Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Các thành tạo trầm tích Mioxen phần Tây bể Cửu Long và mối liên quan của chúng với khả năng chứa chắn dầu khí

  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Các thành tạo trầm tích Mioxen phần Tây bể Cửu Long và mối liên quan của chúng với khả năng chứa chắn dầu khí
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC ii
  CÁC THUẬT NGỮ VÀ KÍ HIỆU VIẾT TẮT . v
  DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG . viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢN VẼ .ix
  DANH MỤC CÁC ẢNH . xii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHưƠNG 1 TỔNG QUAN BỂ CỬU LONG VÀ VÙNG NGHIÊN CỨU 9
  1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 9
  1.1.1. Vị trí địa lý 9
  1.1.2. Điều kiện tự nhiên 10
  1.2. Lịch sử tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí . 11
  1.2.1. Giai đoạn trước năm 1975 . 11
  1.2.2. Giai đoạn 1975 - 2010 . 13
  1.3. Khái quát địa chất khu vực . 15
  1.3.1. Khung cảnh kiến tạo 15
  1.3.2. Địa tầng . 19
  CHưƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
  2.1. Cơ sở lý luận 25
  2.1.1. Các giai đoạn biến đổi đá trầm tích . 25
  2.1.2. Thành phần và phân loại đá trầm tích 29
  2.1.2.1. Thành phần khoáng vật 30
  iii
  2.1.2.2. Phân loại đá trầm tích 35
  2.2. Các phương pháp nghiên cứu . 40
  2.2.1. Phương pháp địa vật lý 40
  2.2.2. Phương pháp thạch địa tầng . 42
  2.2.3. Phương pháp sinh địa tầng 42
  2.2.4. Phương pháp thạch học lát mỏng 43
  2.2.5. Phương pháp nhiễu xạ tia X 44
  2.2.6. Phương pháp hiển vi điện tử quét 44
  2.2.7. Phương pháp phân tích phổ năng lượng tán xạ tia X . 45
  2.2.8. Phương pháp nghiên cứu thạch học nguồn gốc 45
  CHưƠNG 3 ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH MIOXEN PHẦN TÂY BỂ CỬU LONG . 48
  3.1. Đặc điểm thạch học khoáng vật . 48
  3.1.1. Phân loại và gọi tên đá . 48
  3.1.2. Thành phần khoáng vật . 48
  3.2. Kiến trúc . 56
  3.3. Nguồn gốc và môi trường thành tạo . 57
  3.4. Nguồn cung cấp vật liệu trầm tích theo thành phần hạt vụn của Dickinson &
  Suczker, 1979 65
  3.5. Địa tầng hiện nay ở vùng nghiên cứu theo các tác giả . 77
  3.5.1. Thạch địa tầng 77
  3.5.2. Địa chấn địa tầng 80
  3.5.3. Sinh địa tầng 82
  3.6. Sự phân chia địa tầng trầm tích Mioxen theo tài liệu địa vật lý 82
  3.6.1. Tập T10 (Plioxen - Đệ Tứ) . 82
  3.6.2. Tập T20 (Mioxen trên) . 83
  3.6.3. Tập T30 (Mioxen giữa) 85
  3.6.4. Tập T40 (Mioxen dưới) 87
  3.6.5. Tập T50 (Mioxen dưới) 89
  iv
  CHưƠNG 4 NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HưỞNG ĐẾN TÍNH CHỨA,
  CHẮN TRẦM TÍCH MIOXEN PHẦN TÂY BỂ CỬU LONG . 93
  4.1. Đặc điểm đá trầm tích 93
  4.2. Đặc điểm biến đổi thứ sinh 98
  4.3. Quá trình tạo đá 104
  4.4. Hệ thống lỗ hổng 106
  4.5. Khả năng chứa dầu khí . 111
  4.5.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ rỗng, độ thấm . 111
  4.5.2. Ảnh hưởng của quá trình biến đổi thứ sinh . 111
  4.6. Đánh giá khả năng chứa 112
  4.7. Đánh giá khả năng chắn 113
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 118
  Kết luận . 118
  Kiến nghị . 119
  MỞ ĐẦU
  Bể Trầm tích Cửu Long nằm chủ yếu ở thềm lục địa Việt Nam và
  một phần đất liền thuộc khu vực sông Cửu Long. Đây là bể trầm tích khép
  kín điển hình của Việt Nam, công tác khảo sát địa chất, địa vật lý tại bể
  Cửu Long được tiến hành từ những thập niên 70. Với tổng số giếng khoan
  thăm dò, thẩm lượng và khai thác đã khoan ở bể Cửu Long khoảng hơn 300
  giếng. Bằng kết quả khoan, nhiều phát hiện dầu khí đã được xác định với
  tổng sản lượng khoảng hơn 45.000 tấn/ngày.
