng nói: “ nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt
  thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt ” Xã hội đang trên đà phát
  triển mạnh mẽ và toàn diện đó là sơ sở để khẳng định gia đình Việt Nam cũng đang
  bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
  Tuy nhiên, hiện nay ở huyện Tam Bình vấn đề xây dựng gia đình văn hóa
  bên cạnh những thành tựu đã đạt được cũng còn gặp không ít những khó khăn như:
  nạn ly hôn, ly thân giữa các cặp vợ chồng, nạn bạo lực, cha mẹ thiếu trách nhiệm
  trong giáo dục con cái cùng một số tệ nạn xã hội: cờ bạc, rượu chè, ma túy đã
  gia tăng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình
  văn hóa của huyện. Đây là một hiện trạng khẩn thiết không chỉ đối với các cấp, các
  ngành mà còn đối với cá nhân và gia đình trong huyện. Cần phải có hướng khắc
  phục và giải quyết có hiệu quả.
  Đứng trước thực trạng đó, là một thành viên của huyện Tam Bình nên tôi đã
  quyết định chọn đề tài: “CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở
  HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”
  để
  làm Luận văn Tốt nghiệp của mình. Nội dung chủ yếu là tìm hiểu công tác xây
  dựng gia đình văn hóa của huyện – kết quả đạt được bên cạnh một số hạn chế mắc
  phải. Từ đó đưa ra những giải pháp để công tác xây dựng gia đình văn hóa ở huyện
  Tam Bình ngày càng đạt hiệu quả hơn, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước
  cũng như nâng cao vị thế của gia đình trong xã hội.
  2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài:
  Đánh giá đúng thực trạng của Công tác xây dựng gia đình văn hóa ở huyện
  Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu
  quả công tác xây dựng gia đình văn hóa của huyện trong thời gian sắp tới.
  Để đạt được mục đích trên, luận văn đã tập trung tìm hiểu các vấn đề về đời
  sống gia đình của huyện, đánh giá đúng thực trạng công tác xây dựng gia đình và
  đưa ra những giải pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả Công tác xây dựng gia
  đình văn hóa ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  Luận văn nghiên cứu vấn đề Công tác xây dựng gia đình văn hóa của huyện
  Tam Bình từ khi tỉnh Vĩnh Long thực hiện 01/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về
  cuộc vận động “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ban hành ngày
  10/09/1996. Trong đó tập trung nghiên cứu từ năm 2005 đến năm 2007.
  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài:
  Luận văn thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng
  Hồ Chí Minh, các quan điểm, tư tưởng của Đảng cộng Sản Việt Nam được thể hiện
  trong các văn kiện.
  Trả lời · 01-08-2011 lúc 17:11 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Lê Thi – Gia đình, Phụ nữ Việt nam với dân số, văn hóa và sự phát triển
  bền vững, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội – 2004.
  2. Mai Huỳnh Nam chủ biên – Gia đình trong tấm gương xã hội học, sách
  tham khảo cho đào tạo sau đại học chuyên ngành xã hội học, tái bản lần thứ nhất,
  NXB Khoa học xã hội, Hà Nội – 2004.
  3. Bộ giáo dục và đào tạo – Nhập môn xã hội học, NXB Giáo dục – 1998.
  4. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
  VII.
  5. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX.
  6. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn
  khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa
  học, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2002.
  7. Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới.
  8. Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, năm Quốc tế về Gia
  đình 1994 – Gia đình Việt Nam, các trách nhiệm, các nguồn lực trong sự đổi mới
  của đất nước, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội – 1995.
  9. UBND huyện Tam Bình. Hội nghị tổng kết cuộc vận động “ Toàn dân
  đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nếp sống văn minh
  nơi công cộng” – 2007
  10. Đề cương hướng dẫn thực hiện chỉ thị 01- CT/TU của Ban Thường vụ
  tỉnh Ủy Vĩnh Long về cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
  hóa ở khu dân cư”.
  Trả lời · 01-08-2011 lúc 17:11 #3
 11. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 12. V
  vanchung1995 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  chet roi,minh can tai lieu gap ma het tien nap xu roi,minh can bai CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP


  ai co hay tai roi cho minh limk voi

  Trả lời · 07-05-2012 lúc 15:48 #4
 13. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  609472
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

Cong tac xay dung gia dinh van hoa o huyen tam binh tinh vinh long

thuc trang doi song van hoa o vinh long

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)