Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Câu hỏi tự luận môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  6
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  20
 5. Công cụ
 6. Câu hỏi tự luận môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

  1. Những yếu tố tư tưởng XHCN được xuất hiện khi nào?

  2. Ai đã đưa ra quan niệm “CNXH là sự phản kháng và đấu tranh chống sự bóc lột người lao động, một cuộc đấu tranh nhằm hòan tòan xóa bỏ sự bóc lột"?

  3. Ai được coi là người mở đầu các trào lưu xã hội chủ nghĩa cà cộng sản chủ nghĩa thời cận đại?

  4. Ai là người viết tác phẩm “Không tưởng” (Utopia)?

  5. Ai là người đã đưa ra chủ trương thiết lập nền “Chuyên chính cách mạng của những người lao động”

  6. Tư tưởng về “Giang sơn ngàn năm của Chúa” xuất hiện ở thời đại nào?

  7. Tác phẩm “Thành phố mặt trời” là của tác giả nào?

  8. Ai đã viết tác phẩm “Những di chúc của tôi”?

  9. Ai là người đã nêu ra “Tuyên ngôn của những người bình dân”?

  10. Ai là người đặt vấn đề đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội với tính cách là một phong trào thực tiễn (Phong trào hiện thực)

  11. Nhà tư tưởng chủ nghĩa xã hội không tưởng nào đã nói đến vấn đề giai cấp và xung đột giai cấp?

  12. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã tố cáo quá trình tích lũy tư bản chủ nghĩa bằng hình ảnh “cừu ăn thịt người”?

  13. Ai là người nêu ra luận điểm: Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, “ sự nghèo khổ được sinh ra từ chính sự thừa thãi”

  14. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã chia lịch sử phát triển của nhân loại thành các giai đọan: mông muội, dã man, gia trưởng và văn minh?

  15. Ai đã nêu ra tư tưởng: trình độ giải phóng xã hội được đo bằng trình độ giải phóng phụ nữ?

  16. Người mơ ước xây dựng thành phố mặt trời, mà trong đó không có nạn thất nghiệp, không có kẻ lười biếng, ai cũng lao động. Ông là ai?

  17. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã tiến hành thực nghiệm xã hội cộng sản trong lòng xã hội tư bản?

  18. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã bị phá sản trong khi thực nghiệm tư tưởng cộng sản chủ nghĩa của mình?

  19. Ai là người được F.Engels nhận xét là “có tầm mắt rộng thiên tài”?

  20. Ai là người được F.Engels đánh giá là “nắm phép biện chứng một cách cũng tài tình như Hêghen là người đương thời với ông”?

  21. Ai là người được F.Engels nhận xét “Mọi phong trào xã hội, mọi thành tựu thực sự đã diễn ra ở Anh vì lợi ích của công nhân đều gắn với tên tuổi của ông”?

  22. Nội dung cơ bản nhất mà nhờ đó chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học là gì?

  23. F.Engels đã đánh giá: “Hai phát hiện vĩ đại này đã đưa chủ nghĩa xã hội trở thành một khoa học”. Hai phát kiến đó là gì?

  24. Tác phẩm nào được Lênin đánh giá là “tác phẩm chủ yếu và cơ bản trình bày chủ nghĩa xã hội khoa học”

  25. Câu nói: “Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy– đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại” là của ai?

  26. Lý thuyết phân kỳ hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa lần đầu tiên được đề cập trong tác phẩm nào?

  27. Tác phẩm đầu tiên mà Karl Marx và F.Engels viết chung là tác phẩm nào?

  28. Tác phẩm nào đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học?

  29. Lần đầu tiên F.Engels nói chủ nghĩa Marx cấu thành bởi ba bộ phận trong tác phẩm nào?

  30. Pham trù nào được coi là cơ bản nhất, là xuất phát điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học?

  31. Câu “Sự phát triển tự do của mọi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người” là của ai?

  32. Chủ nghĩa duy vật lịch sử và Học thuyết giá trị thặng dư đã được C.Mác phát triển và trình bày một cách có hệ thống trong tác phẩm nào?

  33. Ai là người đầu tiên đưa chủ nghĩa xã hội từ khoa học thành thực tiễn sinh động?

  34. Khái niệm chuyên chính vô sản được Các Mác dùng lần đầu tiên trong tác phẩm nào?

  35. Định nghĩa về giai cấp được Lênin trình bày lần đầu tiên trong tác phẩm nào?

  36. Điều kiện để một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới có thể chuyển biến thành cách mạng vô sản là gì?

  37. Ai là tác giả của câu nói: “Chủ nghĩa xã hội hay là chết”?

  38. Câu nói “ Chủ nghĩa đế quốc là sự chuẩn bị vật chất đầy đủ nhất cho cuộc cách mạng vô sản” là của ai?

  39. Tác phẩm nào được Lênin coi là cuốn bách khoa toàn thư thực sự của nghĩa cộng sản?

  40. Câu nói: “Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử của giai cấp vô sản là người xây dựng chủ nghĩa xã hội” là của ai?

  41. Mục tiêu của giai đoạn thứ nhất và mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội là gì?

  42. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ và cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới khác nhau ở điểm nào?

