Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Báo cáo thực tập Xác định kết quả kinh doanh

  N
  nanaleu nanaleu is offline (1,027 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  7
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin

   Mã số tài liệu: 263185

   Danh mục: Kế Toán

   Thể loại: Báo Cáo · Lượt xem: 1,881 · Lượt mua: 10

   Người bán nanaleu nanaleu is offline

   Loại file:

  10
 5. Công cụ
 6. Báo cáo thực tập Xác định kết quả kinh doanh (89 trang)

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 1
  1. KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP. 1
  1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 511). 1
  1.1.1 Khái niệm1
  1.1.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 1
  1.1.3 Chứng từ sử dụng. 2
  1.1.4 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 2
  1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ (TK 512). 4
  1.2.1 Khái niệm 4
  1.2.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán : 4
  1.2.3 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 5
  1.3. Kế toán chiết khấu thương mại (TK 521). 6
  1.3.1 Khái niệm : 6
  1.3.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán: 6
  1.3.3 Phương pháp hạch toán. 6
  1.4. Kế toán giảm giá hàng bán (TK 532). 7
  1.4.1 Khái niệm 7
  1.4.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán : 7
  1.4.3 Nội dung và phương pháp hạch toán. 7
  1.4.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 7
  1.5. Kế toán hàng bán bị trả lại (TK 531). 8
  1.5.1 Khái niệm : 8
  1.5.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 8
  1.5.3 Nội dung và phương pháp hạch toán. 8
  1.5.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 9
  1.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính (TK 515). 10
  1.6.1 Khái niệm : 10
  1.6.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 10
  1.6.3 Chứng từ sử dụng. 10
  1.6.4 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu : 10
  1.6.5 Nội dung và phương pháp hạch toán. 11
  2. KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 12
  2.1. Kế toán giá vốn hàng bán( TK 632 ) 12
  2.1.1 Khái niệm 12
  2.1.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 12
  2.1.3 Nội dung và phương pháp hạch toán. 12
  2.1.4 Chứng từ sử dụng. 13
  2.1.5 Phương pháp hạch toán 1 số nghiệp vụ chủ yếu : 13
  2.2. Kế toán chi phí bán hàng (TK 641). 14
  2.2.1 Khái niệm 14
  2.2.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 14
  2.2.3 Chứng từ sử dụng. 15
  2.2.4 Nội dung và phương pháp hạch toán. 15
  2.2.5 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu : 17
  2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642). 18
  2.3.1 Khái niệm 18
  2.3.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 18
  2.3.3 Chứng từ sử dụng. 18
  2.3.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu. 19
  2.3.5 Nội dung và phương pháp hạch toán. 20
  2.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính (TK 635). 21
  2.4.1 Khái niệm 21
  2.4.2 Chứng từ sử dụng. 22
  2.4.3 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 22
  2.4.4 Nội dung và phương pháp hạch toán. 22
  2.4.5 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 23
  2.5. Kế toán thu nhập khác (TK 711). 24
  2.5.1. Khái niệm 24
  2.5.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 24
  2.5.3 Chứng từ sử dụng. 24
  2.5.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 25
  2.6 Kế toán chi phí khác (TK 811). 26
  2.6.1 Khái niệm : 26
  2.6.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 27
  2.6.3 Chứng từ sử dụng. 27
  2.6.4 Nội dung và phương pháp hạch toán. 27
  2.7 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 821). 28
  2.7.1 Khái niệm 28
  2.7.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 28
  2.7.3 Nội dung và phương pháp hạch toán. 29
  2.7.4 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 29
  3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 30
  3.1 Xác định kêt quả kinh doanh (TK 911). 30
  3.1.1 Khái niệm 30
  3.1.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 30
  3.1.3 Nội dung và phương pháp hạch toán. 32
  3.1.4 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 32
  CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI (CIDICO) 34
  1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY. 34
  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 34
  1.1.1 Giới thiệu chung về công ty. 34
  1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển. 35

  1.2. Nghành nghề kinh doanh. 36
  1.3. Chiến lược kinh doanh. 36
  2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. 37
  2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 37
  2.2 Chức năng nhiệm cụ của các phòng ban. 38
  2.3 Tổ chức công tác kế toán. 41
  2.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán: 41
  2.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận kế toán. 42
  2.3.3 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận kế toán. 43
  CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI 47
  1. KẾ TOÁN DOANH THU , THU NHẬP. 47
  1.1. Kế toán doanh thu bán hàng hóa ( TK 5111 ). 47
  1.2.Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ ( TK 5113 ). 51
  1.3. Kế toán doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư ( TK 5117). 54
  1.4. Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ ( TK 5121 ). 55
  1.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ( TK 515 ). 58
  2. KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 62
  2.1. Kế toán giá vốn hàng bán ( TK 632 ). 62
  2.2. Kế toán chi phí bán hàng ( TK 641 ). 65
  2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ( TK 642 ). 68
  2.4. Kế toán thu nhập khác ( TK 711 ). 72
  2.5. Kế toán chi phí khác ( TK 811 ). 74
  2.6.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ( TK 821 ). 75
  3. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 77
  NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ 80
  1. NHẬN XÉT. 80
  1.1 Về bộ máy kế toán : 80
  1.2 Về công tác kế toán : 80
  1.3 Về tình hình lưu chuyển hàng hóa tại công ty. 83
  2. KIẾN NGHỊ 83
  2.1 Về cơ cấu tổ chức và tình hình kinh doanh của công ty : 83
  2.2 Về công tác kế toán. 84
  3. KẾT LUẬN. 84

  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh Bán hàng là bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào và bán bất động sản đầu tư Cung cấp dịch .
  Trả lời · 02-07-2012 lúc 23:11
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  nanaleu nanaleu is offline (1,027 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 1,881 Mua 10 Bình luận 7

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,045
  Tài liệu đã gửi
  1027
  Tài liệu đã bán
  943
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  196514
  Tài khoản thưởng
  4380 đ
 8. S
  sangdenlongtrang · Thành Viên KiloBooks · 11 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 12-04-2013 lúc 14:40 #2
 9. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  875657
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. P
  panda224 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!
  Trả lời · 09-05-2013 lúc 20:39 #3
 11. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  990337
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. H
  hoakt@ymail.com · Thành Viên KiloBooks · 15 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  Trả lời · 25-05-2013 lúc 11:14 #4
 13. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  15
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  880568
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. H
  hoakt@ymail.com · Thành Viên KiloBooks · 15 bài gởi
  cuối cùng cũng có đồ án mẫu.
  Trả lời · 28-07-2013 lúc 22:33 #5
 15. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  15
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  880568
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. 0
  0919522466 · Thành Viên KiloBooks · 27 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 28-02-2014 lúc 09:41 #6
 17. 0
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  27
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  2
  Tài liệu đã mua
  25
  Mã số thành viên
  968559
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 18. D
  dmtuong · Thành Viên KiloBooks · 67 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 04-03-2014 lúc 13:34 #7
 19. D
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  67
  Tài liệu đã mua
  73
  Mã số thành viên
  890499
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  trantrang1318 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Chúc thư viện kilobooks ngày càng phát triển lẫn số lượng và chất lượng nhé!
  Trả lời · 06-04-2014 lúc 09:10 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1159506
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)