Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Bộ câu hỏi nhận định Luật Ngân sách Nhà nước [Hơn 80 câu hỏi + nhận định đúng/sai + giải thích]

  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  5
 3. Chia sẻ
  50
 4. Thông tin
  6
 5. Công cụ
 6. Một số câu hỏi trong hơn 80 câu:

  Câu 53: Trường hợp dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách chưa được phê duyệt nhưng Kho bạc nhà nước và cơ quan tài chính có thể tạm cấp kinh phí. Việc này có trái với các nguyên tắc và điều kiện chi ngân sách nhà nước không, vì sao?

  Việc này là trái quy định với các nguyên tắc và điều kiện chi NSNN. Điều 45 Luật NSNN 2002 quy định: “Trong trường hợp dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương chưa được Quốc hội quyết định, Chính phủ lập lại dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương trình Quốc hội vào thời gian do Quốc hội quyết định. Trường hợp dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp mình chưa được Hội đồng nhân dân quyết định, Uỷ ban nhân dân lập lại dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp mình, trình Hội đồng nhân dân vào thời gian do Hội đồng nhân dân quyết định, song không được chậm hơn thời hạn Chính phủ quy định”.
  Câu 54: Quĩ dự trữ tài chính của trung ương được trích lập từ năm mươi phần trăm (50%) kết dư ngân sách trung ương.
  SAI. Điều 63 LNS năm 2002 quy định: “Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được trích 50% chuyển vào quỹ dự trữ tài chính, 50% chuyển vào ngân sách năm sau, nếu quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức giới hạn thì chuyển số còn lại vào thu ngân sách năm sau. Kết dư ngân sách các cấp khác ở địa phương được chuyển vào thu ngân sách năm sau”.
  Câu 55: Ủy ban thường vụ Quốc Hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.
  SAI. Điều 16 Luật NSNN 2002 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBTVQH là: Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng địa phương đối với các khoản thu quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật NSNN 2002.
  Câu 56: Số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm trước được chuyển toàn bộ vào nguồn thu ngân sách năm sau
  SAI. Một phần số tăng thu so với dự toán của ngân sách sẽ đưa vào nguồn quỹ dự trữ tài chính của cấp đó (Điều 58 Nghị định 60/2003/NĐ-CP)
  Cau 57: Đối với ngân sách nhà nước cấp huyện và cấp xã, dự phòng ngân sách nhà nước được sử dụng nhằm thay thế cho dự trữ tài chính.
  Đối với ngân sách nhà nước cấp huyện và xã không có quỹ tài chính. Dự phòng ngân sách nhà nước từ dự toán chi ngân sách được bố trí khoản dự phòng bằng 2% - 5% tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ quan trọng về trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán.
  Câu 58: Quan hệ mua bán trái phiếu Chính Phủ là quan hệ pháp luật ngân sách Nhà nứơc.
  SAI. Không phải là quan hệ pháp luật mà đây là việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân để phục vụ đầu tư phát triển của ngân sách Trung ương.
  Câu 59:Khỏan chi cho công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư là khỏan chi đầu tư phát triển nhằm thúc đẩy các ngành kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp phát triển.
  ĐÚNG. Đây là phần chi đầu tư phát triển trong các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nhà nước do trung ương thực hiện.
  Câu 60: Phát hành tiền là một trong những biện pháp góp phần giải quyết bội chi NSNN.
  ĐÚNG. Việc phát hành tiền sẽ tạo ra nguồn tài chính để thực hiện các khoản chi khi quỹ ngân sách nhà nước không đáp ứng được. Đây là biện pháp đơn giản dễ thực hiện. tuy nhiên, nếu không đảm bảo bởi một lượng tài sản vật chất có thật trong lưu thông sẽ là nguyên nhân làm phát sinh tình trạng lạm phát.
  Câu 61: Quan hệ pháp luật ngân sách nhà nứơc luôn luôn được điều chỉnh bằng phương pháp mệnh lệnh quyền uy.
  ĐÚNG. Pháp luật NSNN là một bộ phận cấu thành của Luật tài chính, bao gồm tổng hợp tất cả các QPPL, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lệp, phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước cũng như các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành vì lợi ích của giai cấp cầm quyền nên luôn mang tính mệnh lệnh bắt buộc đối với các đối tượng tham gia quan hệ.
  Câu 62: Nguồn vốn vay nợ của Chính Phủ đựơc sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của Bộ máy nhà nứơc.
  SAI. Nguồn vốn vay của Chính phủ là để giải quyết bội chi ngân sách hoặc để chi vào các khoản đầu tư phát triển.