  43. Hình thức đầu tiên của chuyên chính vô sản là gì?

  44. Ai đã nhận xét: “Ý nghĩa của chủ nghĩa không tưởng phê phán và của chủ nghĩa cộng sản không tưởng phê phán là tỉ lệ nghịch với thời gian”?

  45. Câu “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản” là của ai?

  46. Qúa độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua yếu tố nào của chủ nghĩa tư bản?

  47. Điền từ thiếu vào ô trống: “bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội kẻ thù chủ yếu của chúng ta là giai cấp , những tập quán thói quen của giai ấp ấy” (V.I.Lênin).

  48. Câu “Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên” là của ai?

  49. Chủ nghĩa xã hội nghiên cứu vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo ở góc độ nào?

  50. Chọn từ thích hợp điền vào ô trống “đối với chúng ta, chủ nghĩa cộng sản không phải là một (1) cần phải sáng tạo ra, không phải là một (2) mà hiện thực phải khuôn theo. Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng sản là một phong trào (3) nó xoá bỏ trạng thái hiện nay” (C.Mác: Hệ tư tưởng Đức).


  51. Nước cộng hoà dân chủ nhân dân đầu tiên ra đời ở châu Á là nước nào?

  52. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Giai cấp công nhân là cơ sở của Đảng cộng sản, là nguồn bổ sung lực lượng của Đảng cộng sản?

  53. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin, vói phong trào công nhân và ở nước ta vào những năm cuối thập kỷ của thế kỷ XX?

  54. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Đảng cộng sản là chiến đấu, là bộ phận tham mưu của giai cấp công nhân, là biểu tượng tập trung lợi ích, nguyện vọng, phẩm chất, trí tuệ của giai cấp công nhân và của dân tộc?

  55. Ai là người đưa ra lý thuyết “ba làn sóng” hay ba nền văn minh?

  56. Phạm trù dân chủ xuất hiện khi nào?

  57. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Nước ta là nươc dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có làm tròn bổn phận công dân” (Hồ Chí Minh)

  58. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Quyền không bao giờ có thể ở một mức độ cao hơn chế độ và sự phát triển văn hoá của xã hội do chế độ đó quyết định” (Mác: phê phán cương lĩnh Gôta)?

  59. Câu “Thực hành dân chủ là cái chìa khoá vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn” là của ai?

  60. Theo Đảng ta, cấu trúc cơ bản của hệ thống chính trị bao gồm những bộ phận nào?

  61. Tổ chức nào đóng vai trò trụ cột trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay?

  62. Trong xã hội có giai cấp, cơ cấu nào có vị trí quyết định nhất, chi phối các loại hình cơ cấu xã hội khác?

  63. Sự biến đổi của cơ cấu xã hội-giai cấp gắn liền và được quy định bởi sự biến động của cơ cấu nào?

  64. Xu hướng phát triển cơ cấu xã hội-giai cấp ở Việt Nam trong thời kì quá độ mang tính đa dạng và thống nhất chủ yếu do yếu tố nào quyết định?

  65. Nội dung cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin la:

  66. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Lênin viết “Với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ Xô viết và qua những giai đoạn phát triển nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng sản không phải trải qua phát triển tư bản chủ nghĩa”.

  67. Trong các nội dung của quyền dân tộc tự quyết thì nội dung nào được coi là cơ bản nhất, tiên quyết nhất?

  68. Trong một quốc gia đa tộc người thì vấn đề gì cần giải quyết được coi là có ý nghĩa cơ bản nhất để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

  69. Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá là gì?

  70. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước hèn và càng xuống thấp”. Câu nói này của ai?
  Trả lời · 26-08-2009 lúc 22:10
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
  Xem 6,361 Mua 20 Bình luận 6

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  đang tập lái
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,336
  Tài liệu đã gửi
  4198
  Tài liệu đã bán
  41424
  Tài liệu đã mua
  71
  Mã số thành viên
  2
  Tài khoản thưởng
  22594 đ
 8. G
  GIABAO · 1 bài gởi
  chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống lý luận chr nghĩa Mac-Lênin?
  Trả lời · 18-09-2009 lúc 10:34 #2
 9. G
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  5572
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. B
  babydongdanh102 · Thành Viên Tích Cực · 1,003 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 19-08-2013 lúc 12:20 #3
 11. B
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  1,003
  Tài liệu đã mua
  1699
  Mã số thành viên
  830150
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. J
  jukico · 1 bài gởi
  Tài liệu hay, đúng cái mình cần. Tks
  Trả lời · 15-02-2014 lúc 10:37 #4
 13. J
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1134047
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. Trường Tạ · Facebook User · 2 bài gởi
  Tài liệu nóng hổi, vừa thổi vừa down
  Trả lời · 21-02-2014 lúc 15:15 #5
 15. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2014
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1136748
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. D
  danh long · Thành Viên Chính Thức · 42 bài gởi
  Kilobooks là số 1
  Trả lời · 06-06-2014 lúc 12:25 #6
 17. D
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gởi
  42
  Tài liệu đã mua
  44
  Mã số thành viên
  1172831
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. S
  soncavl · Thành Viên KiloBooks · 19 bài gởi
  xin cảm ơn pilot nhìu về tài liệu này
  Trả lời · 24-09-2014 lúc 20:54 #7
 19. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2011
  Bài gởi
  19
  Tài liệu đã mua
  19
  Mã số thành viên
  374616
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)