Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  37
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

  MỤC LỤC

  Lời nói đầu
  Nội dung


  I. Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính

  II. Nguyên nhân cải cách hành chính ở Việt Nam

  III. Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

  Nhận thức về cải cách hành chính
  Về phương diện quyền lực Nhà nước
  Về phương diện kinh tế
  Về phương diện xã hội
  Quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

  IV. Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam


  Cải cách thể chế
  Cải cách bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương
  Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức
  Cải cách tài chính công

  Kết luận
  Trả lời · 22-11-2010 lúc 22:12
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
  Xem 7,194 Mua 37 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. T
  thucquan · 1 bài gởi
  Đề tài: Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
  Trả lời · 27-11-2010 lúc 10:19 #2
 9. T
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  51739
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  Lời nói đầu
  Cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước. Nhưng đồng thời đây cũng là một công việc vô cùng khó khăn và phức tạp.
  Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, quyết định quản lý ban hành nhiều nhưng không được thực hiện nghiêm chỉnh, chất lượng các viên chức, công chức giảm sút, việc sắp xếp cán bộ nhiều khi tuỳ tiện. Các nguyên tắc quản lý Nhà nước chưa được nhận thức và áp dụng đúng đắn, vừa tồn tại bệnh tập trung quan liêu, vừa có nhiều biểu hiện tư do, tuỳ tiện, vô chính phủ Tất cả các hiện tượng trên đây đã được các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước nhắc đến nhiều lần.
  Thực tiễn yêu cầu bộ máy Nhà nước cần sự ổn định để bảo đảm quản lý Nhà nước không bị gián đoạn. Song, “một bộ máy vững chắc cần phải thích hợp với mọi biến động. Nếu sự vững chắc trở thành khô cứng, cản trở những biến đổi, thì tất yếu sẽ có đấu tranh. Vì vậy cần phải bằng mọi cách dốc toàn lực làm cho bộ máy phục tùng chính trị”. Do đó, cần phải đổi mới bộ máy quản lý và đổi mới quản lý Nhà nước nói chung để nó hoàn thành được các nhiệm vụ chính trị của mình. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khoá VII) đã đề ra Nghị quyết “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính”. Mới đây tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX cũng nêu rõ: “Xây dựng nền hành chính Nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hoá”. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

  I. Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính:
  Theo nghĩa thông dụng nhất, hành chính là hoạt động quản lý. Các hoạt động này được thực hiện bởi các cơ quan hành chính Nhà nước. Đó là những cơ quan thực hiện các hoạt động chấp hành, điều hành các mặt hoạt động của đời sỗng xã hội. Hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước cũng chính là hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước.
  Các loại cơ quan hành chính Nhà nước theo cơ sở pháp lý của việc thành lập:
  Thứ nhất là các cơ quan hành chính mà việc thành lập được Hiến pháp quy định bao gồm: Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện quản lý một ngành, lĩnh vực nào đó trong phạm vi cả nước; uỷ ban nhân dân (UBND) các địa phương là các cơ quan hành chính của Nhà nước ở địa phương.
  Thứ hai là các cơ quan hành chính Nhà nước được thành lập trên cơ sở các đạo luật, các văn bản dưới luật bao gồm các Tổng cục, các cục, vụ, sở, phòng ban, các đơn vị hành chính sự nghiệp
  Trên cơ sở hành chính và cơ quan hành chính, có nhiều định nghĩa khác nhau về cải cách hành chính, nhưng tựu chung lại, cải cách hành chính không tuần tuý là sự cải biến mà là cuộc cách mạng có chủ thuyết chính trị và có kế hoạch, do Đảng cầm quyền khởi xướng và lãnh đạo nhằm “xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước”. Cái đích của cải cách hành chính là xây dựng một nền hành chính gần dân, vì dân, đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của người lao động. Nền hành chính gần dân là nền hành chính không có mục đích tự thân, mà chỉ có mục đích phục vụ dân, giữ gìn trật tự, kỷ cương của xã hội, của chế độ. Thông qua đó, nền hành chính tác động tích cực đối với đời sống kinh tế và đời sống xã hội.
  Trên cơ sở các vấn đề trên, chúng ta phải cải cách hành chính xuất phát từ:
   Nền hành chính trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các chính sách và pháp luật đúng là những điều kiện tiên quyết, song nhất thiết phải có một nền hành chính mạnh để đưa chúng vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tế. Hơn nữa, trong quá trình tổ chức thực hiện, nền hành chính cũng góp phần tích cực vào việc sửa đổi, bổ sung và phát triển chính sách cũng như pháp luật của nước nhà.
   Các cơ quan hành chính Nhà nước với tư cách là những chủ thể trực tiếp tổ chức, quản lý và xử lý công việc hàng ngày của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích của dân, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước và công dân. Nhân dân đánh giá chế độ, Nhà nước một phần lớn và trực tiếp thông qua hoạt động của bộ máy hành chính.
   Trong bộ máy Nhà nước ta, các cơ quan hành chính Nhà nước là lực lượng đông đảo nhất với hệ thống tổ chức đồng bộ theo ngành và cấp từ Trung ương đến chính quyền cơ sở.
  Cải cách hành chính nhằm khắc phục những yếu kém trong chỉ đạo, điều hành của bộ máy hành chính đối với những nội dung và vấn đề nêu trên làm cho nền hành chính thích ứng với mục tiêu mà công cuộc đổi mới đề ra.
  Trả lời · 27-11-2010 lúc 12:54 #3
 11. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 12. H
  hoainam_kt1988 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo được
  Trả lời · 06-03-2013 lúc 16:33 #4
 13. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  915829
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. T
  thienphatmy · Thành Viên KiloBooks · 25 bài gởi
  Hạ giá xuống tí bạn ơi!
  Trả lời · 21-03-2014 lúc 13:24 #5
 15. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  25
  Tài liệu đã mua
  25
  Mã số thành viên
  1067827
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)