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Việc nghiên cứu, phân loại đá cát kết, bột kết là công việc vô cùng
  quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm trong nghiên cứu trầm tích luận nói
  chung, cũng như trong nghiên c ứu đá trầm tích vụn cát kết nói riêng. Th ạch
  học các đá trầm tích là một ngành khoa học nghiên cứu sự sinh thành và
  biến đổi của các đá trầm tích và khoáng sản trầm tích. Thạch học các đá
  trầm tích nghiên cứu toàn diện thành phần vật chất, kiến trúc, cấu tạo, quy
  luật phân bố và nguyên nhân thành tạo các đá trầm tích và khoáng sản có
  liên quan , với mục đích:
  - Xác định chính xác thành phần, kiến trúc, cấu tạo của đá làm cơ sở
  cho việc xác định nguồn gốc và quy luật và phân bố của đá trầm tích.
  - Nghiên cứu những vấn đề về lý luận trầm tích hiện đại và trầm tích
  cổ, nghiên c ứu những nhân tố ảnh hưởng đến sự thành t ạo, phân bố
  các đá và khoáng sản trầm tích để góp phần chỉ đạo tìm kiếm các
  khoáng sản có ích.
  Các đá trầm tích được hình thành trong những điều kiện trầm tích
  khác nhau và sau đó lại chịu tác động của những quá trình biến đổi thứ sinh
  2
  không giống nhau nên đặc tính thấm, chứa của chúng cũng rất khác nhau.
  Việc đẩy mạnh nghiên cứu chi tiết về thành phần vật chất, các đặc
  điểm đá chứa, đá chắn, cũng như mức độ biến đổi thứ sinh là hết sức quan
  trọng và cấp bách, giúp chính xác lại đặc điểm trầm tích, cấu trúc địa chất
  và đánh giá tiềm năng dầu khí của bể.
  Những đặc tính về tướng đá, môi trường thành tạo, thành phần
  thạch học, tỷ lệ xi măng, tính chất của khoán g vật sét, tỷ lệ cát/sét, bề dày
  các vỉa chứa và dạng phân bố của chúng . là những yếu tố ảnh hưởng
  nhiều đến đặc điểm vật lý - thạch học và khả năng thấm, chứa của đá,
  ngoài những yếu tố nêu trên, độ thấm, chứa bị ảnh hưởng chủ yếu bởi sự
  biến đổi thứ sinh của đá, quyết định từ giai đoạn katagene đến giai đoạn
  metagene.
  Các quá trình biến đổi này làm giảm đáng kể độ rỗng nguyên sinh
  giữa các hạt, mặt khác lại tạo ra một lượng nhất định các lỗ rỗng thứ sinh
  dạng hang hốc, khe nứt do hòa tan nén ép và nứt nẻ.
  Từ thực tế và những đòi hỏi , yêu cầu cấp bách của thực tiễn sản
  xuất, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài: “Các thành tạo trầm tích
  Mioxen phần Tây bể Cửu Long và mối liên quan của chúng với đặc điểm
  chứa - chắn dầu khí” để làm luận án tiến sĩ địa chất tại trường Đại học
  Mỏ Địa Chất Hà Nội.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu làm sáng tỏ các đặc điểm trầm tích, đá chứa đá chắn, mức
  độ biến đổi thứ sinh, các yếu tố ảnh hưởng đến độ rỗng, độ thấm và xác
  định nguồn cung cấp vật liệu trầm tích Mioxen phần Tây của bể Cửu
  Long.
  3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án là trầm tích Mioxen phần
  Tây bể Cửu Long.
