Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Bài tập xác suất thống kê - kèm lời giải chi tiết

  P
  phu_tran381 phu_tran381 is offline (25 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  11
 3. Chia sẻ
  56
 4. Thông tin
  27
 5. Công cụ
 6. Chương I: BỔ TÚC VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP (2 tiết)

  I.1. Các khái niệm : Nguyên lý đếm, Chỉnh hợp, Tổ hợp, Hoán vị.
  I.2. Cách tính.
  I.3. Công thức Newton

  Chương II: CÁC KHÁI NIỆM VỀ XÁC SUẤT (9 tiết)

  II.1. Biến cố và quan hệ giữa các biến cố
  II.1.1. Phép thử ngẫu nhiên. Biến cố rỗng (không thể có), biến cố chắc chắn, biến cố ngẫu nhiên
  II.1.2. Tổng, tích, hiệu các biến cố. Biến cố xung khắc, đối lập.
  II.1.3. Nhóm đầy đủ các biến cố – quy tắc đối ngẫu
  II.2. Xác suất
  II.2.1. Định nghĩa xác suất các dạng: cổ điển, thống kê, hình học.
  II.2.2. Các tiên đề của các lý thuyết xác suất
  II.2.3. Các tính chất của xác suất. Công thức cộng xác suất
  II.3. Xác suất có điều kiện
  II.3.1. Định nghĩa
  II.3.2. Công thức nhân xác suất – Tính độc lập của các biến cố
  II.3.4. Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes
  II.3.4. Dãy phép thử Bernoulli. Xác suất Pn(k,p) – Số k có khả năng nhất

  Chương III: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ HÀM PHÂN PHỐI (10 tiết)

  III.1. Đại lượng ngẫu nhiên (1 chiều)
  III.1.1. Định nghĩa, phân loại: rời rạc, liên tục
  III.1.2. Bảng phân bố xác suất, hàm mật độ
  III.2. Hàm phân phối
  III.2.1. Định nghĩa, tính chất
  III.2.2. Liên hệ giữa hàm phân phối và hàm mật độ
  III.2.3. Tính xác suất thông qua hàm phân phối, hàm mật độ
  III.3. Một số phân phối thường gặp: siêu bội, nhị thức, Poisson, đều, chuẩn, student, c2.
  III.4. Vectơ ngẫu nhiên và hàm phân phối

  Chương IV: CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN (14 tiết)


  IV.1. Kỳ vọng
  IV.2. Phương sai
  IV.3. Moment, Median, hệ số bất đối xứng, hệ số nhọn.
  IV.4. Các đặc trưng khác của vectơ ngẫu nhiên
  IV.4.1. Covarian, ma trận moment
  IV.4.2. Hệ số tương quan
  IV.5. Ứng dụng của định lý giới hạn
  IV.5.1. Công thức tính gần đúng Pn(k,p) thông qua F(x)
  IV.5.2. Công thức tính gần đúng P(a<k<b) thông qua F(x)

  Phần II: THỐNG KÊ

  Chương V: LÝ THUYẾT MẪU (4 tiết)

  V.I. Các phương pháp lấy mẫu – mẫu ngẫu nhiên
  V.2. Phân phối thực nghiệm
  V.3. Các đặc trưng mẫu: , s2 , Fn, cách tính
  V.4. Sai số quan sát, sai số hệ thống, sai số ngẫu nhiên.

  Chương VI: ƯỚC LƯỢNG (9 tiết)

  VI.1. Định nghĩa ước lượng điểm, ước lượng không chệch, ước lượng hiệu quả.
  VI.2. Ước lượng hợp lýcực đại
  VI.3. Bài toán ước lượng khoảng
  VI.3.1. Ước lượng khoảng cho giá trị trung bình
  - Tập chuẩn khi biết phương sai
  - Tập chuẩn khi không biết phương sai
  - Mẫu lớn
  VI.3.2. Ước lượng khoảng cho tỷ lệ (xác suất)
  - Trường hợp mẫu nhỏ
  - Trường hợp n ³ 100, f ³10 và n-f ³ 10

  Chương VII: VÀI BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT ĐƠN GIẢN (9 tiết)
  VII.1. Đặt bài toán. Sai lầm loại I, II.
  VII.2. So sánh hai giá trị trung bình
  VII.2.1. Hai tập chuẩn
  VII.2.2. Mẫu lớn
  VII.3. So sánh hai tỷ lệ
  VII.4. Kiểm định theo tiêu chuẩn c2
  VII.4.1. Kiểm định sự phù hợp đối với một phân phối lý thuyết
  VII.4.2. Kiểm định tính độc lập giữa hai đại lượng ngẫu nhiên