  Câu 63: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh A quyết định trích 50% tiền án phí để tạm ứng dưỡng liêm cho cán bộ tòa án.
  ĐÚNG. Điều 18 Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 quy định: “Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Tổ chức, cá nhân thu phí có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí thu được theo quy định của pháp luật”.
  Câu 64: Trình bày và phân tích các yêu cầu, nội dung cụ thể của nguyên tắc “tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch” trong quản lý và điều hành NSNN?
  Điều 3 Luật ngân sách năm 2002 quy định: “Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch ”.
  Thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trước hết là việc ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân quyết định, đó là Quốc hội. Nguyên tắc tập trung dân chủ còn thể hiện từ việc phân cấp ngân sách của trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách địa phương cũng phân theo 3 cấp là tỉnh, huyện và xã. Các cấp ngân sách có tính độc lập tương đối với nhau, do đó căn cứ vào nguồn dự toán thu, chi hằng năm được quốc hội quyết định ở trung ương và hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương. Việc quản lý, sử dụng ngân sách từng cấp được áp dụng phù hợp theo nhiệm vụ, yêu cầu và phù hợp từng cấp quản lý và đúng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
  Nguyên tắc công khai minh bạch là nguyên tắc có tính chi phối và ngự trị trong tất cả các hoạt động về ngân sách nhà nước. Thể hiện ở những khâu như: lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, phê duyệt dự toán, quyết toán ngân sách, chế độ về kiểm toán và công tác thanh kiểm tra. Tất cả đều được sự giám sát kiểm tra của nhân dân thông qua cơ quan đại diện đó là quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trong việc chấp hành ngân sách. điều 13 luật ngân sách nhà nước 2002 quy định: “Dự toán, quyết toán, kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, ngân sách các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ phải công bố công khai. Quy trình, thủ tục thu, nộp, miễn, giảm, hoàn lại các khoản thu, cấp phát và thanh toán ngân sách phải được niêm yết rõ ràng tại nơi giao dịch”.
  Câu 65: Trong mọi trường hợp, dự toán NSNN phải được QH thông qua trước ngày 15/11 của năm trước.
  SAI. Khoản 4 Điều 45 luật ngân sách nhà nước năm 2002 quy định: “Trong trường hợp dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương chưa được Quốc hội quyết định, Chính phủ lập lại dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương trình Quốc hội vào thời gian do Quốc hội quyết định”. Điều 49 luật NSNN 2002 cũng quy định: “Việc điều chỉnh dự toán ngân sách được thực hiện theo quy định sau: “Trường hợp có biến động lớn về ngân sách so với dự toán đã phân bổ cần phải điều chỉnh tổng thể, Chính phủ lập dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước trình Quốc hội theo quy trình lập, quyết định ngân sách Trường hợp có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc vì lý do khách quan cần phải điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, song không làm biến động lớn đến tổng thể và cơ cấu ngân sách, Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước ”
  Câu 66: Số tăng thu NSNN được dùng để thưởng cho các đơn vị dự toán NSNN theo quyết định của Chủ tịch UBND.
  SAI. Mức thưởng được tính theo tỷ lệ % trên tổng số thu vượt, song không quá 30% số tăng thu so với dự toán và không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước (khoản 17 mục IV thông tư số 59/2003/TT-BTC). Căn cứ vào mức được thưởng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định việc sử dụng cho từng công trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhiệm vụ quan trọng thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh và thưởng cho ngân sách cấp dưới theo nguyên tắc gắn với thành tích quản lý thu trên địa bàn. Việc sử dụng tiền thưởng ở ngân sách cấp dưới do Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định để bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng khác (khoản 5 Điều 56 Nghị định 60/2003/NĐ-CP).
  Câu 67: HĐND các cấp có thẩm quyền quyết định về mức thu phí trên địa bàn thuộc quyền quản lý.
  SAI. Cấp huyện và xã HĐND không có thẩm quyền quyết định. Điều 11 Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 quy định: “ Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thu phí, lệ phí được phân cấp do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”.
  Câu 68: Dự phòng ngân sách là khoản tiền được sử dụng để thực hiện những khoản chi khi nguồn thu chưa kịp đáp ứng.