  4. Nội dung nghiên cứu
  - Tổng hợp đầy đủ về những phương pháp nghiên cứu, những nguyên lý
  cơ bản, những ứng dụng chủ yếu vào việc xác định đặc điểm thành
  phần vật chất của trầm tích Mioxen phần Tây bể Cửu Long,
  - Nghiên cứu, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến độ rỗng, độ thấm trầm
  tích Mioxen phần Tây bể Cửu Long,
  - Nghiên cứu, xác định mức độ ảnh hưởng của các quá trình biến đổi thứ
  sinh của đá chứa, đá chắn trầm tích Mioxen phần Tây bể Cửu Long,
  - Phân tích và xác định nguồn cung cấp vật liệu trầm tích cho trầm tích
  Mioxen phần Tây bể Cửu Long.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp địa chất - địa vật lý,
  - Phương pháp thạch địa tầng,
  - Phương pháp sinh địa tầng,
  - Phương pháp thạch học lát mỏng (thin sections),
  - Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM),
  - Phương pháp phân tích vi nguyên tố (EDS),
  - Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD),
  - Phương pháp phân tích thạch học nguồn gốc theo W.R. Dickinson và
  C.A. Suczek, 1979.
  4
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Ý nghĩa khoa học
  Nghiên cứu đặc điểm trầm tích, đặc điểm đá chứa, đá chắn và mối liên
  quan của chúng đến khả năng chứa dầu khí trong trầm tích Mioxen phần Tây
  bể Cửu Long, góp phần làm rõ đặc điểm trầm tích, nguồn gốc và môi trường
  thành tạo, cũng như mức độ biến đổi thứ sinh của chúng.
  Từ đó làm sáng tỏ môi trường trầm tích, nguồn cung cấp vật liệu, lịch
  sử hình thành, phát triển và tiến hoá của bể trầm tích Kainozoi có tiềm năng
  lớn của đất nước.
  Ý nghĩa thực tiễn
  Đặc điểm trầm tích đóng vai trò quan trọng trong công tác tìm kiếm
  thăm dò và khai thác dầu khí, không chỉ giúp ta biết được đặc điểm thạch học,
  thành phần khoáng vật, kiến trúc, độ lỗ hổng của đá chứa , mà còn cho phép
  đánh giá chất lượng đá chứa, đá chắn và mức độ biến đổi thứ sinh của chúng.
  Do vậy, chúng không chỉ mang tính lý thuyết, thạch luận mà còn có ý
  nghĩa thực tế vô cùng quan trọng, góp phần thiết thực phục vụ cho công tác
  định hướng tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở khu vực nghiên cứu
  cũng như cho toàn bể Cửu Long.
  Kết quả nghiên cứu của luận án đã giúp:
  - Cho phép khai thác triệt để các thông tin từ tài liệu địa chất, địa vật lý,
  thạch học trầm tích để xác định phân bố không gian cũng như đặc
  điểm các tầng chứa trong trầm tích Mioxen,
  - Nhận biết rõ hơn đặc điểm trầm tích, hệ thống trầm tích trong Mioxen ở
  bể trầm tích Cửu Long và có thể ngoại suy, đối sánh chúng với các
  thành tạo này ở các bể trầm tích Kainozoi khác trên thềm lục địa VN,
  5
  - Lịch sử phát triển địa chất, trầm tích trong giai đoạn Mioxen sẽ góp
  phần nghiên cứu thêm triển vọng dầu khí của bể trầm tích Cửu Long,
  một vấn đề đang được Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, cũng như
  các công ty dầu khí quốc tế trong khu vực Đông Nam Á quan tâm,
  - Xác minh mối liên hệ của đá các thành tạo Mioxen với hệ thống dầu
  khí khu vực, góp phần định hướng công tác TKTD dầu khí.
  7. Nhiệm vụ của luận án
  - Thu thập, tổng hợp có chọn lọc các nguồn tài liệu đã có trong vùng
  - Nghiên cứu thành phần trầm tích Mioxen phần Tây bể Cửu Long bằng
  các phương pháp: địa chất- địa vật lý, thạch học lát mỏng, nhiễu xạ rơnghen,
  hiển vi điện tử quét, phân tích phổ năng lượng tán xạ tia X, thạch học nguồn
  gốc.
  - Nghiên cứu đặc điểm đá chứa, đá chắn, mức độ biến đổi thứ sinh trầm
  tích Mioxen phần Tây bể Cửu Long.
  - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ rỗng, độ thấm trầm tích
  Mioxen phần Tây bể Cửu Long.
