Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Bình luận " tội giết người" trong bộ luật hình sự năm 1999

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  11
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Bình luận " tội giết người" trong bộ luật hình sự năm 1999

  LỜI MỞ ĐẦU


  Ngành luật học có một vị trí và vai trò to lớn trong hệ thống pháp luật nên luật hình sự luôn được nhà nước quan tâm đặc biệt. Sự phát triển của luật hình sự Việt Nam gắn chặt với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật hình sự quan trọng để chống các hành vi tội phạm, bảo vệ chính quền nhân dân non trẻ, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội . Qua 14 năm thi hành bộ luật hình sự năm 1985 là bộ luật hình sự đầu tiên nhà nước ta cũng đã tiến hành bốn lần bổ sung và sửa đổi. Bộ luật hình sự năm 1999 được coi là bộ luật hình sự mới của nước Việt Nam.
  Luật hình sự là ngành luật trong hệ thống pháp lụât của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống những qui phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm đồng thời qui định hình phạt đi đôi với những tội phạm ấy.
  Luật hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vũ khí sắc bén của nhân dân Việt Nam trong quá trình xấy dựng nước Việt Nam độc lập, giầu mạnh và có chủ quyền. Ra đời sau thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945, luật hình sự Việt Nam là vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh chống phong kiến, chống thực dân, đế quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là ngành luật mang bản chất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.
  Luật hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xây dựng, phát triển trên nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm Xã hội Việt Nam. Đó là ngành luật luôn luôn lấy việc bảo vệ lợi ích của người lao động làm mục tiêu phát triển của mình.
  Vì lẽ đó nhiệm vụ của lụât hình sự Việt Nam là: bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa chống mọi hành vi phạm tội, đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.
  Nhiệm vụ của luật hình sự Việt Nam xuất phát từ các nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các nhiệm vụ cơ bản của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Khi nói đến nhiệm vụ của luật hình sự người ta thường nghĩ đến mặt trừng trị của nó. Nhưng trên thực tế, nhà nước khi ban hành luật hình sự không chỉ nhằm mục đích áp dụng luật để trừng trị những người phạm tội mà nhà nước muốn sử dụng luật hình sự như là công cụ và phương tiện để phòng ngừa tội phạm có hiệu quả nhưng song song với nó là bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự, an toàn Xã hội , trật tự quản lí kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường Xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao. đồng thời, pháp luật hình sự góp phần tích cực loại bỏ những yếu tố gây ra cản trở cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, Xã hội công bằng văn minh.
  Trong giai đoạn hiện nay nhiệm vụ chính của luật hình sự Việt Nam là: bảo vệ vững chắc nhà nước xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn Xã hội, tạo điều kiện để nhà nước ta thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới.

  Trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, luật hình sự luôn luôn phải chú trọng đến nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chống mọi hành vi chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, bảo vệ vững chắc những thành quả của sự nghiệp đổi mới.
  Bộ luật hình sự năm 1999 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của bộ luật hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghịêm từ thực tiễm đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong nhiều thập kỉ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  Bộ luật hình sự thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, cảm hóa, cải tạo người phạm tội trở thành người lương thiện, qua đó bồi dưỡng cho mọi công dân tinh thần, ý thức làm chủ xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và chống tội phạm.
  Căn cứ vào điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quyết định: Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2000. Bộ luật hính sự này thay thế bộ luật hình sự được quốc hội thông qua ngày 27 tháng 06 năm 1985 và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự được Quốc hội thông qua 28/12/1989 và 12/8/1991, ngày 22/12/1992 và 10/5/1997. Bộ luật hình sự 1999 được quốc hội thông qua 01/07/2000 có XXIV chương gồm 344 điều. Chương XII của bộ luật hình sự có điều 93 quy định về tội giết người. Bộ luật hình sự 1985 chưa có văn bản pháp luật hình sự nào quy định một cách có hệ thống và đầy đủ về tội giết người này. Tuy nhiên bộ luật hình sự cũng đã quy định nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định và bộ luật hình sự 1999 đã khắc phục được phần nào những hạn chế đó. Mặc dù nó chưa hoàn hảo bởi xã hội ngày càng phát triển, mối quan hệ của con người ngày càng phức tạp. Đó là cơ sở nảy sinh những mâu thuẫn mới. Như triết học Mác Lênin nói rằng: cái sau bao giờ cũng tiễn bộ hơn cái trước. Mặc dù nó chỉ ở mức tương đối mà thôi. Em là công dân của một nước tự do, khi đọc bộ luật hình sự của nước ta ban hành 1999 và có hiệu lực 01/7/2000 với khả năng nhân biết của em thì em thấy bộ luật này có rất nhiều ưu việt nhưng song song với nó thì không tránh khỏi hạn chế. Bộ luật hình sự ra đời để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn ven lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội , trật tự quản lí kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội và trạng thái an toàn, lành mạnh mang tính nhân văn cao. Là một công dân tự do của một nước tự do khi nghiên cứu bộ luật hình sự này em thấy bộ luật hình sự 1999 quy định tội giết người với những hình phạt trong cung tăng nặng có 16 hành vi được lịêt kê. Trong khung cơ bản có khoản hai của điều 93 và hình phạt bổ sung. Em thấy rất hợp lý và mang tính nhân văn cao. Vì trong luật pháp không chỉ có lý cứng rắc mà pháp luật quy định mà còn có cả tình. Khi lý tình song hành cùng nhau thì sẽ làm cho phạm nhân khâm phục khẩu phục hơn. Chịu khó cải tạo để sớm được trở về cộng đồng. Qua đó pháp luật đã giáo dục họ, họ hiểu về hành vi sai trái của mình, chứ không phải pháp luật là cưỡng bức, là đánh đập làm cho họ đi vào con đường cùng không còn lỗi thoát. Thì lúc đó, pháp luật chỉ đem lại cho con người ta những bất hạnh mà thôi. Nhưng thật may mắn cho chúng ta được sống trong một Xã hội công bằng được pháp luật bảo vệ một cách công bằng, mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật
  Trả lời · 05-01-2011 lúc 09:02
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 1,932 Mua 11 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN NỘI DUNG

  1. Dấu hiệu pháp lý
  1.1. Mặt khách quan của tội phạm
  1.2. Mặt chủ quan của tội phạm
  2. Hình phạt
  PHẦN KẾT LUẬN
  Trả lời · 05-01-2011 lúc 09:03 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)