  SAI. Khoản 18 mục IV thông tư số 59/2003/TT-BTC quy định: “Dự phòng ngân sách được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:
  - Thực hiện các giải pháp khẩn cấp nhằm phòng chống thiên tai, hoả hoạn, tai nạn trên diện rộng;
  - Khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn đối với thiệt hại tài sản nhà nước; hỗ trợ khắc phục hậu quả đối với Thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán đã giao đầu năm cho các đơn vị trực thuộc;
  - Hỗ trợ ngân sách cấp dưới để xử lý các nhiệm vụ nói trên sau khi cấp dưới đã sử dụng dự phòng, một phần dự trữ tài chính của cấp mình mà vẫn chưa đáp ứng được”.
  Câu 69: Bộ trưởng bộ tài chính là chủ thể duy nhất được quyền quyết định các khoản chi từ dự phòng ngân sách trung ương.
  SAI. Khoản 1 Điều 9 luật NSNN 2002 quy định: “Chính phủ quy định phân cấp thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương và dự phòng ngân sách địa phương”. Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định: “Đối với dự phòng ngân sách trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài chính được quyết định mức chi không quá 1 tỷ đồng đối với mỗi nhiệm vụ phát sinh ”.
  Câu 70: Khách thể của quan hệ pháp luật tài chính có thể là hành vi tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ.
  SAI. Theo lý luận nhà nước và pháp luật thì khách thể của quan hệ pháp luật nói chung là những lợi ích vật chất hoặc phi vật chất mà các chủ thể nhắm tới khi tham gia quan hệ pháp luật đó. Vậy quan hệ pháp luật tài chính ngân sách nhà nước thì khách thể là tiền và các giấy tờ có giá trị có thể chuyển đổi thành tiền, nhằm thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật NSNN.
  Câu 71: Đại học công lập A, trong năm 2004 đã tiến hành thu học phí và lệ phí thi của học viên và sinh viên. Ngòai ra, để tăng thêm nguồn thu, nhà trường đã tổ chức giữ xe và mở căng tin kinh doanh ăn uống để phục vụ cho sinh viên. Số tiền thu từ học phí và lệ phí thi đựơc Đại học A sử dụng như sau: Trả lương, cho cán bộ, giáo viên của nhà trường; Xây dựng thêm một số phòng học mới; Trang bị thêm máy chiếu và máy vi tính cho các phòng học; Tặng quà cho con em của cán bộ, giáo viên học giỏi; Tặng quà, và xây nhà tình thương cho các gia đình chính sách, hộ dân nghèo trên địa bàn của trường. Sau khi quyết tóan, số tiền thu học phí vẫn còn dôi dư, nên Ban Giám hiệu đã quyết định dùng một phần số dư này gửi vào ngân hàng để lấy lãi bổ sung vào quỹ phúc lợi của trường; phần còn lại đựơc sử dụng để phục vụ cho họat động liên hoan, khen thưởng cuối năm của nhà trường.
  Anh, chị hãy cho biết:
  a. Đại học A có phải là một đơn vị dự tóan ngân sách nhà nứơc hay không? Tại sao?
  Đại học công lập A là đơn vị dự toán ngân sách nhà nước và là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. Vì là trường công lập nên có dự toán đầu năm được ngân sách phê duyệt, trong đó có quỹ lương, tiền xây dựng, tiền trang bị cơ sở vật chất
  b. Đại học A có đựơc quyền thu tài chính từ họat động giữ xe và phục vụ căng tin hay không? Tại sao?
  Đại học A có quyền thu tài chính từ hoạt động giữ xe và phục vụ căng tin theo mức phí tài chính quy định. Tại Điều 18 Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001 quy định: “Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư . Tổ chức, cá nhân thu phí có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí thu được theo quy định của pháp luật”.
  Trả lời · 27-09-2012 lúc 16:13
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 5,931 Mua 6 Bình luận 5

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,315
  Tài liệu đã gửi
  3104
  Tài liệu đã bán
  8988
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. Bie Do · Facebook User · 4 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 18-12-2014 lúc 18:46 #2
 9. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1288215
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Q
  Quocdungvn1988 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 02-07-2015 lúc 10:02 #3
 11. Q
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2015
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1370770
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. C
  canh phong · Thành Viên KiloBooks · 21 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 16-07-2015 lúc 11:06 #4
 13. C
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Jul 2015
  Bài gởi
  21
  Tài liệu đã mua
  21
  Mã số thành viên
  1374550
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. Myha72 · Facebook User · 22 bài gởi
  Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  Trả lời · 07-09-2015 lúc 20:50 #5
 15. Facebook User
  1
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gởi
  22
  Tài liệu đã mua
  22
  Mã số thành viên
  1173775
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. Thuong Dong · Facebook User · 2 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 23-12-2015 lúc 14:13 #6
 17. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1431238
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

