Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Chuyên đề Ngân hàng - Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Vietcombank 2009 - 2011

  T
  viptpthao tpthao is offline (2 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  26
 3. Chia sẻ
  13
 4. Thông tin
  41
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC
  Trang


  Chương 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1 Sự cần thiết của chuyên đề . 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2
  1.4 Phương pháp nghiên cứu . 2
  1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 2
  1.4.2 Phương pháp xử lý số liệu . 2
  Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  2.1 Khái niệm và ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh . 3
  2.1.1. Khái niệm 3
  2.1.2. Ý nghĩa 3
  2.2 Các định nghĩa cơ bản về hoạt động của ngân hàng . 3
  2.2.1 Nguồn vốn của ngân hàng . 3
  2.2.2 Tài sản của ngân hàng 4
  2.2.3 Thu nhập của ngân hàng 5
  2.2.4. Chi phí của ngân hàng . 6
  2.2.5. Lợi nhuận của ngân hàng 6
  2.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của ngân hàng . 7
  2.2.7. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng . 8
  Chương 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK 9
  3.1 Khái quát về ngân hàng Vietcombank 9
  3.2 Phân tích tình hình nguồn vốn – tài sản của ngân hàng 10
  3.2.1. Nguồn vốn của ngân hàng qua các năm 2009 – 2011 10
  3.2.2. Tài sản của ngân hàng qua các năm 2009 – 2011 . 11
  3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ 2009 đến 2011 11
  3.3.1. Thu nhập qua các năm 2009 – 2011 . 11
  3.3.2. Chi phí qua các năm 2009 – 2011 . 13
  3.3.3. Lợi nhuận qua các năm 2009 – 2011 14
  3.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh . 15
  3.4.1. Tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) 16
  3.4.2. Tỉ suất sinh lời trên tổng thu nhập (ROS) 16
  3.4.3. Tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) . 16
  3.4.4. Tổng thu nhập trên tổng chi phí 17
  3.4.5. Hệ số sử dụng tài sản . 17
  3.4.6. Tổng chi phí trên tổng tài sản 17
  3.4.7. Mức lợi nhuận biên tế . 17
  3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 18 3.5.1. Tỉ lệ tổng dư nợ trên vốn huy động . 18
  3.5.2. Tổng dư nợ trên tổng tài sản . 18
  3.5.3. Nợ xấu trên tổng dư nợ . 18
  Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK 19
  4.1. Thuận lợi và khó khăn của ngân hàng . 19
  4.1.1. Những mặt thuận lợi 19
  4.1.2. Những khó khăn, hạn chế còn tồn tại . 19
  4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng . 20
  4.2.1. Giải pháp chung . 20
  4.2.2. Giải pháp chi tiết . 20
  Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 23
  5.1. Kết luận 23
  5.2. Kiến nghị 24

  CHƯƠNG 1
  GIỚI THIỆU

  1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ
  Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới nền kinh tế để từng bước phát triển và hòa nhập với nền kinh tế của các nước trong khu vực và trên thế giới. ­­­­Sau khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức mà chúng ta cần phải vượt qua. Tuy nhiên, với những tiềm năng sẵn có và đang được khai thái một cách kịp thời và hiệu quả, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ: nền kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, thị trường tiêu thụ nội địa phát triển nhanh, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ công nghệ hóa – hiện đại hóa đất nước. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của ngành Ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại.
  Ngân hàng thương mại có vai trò trung gian tài chính, tập hợp các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế và phân phố lại cho các nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh và các nhu cầu cần vốn khác theo nguyên tắc tín dụng. Vì vậy, hoạt động kinh doanh của ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.

  Do đó, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là việc làm tất yếu đối với từng ngân hàng thương mại. Về mặt vĩ mô, phân tích hoạt động của các ngân hàng thương mại giúp cho Nhà nước đưa ra được những chính sách tiền tệ phù hợp, tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, phân tích hoạt động kinh doanh còn giúp cho công tác quản trị Ngân hàng. Các nhà lãnh đạo muốn quản lý tốt ngân hàng, cần phải hiểu rõ về hoạt động của ngân hàng, phát hiện kịp thời những mặt mạnh, mặt yếu, để có những biện pháp thích hợp nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao lợi nhuận cho đơn vị mình.
  Nhận rõ tầm quan trọng của phân tích hoạt động kinh doanh đối với ngân hàng thương mại, em đã chọn đề tài: “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giai đoạn 2009 – 2011” làm đề tài cho chuyên đề ngân hàng của mình.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2009 – 2011. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh để đạt kết quả tốt nhất.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay của Vietcombank trong 3 năm 2009, 2010, 2011
  - Phân tích tình hình thu nhập, chi phí, lợi nhuận và rủi ro trong 3 năm 2009, 2010, 2011.
  - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua các chỉ tiêu tài chính.
  - Đề xuất một số giải pháp giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
  1.3. PHẠM VỊ NGHIÊN CỨU
  - Không gian nghiên cứu: Việt Nam.
  - Thời gian nghiên cứu: các số liệu dùng để phân tích là từ 2009 đến 2011.
  - Đối tượng nghiên cứu: Kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm thu nhập, chi phí và lợi nhuận của Ngân hàng.
  1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
  Số liệu thứ cấp thu thập được từ: Internet, báo, tạp chí, giáo trình, sách và các luận văn, chuyên đề khác.
  1.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
  - Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh các số liệu thứ cấp đã thu thập được để phân tích, nhận xét.
  Sử dụng các phương pháp suy luận và tự luận để đưa ra các giải pháp giúp mở rộng hoạt động TTKDTM qua Ngân hàng.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Thái Văn Đại, Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại, Nxb Đại học Cần thơ, 2010.
  2. Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt, Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Đại Học Cần Thơ, 2010.
  Trả lời · 30-07-2012 lúc 19:11
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  viptpthao tpthao is offline (2 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 4,060 Mua 41 Bình luận 26

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  42
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  691102
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Q
  quocthinh8 · 7 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 19-12-2012 lúc 22:39 #2
 9. Q
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã gửi
  6
  Tài liệu đã bán
  18
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  168982
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. M
  meng112 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 23-12-2012 lúc 21:25 #3
 11. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  860052
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. D
  daitrangcu · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 10-01-2013 lúc 13:32 #4
 13. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  870048
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. H
  HOANGNGUYEN.BIDV · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 18-01-2013 lúc 17:08 #5
 15. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  882846
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. C
  chiphu2008 · Thành Viên KiloBooks · 86 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 06-02-2013 lúc 11:41 #6
 17. C
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  86
  Tài liệu đã mua
  89
  Mã số thành viên
  863651
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. T
  tpthao · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Bạn nào muốn tải tài liệu mà không có xu trên kilobooks thì có thể liên hệ qua mail mình nha. Mình sẽ gửi bài theo hình thức khác.
  Trả lời · 06-02-2013 lúc 13:50 #7
 19. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  42
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  691102
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. M
  mrleehp010 · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 21-02-2013 lúc 09:41 #8
 21. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  901257
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. B
  buithanhnhan_kg · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 04-03-2013 lúc 09:30 #9
 23. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  913217
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. C
  chuongxi · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 16-03-2013 lúc 00:24 #10
 25. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  317529
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  chuyên đề ngân hàng đại học cần thơ

  chuyên đề ngân hàng dh cần thơ

  phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cua vietcombank

  http:www.kilobooks.comthreads266206-chuyen-de-ngan-hang-phan-tich-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-tai-ngan-hang-vietcombank-2009-2011.html

  chuyen de ngan hang dhct

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)