Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU BàI THI MÔN KINH Tế quốc tế Chương trình 45 tiết (Đề số 2)

  xeddap xeddap is offline (2,049 tài liệu)
  Cộng Tác Viên
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tên tài liệu
  BàI THI MÔN KINH Tế quốc tế Chương trình 45 tiết (Đề số 2)


  Phần I: Chọn câu trả lời đúng (2 điểm)
  1. Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển:
  a. Theo chiều rộng c. Trình độ ngày càng cao
  b. Theo chiều sâu d. Ngày càng phong phú và đa dạng
  2. Phân loại theo mô hình kinh tế, Việt Nam là nước có nền kinh tế:
  a. Thị trường c. Chuyển đổi
  b. Thị trường phát triển d. Chuyển đổi theo kinh tế thị trường
  3. Trong kinh tế tri thức, kinh tế tăng trưởng bền vững do:
  a. 4 yếu tố sản xuất cơ bản đều được sử dụng một cách hiệu quả
  b. Kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ sạch và tri thức của con người
  c. Kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ sạch
  d. Kinh tế phát triển dựa trên tri thức của con người
  4. Nguyên tắc MFN nhằm không phân biệt đối xử giữa:
  a. Hàng hóa và nhà kinh doanh nước ngoài với nhau
  b. Hàng hóa và nhà kinh doanh trong nước với nước ngoài
  c. Hàng hóa và nhà kinh doanh trong nước với nhau
  d. Hàng hóa trong nước và nhà kinh doanh nước ngoài với nhau
  5. VTV mua bản quyền chương trình “Ai là triệu phú” của kênh truyền hình OPT1 (Nga), thuộc phương thức cung cấp dịch vụ nào:
  a. Cung cấp dịch vụ thông qua sự di chuyển của dịch vụ qua biên giới
  b. Tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài c. Hiện diện thương mại
  d. Hiện diện tự nhiên nhân
  6. Thực hiện chính sách thương mại tự do có giới hạn làm cho thị trường trong nước:
  a. Đơn điệu, người tiêu dùng được lợi
  b. Đa dạng, người tiêu dùng được lợi c. Đơn điệu, người tiêu dùng không được lợi
  d. Đa dạng, người tiêu dùng không được lợi
  7. Dòng vốn đầu tư quốc tế chuyển vào khu vực kinh tế tư nhân có ảnh hưởng đến:
  a. Chính sách tài khóa quốc gia
  b. Nợ nước ngoài của tư nhân c. Nợ nước ngoài của chính phủ
  d. Thị trường tài chính
  8. Bên nhận vốn ODA chủ yếu là các nước:
  a. Phát triển và công nghiệp mới
  b. Phát triển và đang phát triển c. Chậm phát triển và đang phát triển
  d. Đang phát triển và công nghiệp mới
  9. Nếu đồng tiền biểu thị giá quốc tế một sản phẩm bị lạm phát thì giá quốc tế của sản phẩm đó:
  a. Tăng
  b. Giảm c. Không đổi
  d. Cả b và c
  10. Nội dung liên kết kinh tế quốc tế tư nhân là sự liên kết trong lĩnh vực:
  a. Sản xuất kinh doanh
  b. Kinh tế vĩ mô c. Kinh tế - xã hội
  d. Chính trị - xã hội

  Phần II: Chọn câu trả lời đúng nhất (2 điểm)
  1. Yếu tố khoa học công nghệ trong kinh tế tri thức có đặc điểm là:
  a. Sạch
  b. Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất
  c. Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng vẫn gây ô nhiễm môi trường
  d. Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất và sạch
  2. Quá trình toàn cầu hóa được thúc đẩy bởi các tác nhân chủ yếu sau:
  a. Các tổ chức kinh tế quốc tế, chính phủ, công ty quốc tế
  b. Các tổ chức tài chính quốc tế, chính phủ, công ty quốc tế
  c. Các tổ chức quốc tế, chính phủ, công ty quốc tế, công ty quốc gia
  d. Các tổ chức quốc tế, chính phủ, công ty quốc tế
  3. Mở cửa kinh tế quốc gia là do:
  a. Xuất phát từ điều kiện chủ quan c. Tác động của xu thế toàn cầu hóa
  b. Đòi hỏi từ thực tế khách quan d. Cả a, b và c
  4. Thực hiện chính sách thương mại bảo hộ có giới hạn trong thời gian dài:
  a. Làm cho một số ngành sản xuất trong nước trì trệ
  b. Không có tác động gì đến sản xuất trong nước c. Giúp cho các ngành non yếu có điều kiện phát triển
  d. Cả a và c
  5. Trong số các biện pháp sau, biện pháp nào là rào cản tài chính phi thuế quan:
  a. Thuế xuất khẩu c. Hạn ngạch
  b. Thuế nội địa d. Biện pháp mang tính kỹ thuật
  6. Thuế quan là biện pháp:
  a. Tài chính, được áp dụng nhằm bảo hộ sản xuất trong nước

  b. Phi tài chính, nhằm phát triển thương mại quốc tế, điều tiết thương mại quốc tế và bảo hộ
  c. Tài chính, được áp dụng nhằm phát triển, điều tiết thương mại quốc tế và bảo hộ
  d. Tài chính, được áp dụng nhằm điều tiết thương mại quốc tế và bảo hộ
  7. Chính phủ nên sử dụng dòng vốn nào để đầu tư dự án hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho người dân ở vùng tái định cư:
  a. Viện trợ không hoàn lại
  b. Phát hành trái phiếu chính phủ c. Vốn vay ưu đãi song phương
  d. Vốn vay ưu đãi đa phương
  8. dòng vốn FDI, nhà đầu tư chủ yếu là:
  a. Công ty quốc tế
  b. Chính phủ nước phát triển c. Chính phủ nước đang phát triển
  d. Tổ chức kinh tế quốc tế
  9. Thị trường thế giới có ảnh hưởng đến:
  a. Hoạt động thương mại quốc tế
  b. Hoạt động đầu tư quốc tế c. Hoạt động dịch vụ quốc tế
  d. Cả a, b, c
  10. Hình thức liên kết kinh tế quốc tế nào dưới đây có mức độ liên kết thấp nhất:
  a. Thị trường chung
  b. Liên minh thuế quan c. Liên minh tiền tệ
  d. Liên minh kinh tế

  Phần III: Chọn câu trả lời đúng/sai (1 điểm)
  1. Hiện nay, Mỹ là quốc gia có GDP tính bình quân đầu người lớn nhất thế giới. Đúng hay sai?
  2. Các nước khi tham gia hoạt động thương mại quốc tế đều thu được lợi ích nhiều hơn. Đúng hay sai?
  3. Các tổ chức tài chính quốc tế là chủ thể duy nhất cung cấp vốn ODA . Đúng hay sai?
  4. Tỷ giá hối đoái biến động tác động đến thương mại quốc tế trong ngắn hạn và dài hạn là tương tự
  nhau. Đúng hay sai?
  5. Trong ASEAN, các thành viên chỉ hợp tác về kinh tế. Đúng hay sai?
  Trả lời · 29-05-2012 lúc 02:01
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  xeddap xeddap is offline (2,049 tài liệu)
  Cộng Tác Viên
  4
  Xem 1,057 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Cộng Tác Viên
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  2,002
  Tài liệu đã gửi
  2049
  Tài liệu đã bán
  913
  Mã số thành viên
  537748
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)