cau hoi nhan dinh luat ngan sach nha nuoc

khang dinh dung sai luat tai chinh

cau hoi nhan dinh luat tai chinh

nhận định đúng sai luật tài chính

nhan dinh dung sai mon luat tai chinh

nhan dinh dung sai luat tai chinh

NHAN DINH MON LUAT TAI CHINH

cau hoi nhan dinh luat ngan hang

nhan dinh dung sai luat ngan sach nha nuoc

nhan dinh dung sai mon luat ngan sach nha nuoc

câu hỏi nhận định luật tài chính

http:www.kilobooks.combo-cau-hoi-nhan-dinh-luat-ngan-sach-nha-nuoc-hon-80-cau-hoi-nhan-dinh-dung-sai-giai-thich-274744

đề cương trắc nghiệm môn luật tài chính

nhan dinh dung sai mon luat ngan hang

nhận định luật tài chính

bài tập nhận định luật tài chính

nhan dinh luat tai chinh

Khang dinh dung sai luat ngan sach

nhung cau nhan dinh mon luat tai chinh 2015 CAC CAU HOI NHAN DINH DUNG SAI MON LUAT TAI CHÍNH câu hỏi nhận định luật ngân sách nhà nước câu hỏi đúng sai luật ngân sách nhà nước cau hoi nhan dinh mon luat tai chinh nhan dinh dung sai mon lua ngan sach nha nuoc bai tap nhan dinh luat ngan hang

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

cau hoi nhan dinh dung sai luat ngan hang cau hoi nhan dinh luat ngan sach nha nuoc nhận định đúng sai luật tài chính cau hoi nhan dinhnluat ngan hang Cau hoj dung sai lua ngan sach nha nuoc khang dinh dung sai mon tai chinh BO CAU HOI NHAN DINH LUAT NGAN SACH NHA NUOC Luat ngan sach cau hoi khang dinh nhan dinh dung sai mon luat ngan sach nha nuoc cau hoi nhan dinh luat nsnn cau hoi nhan dinh luat ngan hang 80 cau nhan dinh ve luat ngan sach nha nuoc cac cau hoi khang dinh luat tai chinh nhung cau hoi nhan dinh luat ngan hang câu hỏi nhận định luật ngân hàng câu hỏi nhận định môn luật ngân hàng cau hoi nhan dinh dung sai mon luat ngan sach Khang dinh dung sai luat ngan sach nhan dinh luat ngan hang cau hoi dung sai luat ngan sach nha nuoc nhan dinh luat tai chinh cau hoi nhan dinh luat tai chinh câi hỏi đúng sai về ngân sách nhan dinh mon luat ngan sach nha nuoc khang dinh dung sai luat tai ch nhận định môn luật ngân hàng bocau hoi nhan dinh ve luat ngan hang vn cau hoi nhan dinh dung sai mon luat ngan hang cau hoi khang dinh dung sai mon luat ngan hang NHAN DINH MON LUAT TAI CHINH bài tập nhận định luật tài chính CAU HOI LUAT TAI CHINH Cau hoi dung sai ve ngan sach nha nuoc khang dinh dung hay sai tai sao luat tai chinh bai tap khang dinh luat tai chinh nhan dinh dung sai mon lua ngan sach nha nuoc nhận định luật tài chính câu hoir nhận định môn luật tài chính câu hỏi nhận định luật tài chính nhận định đúng sai môn luật ngân hàng nhan dinh cua luat ngan sach nha nuoc nhan dinh dung sai ve luat tai chinh- kilobook cau hoi va dap an mon luat tai chinh CAC CAU HOI NHAN DINH DUNG SAI MON LUAT TAI CHÍNH cau hoi nhan dinh dung sai luat ngan sach nha nuoc cau hoi nhan dinh mo luat tai chinh cau hoi mon luat tai chinh nhan dinhvdung sai mon luat ngan hang co dap an nhận định luật ngân sách nhà nước cau nhan dinh mon luat ngan sach nha nuoc nhan dinh ngan sach nha nuoc 2025 nhung cau nhan dinh mon luat tai chinh 2015 câu hỏi nhận định môn luật tài chính Khang dinh dung hay vi sao. Luat NSNN nhan dinh dung sai laut tai chinh bai tap nhan dinh dung sai cua luat tai chinh nhan dinh dung sai mon luat ngan hàng nhan dinh dung sai luat ngan hang 2014 Cau hoi khang dinh luat tai chinh nhan dinh dung sai luat tai chinh 1

Xem các từ khóa (tags) khác