  - Nghiên cứu xác định nguồn cung cấp vật liệu trầm tích Mioxen phần
  Tây bể Cửu Long.
  8. Điểm mới và ý nghĩa khoa học của luận án
  Luận án là công trình nghiên cứu cụ thể chi tiết cho việc đánh giá đặc
  điểm trầm tích, đặc điểm đá chứa, đá chắn từ phòng thí nghiệm đến phục vụ
  cho sản xuất.
  Nghiên cứu và sử dụng các phương pháp phân tích khoáng vật nhằm
  xác định kiến trúc, phân loại và gọi tên đá. Sự kết tủa của các khoáng vật sét,
  cũng như mức độ ảnh hưởng của chúng đến khả năng chứa chắn dầu khí.
  6
  Kết quả nghiên cứu của luận án cho phép đề xuất các phương pháp
  nghiên cứu khác như trong quá trình khoan, khai thác khi gặp các tầng cát kết
  chứa các khoáng vật sét trương nở.
  Đá chứa cát kết tuổi Mioxen phần Tây bể Cửu Long chủ yếu thuộc các
  kiểu Arkos, Arkos lithic, một vài mẫu là Litharenit felspat, hạt mịn đến thô,
  độ chọn lọc từ kém đến trung bình. Hình dạng hạt chủ yếu là nửa góc cạnh

  đến nửa tròn cạnh, chúng được thành tạo chủ yếu trong môi trường sông, hồ,
  ven biển, biển nông.
  Các đá cát kết tuổi Mioxen phần Tây bể Cửu Long được đặc trưng bởi
  quá trình xi măng hoá và nén ép. Quá trình hoà tan của các khoáng vật vững
  bền cũng rất kém. Phổ biến là sự kết tủa các khoáng vật tại sinh nhiệt độ thấp
  như smectit, clorit, kaolinit và có sự chuyển hoá yếu của smectit thành khoáng
  vật hỗn hợp lớp illit/smectit.
  9. Những luận điểm bảo vệ của luận án
  Luận điểm 1: Đá chứa cát kết Mioxen phần Tây bể Cửu Long chủ yếu là
  Arkos, Arkos lithic và thứ yếu là Litharenit felspat. Chúng được thành tạo
  trong các môi trường sông, hồ, ven biển, biển nông có đặc điểm phân bố
  tương đối ổn định và với nguồn cung cấp vật liệu trầm tích từ các khối lục địa
  xung quanh bể.
  Luận điểm 2: Các quá trình biến đổi sau trầm tích của đá chứa Mioxen phần
  Tây bể Cửu Long thuộc giai đoạn hậu sinh (katagenes), đó là quá trình xi
  măng hoá và nén ép. Đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng chứa chắn
  dầu khí vì độ rỗng nguyên sinh ban đầu bị suy giảm, còn sự giảm độ thấm là
  hệ quả của sự giảm độ rỗng và sự có mặt của các khoáng vật sét kết tủa trong
  không gian rỗng của đá.
  7
  10. Cơ sở tài liệu của luận án
  Luận án đã được xây dựng trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu của chính
  tác giả, các phân tích thí nghiệm cho mẫu lõi, mẫu sườn, mẫu vụn. Bao gồm
  03 giếng khoan với 183 mẫu, trong đó: 60 mẫu phân tích thạch học , 30 mẫu
  phân tích Rơnghen, 45 mẫu phân tích hiển vi điện tử quét, 20 mẫu phân tích
  phổ năng lượng tán xạ tia X và 28 mẫu phân tích thạch học nguồn gốc.
  Bên cạnh đó là các đề tài nghiên cứu khoa học về đặc điểm trầm
  tích, đặc điểm đá chứa, đá chắn cho trầm tích Mioxen nói riêng, cũng
  như cho toàn bể Cửu Long nói chung do nghiên cứu sinh thực hiện và
  tham gia cùng với các chuyên gia trong lĩn h vực dầu khí . Ngoài ra các
  kết quả đã được trình bày trong các tạp chí, tuyển tập báo cáo hội nghị
  khoa học của Trường đại học Mỏ Địa Chất và của ngành Dầu Khí Việt
  Nam.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Đỗ Bạt (1997), Địa tầng và quá trình phát triển trầm tích Đệ Tam thềm lục
  địa Việt Nam, tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học công nghệ dầu khí
  bên thềm thế kỷ 21, Petrovietnam 1, nhà xuất bản Thanh niên, Hà Nội.
