Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Bộ tài liệu thi công chức KẾ TOÁN năm 2012

  NgoVietHung NgoVietHung is offline (74 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  9
 5. Công cụ
 6. TÀI LIỆU GỒM 5 PHẦN THEO TRỌNG TÂM ÔN THI CÔNG CHỨC KẾ TOÁN NĂM 2012

  PHẦN 1. CHUYÊN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN GỒM:

  1/ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vự c kế toán nhà nước
  - Phạm vi và đối tượng áp dụng
  - Đối tượng kế toán
  - Chứng từ kế toán
  2/ Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán; Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ.
  - Phạm vi và đối tượng áp dụng
  - Các hành vi vi phạm
  3/ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính s ự nghiệp:
  - Hệ thống chứng từ kế toán
  - Hệ thống tài khoản kế toán
  - Hệ thống sổ kế toán
  - Hệ thống báo cáo tài chính
  4/ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước ; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ -CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ:
  - Lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm (áp dụng đối với đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách)
  - Chấp hành ngân sách nhà nước (áp dụng đối với đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách)
  - Kế toán và quyết toán ngân sách (áp dụng đối với đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách)
  5/ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm
  - Công tác xử lý ngân sách nhà nước cuối năm- Công tác quyết toán và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
  - Các vấn đề liên quan khác
  6/ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; Thông tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/1/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ;
  - Phạm vi áp dụng
  - Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế
  - Tự chủ tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính
  - Công tác xác định kinh phí tiết kiệm, chi trả thu nhập tăng thêm
  - Công tác xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ
  - Các vấn đề liên quan khác
  7/ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đố i với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; cần tập trung các vấn đề sau:
  - Phạm vi áp dụng
  - Phân loại đơn vị sự nghiệp; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo từng loại hình tự chủ tài chính; xác định thu nhập tăng thêm và trích lập các quĩ.
  - Công tác xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm
  vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đố i với đơn vị sự nghiệp công lập
  - Công tác xây dụng qui chế chi tiêu nội bộ
  - Các vấn đề liên quan khác
  8/ Các chế độ tài chính qui định hiện hành (gồm: chế độ tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ, BH thất nghiệp, công tác phí, hội nghị phí, tàu xe phép ).

  PHẦN 2: CÁC CHUYÊN ĐỀ KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

  + CHUYÊN ĐỀ HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM
  + CHUYÊN ĐỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
  + CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  + CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, VĂN BẢN QPPL VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
  + CHUYÊN ĐỀ CÔNG VỤ, CÁN BỘ CÔNG CHỨC
  + CHUYÊN ĐỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

  PHẦN 3: HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ ĐỊNH PHỤC VỤ THI CÔNG CHỨC

  1.
  Luật Cán bộ, Công chức năm 2008.
  2. Hiến pháp nước Cộng hòa
  Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 và 2002);
  3. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  4. Luật của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 31/2004/QD11 ngày 03/12/2004 về việc ban hành
  văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.
  5. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ_CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và
  kỹ thuật trình bày văn bản.
  6. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.
  7. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
  8. Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với đối tượng dự thi công chức vào các Phòng chuyên môn thuộc Sở, ngành);
  9. Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với đối tượng dự thi công chức vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận huyện);
  10. Chức năng, nhiệm vu của các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng, ban chuyên môn
  11. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức hành chính theo quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 21/5/1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Đăng tải phần nội dung tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên.
  12. Và nhiều văn bản liên quan khác

  PHẦN 4: TÀI LIỆU NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH) gồm: Định hướng ôn tập; ôn tập ngữ pháp; các dạng bài tập theo bố cục bài thi công chức, scan các
  đề thi mẫu qua các năm,,,,,

  PHẦN 5: TÀI LIỆU TIN HỌC gồm:Định hướng ôn tập, hệ thống lý thuyết, đề thi, scan câu hỏi/đáp án trắc nghiệm tin học Văn phòng, các dạng bài thi mẫu,,,,
  Trả lời · 23-05-2012 lúc 13:17
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  NgoVietHung NgoVietHung is offline (74 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 1,797 Mua 9 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  137
  Tài liệu đã gửi
  74
  Tài liệu đã bán
  760
  Tài liệu đã mua
  28
  Mã số thành viên
  634876
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. L
  linh_mpei · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo được
  Trả lời · 21-05-2013 lúc 17:08 #2
 9. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  991059
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

de thi cong chuc ke toan xa nam 2012

de thi cong chuc ke toan xa nam 2012

de thi cong chuc ke toan xa 2012

de cuong thi congchuc nganh ke toan-huyen nam truc

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)