  2. Bể trầm tích Cửu Long và tài nguyên dầu khí, 2007, địa chất và tài nguyên
  dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhà xuất bản
  Khoa học và Kỹ thuật.
  3. Nguyễn Văn Chiển, Trịnh Ích, Phan Trường Thị (1973), Thạch Học, nhà
  xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.
  4. Phạm Vũ Chương, Đặc điểm thạch học trầm tích cát kết Mioxen hạ Bể Cửu
  Long, tạp chí dầu khí số 9/2009.
  5. Nguyễn Địch Dỹ, Trần Nghi và nnk (1997), Điều kiện lắng đọng trầm tíchcổ địa lý và các tầng chứa dầu khí trong trầm tích Oligoxen dưới mỏ
  Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long. Lưu trữ TTTN và CNQG, Hà Nội.
  6. Nguyễn Văn Dũng, 2000, Khả năng chứa của cát kết hệ tầng Bạch Hổ- Bể
  Cửu Long, nguyên nhân làm giảm độ thấm trong bơm ép nước, tuyển tập
  báo cáo Hội nghị KHCN 2000 “Ngành Dầu Khí Việt Nam trước thềm
  thế kỷ 21”, nhà xuất bản Thanh niên, Hà Nội, trang 426 - 435.
  7. Nguyễn Xuân Dịnh và nnk, Nghiên cứu đặc điểm thành tạo, phân bố tướng
  đá và quy luật biến đổi- Đặc trưng chứa chắn của các tầng sản phẩm và
  có triển vọng chứa sản phẩm mỏ Rồng, Bạch Hổ với mục tiêu phục vụ
  cho việc dự báo và tính trũ lượng dầu khí, Hà Nội, 1992.
  123
  8. Hoàng Ngọc Đang, Lê Văn Cự (2005) Các bể trầm tích Kainozoi Việt
  Nam: Cơ chế hình thành và kiểu bể, - Hội nghị KHCN lần thứ 9, Trường
  Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh. 11/10/2005.
  9. Phan Trung Điền, Neilsen L.H, Andersen C, P.V. Tiềm, Đỗ Văn Nhuận
  (1988), Các biến cố Mesozoi muộn- Kainozoi trên rìa Tây Bắc Biển
  Đông Việt Nam, tạp chí dầu khí kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Dầu Khí
  Việt Nam.
  10. Phan Trung Điền, Phạm Văn Tiềm, Ngô Thường San (2000), Một số biến
  cố địa chất Mesozoi muộn- Kainozoi và hệ thống dầu khí trên thềm lục
  địa Việt Nam, tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học công nghệ dầu khí
  bên thềm thế kỷ 21, Petrovietnam, 1, nhà xuất bản Thanh niên, Hà Nội.
  11. Trịnh Ích, 1996, Trầm tích luận, Khoa Sau Đại Học - Đại Học Mỏ Địa
  Chất, Hà Nội.
  12. Phạm Xuân Kim (2000), Đặc điểm thạch học, tướng đá môi trường thành
  tạo và quy luật phân bố các tầng chứa Mioxen dưới- Oligoxen bể Cửu
  Long, đề tài khoa học cấp ngành Dầu Khí VN, lưu trữ thư viện Viện Dầu
  Khí Việt Nam.
  13. Kireev Ph. A, Trần Lê Đông và nnk, Thành phần thạch học và điều kiện
  thành tạo trầm tích Oligoxen Mỏ Rồng , tuyển tập các công trình khoa
  học, tập 25, Trường Đại học Mỏ Địa Chất, Hà Nội, 10/1997.
  14. Phạm Huy Tiến, Trịnh Ích, Nguyễn Văn Mên (1984), Thạch học đá trầm
  tích Tập I- nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
  15. Phạm Huy Tiến, Trịnh Ích, (1984), Thạch học đá trầm tích Tập II- nhà
  xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
  124
  Trả lời · 15-11-2013 lúc 17:45
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
  Xem 253 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Bronze Member
  5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  12,082
  Tài liệu đã gửi
  11819
  Tài liệu đã bán
  10174
  Tài liệu đã mua
  115
  Mã số thành viên
  388746
  Tài khoản thưởng
  3210 đ

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)