  Chương VIII: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY (3 tiết)

  VIII.1. Hệ số tương quan mẫu
  VIII.2. Đường hồi quy tuyến tính thực nghiệm
  Chương I: BỔ TÚC VỀ GIẢI TÍCH TỔ HỢP (2 tiết)

  I.1. Các khái niệm : Nguyên lý đếm, Chỉnh hợp, Tổ hợp, Hoán vị.
  I.2. Cách tính.
  I.3. Công thức Newton

  Chương II: CÁC KHÁI NIỆM VỀ XÁC SUẤT (9 tiết)

  II.1. Biến cố và quan hệ giữa các biến cố
  II.1.1. Phép thử ngẫu nhiên. Biến cố rỗng (không thể có), biến cố chắc chắn, biến cố ngẫu nhiên
  II.1.2. Tổng, tích, hiệu các biến cố. Biến cố xung khắc, đối lập.
  II.1.3. Nhóm đầy đủ các biến cố – quy tắc đối ngẫu
  II.2. Xác suất
  II.2.1. Định nghĩa xác suất các dạng: cổ điển, thống kê, hình học.
  II.2.2. Các tiên đề của các lý thuyết xác suất
  II.2.3. Các tính chất của xác suất. Công thức cộng xác suất
  II.3. Xác suất có điều kiện
  II.3.1. Định nghĩa
  II.3.2. Công thức nhân xác suất – Tính độc lập của các biến cố
  II.3.4. Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes
  II.3.4. Dãy phép thử Bernoulli. Xác suất Pn(k,p) – Số k có khả năng nhất

  Chương III: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ HÀM PHÂN PHỐI (10 tiết)

  III.1. Đại lượng ngẫu nhiên (1 chiều)
  III.1.1. Định nghĩa, phân loại: rời rạc, liên tục
  III.1.2. Bảng phân bố xác suất, hàm mật độ
  III.2. Hàm phân phối
  III.2.1. Định nghĩa, tính chất
  III.2.2. Liên hệ giữa hàm phân phối và hàm mật độ
  III.2.3. Tính xác suất thông qua hàm phân phối, hàm mật độ
  III.3. Một số phân phối thường gặp: siêu bội, nhị thức, Poisson, đều, chuẩn, student, c2.
  III.4. Vectơ ngẫu nhiên và hàm phân phối

  Chương IV: CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN (14 tiết)

  IV.1. Kỳ vọng
  IV.2. Phương sai
  IV.3. Moment, Median, hệ số bất đối xứng, hệ số nhọn.
  IV.4. Các đặc trưng khác của vectơ ngẫu nhiên
  IV.4.1. Covarian, ma trận moment
  IV.4.2. Hệ số tương quan
  IV.5. Ứng dụng của định lý giới hạn
  IV.5.1. Công thức tính gần đúng Pn(k,p) thông qua F(x)
  IV.5.2. Công thức tính gần đúng P(a<k<b) thông qua F(x)

  Phần II: THỐNG KÊ

  Chương V: LÝ THUYẾT MẪU (4 tiết)

  V.I. Các phương pháp lấy mẫu – mẫu ngẫu nhiên
  V.2. Phân phối thực nghiệm
  V.3. Các đặc trưng mẫu: , s2 , Fn, cách tính
  V.4. Sai số quan sát, sai số hệ thống, sai số ngẫu nhiên.

  Chương VI: ƯỚC LƯỢNG (9 tiết)

  VI.1. Định nghĩa ước lượng điểm, ước lượng không chệch, ước lượng hiệu quả.
  VI.2. Ước lượng hợp lýcực đại
  VI.3. Bài toán ước lượng khoảng
  VI.3.1. Ước lượng khoảng cho giá trị trung bình
  - Tập chuẩn khi biết phương sai
  - Tập chuẩn khi không biết phương sai
  - Mẫu lớn
  VI.3.2. Ước lượng khoảng cho tỷ lệ (xác suất)
  - Trường hợp mẫu nhỏ
  - Trường hợp n ³ 100, f ³10 và n-f ³ 10

  Chương VII: VÀI BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT ĐƠN GIẢN (9 tiết)
  VII.1. Đặt bài toán. Sai lầm loại I, II.
  VII.2. So sánh hai giá trị trung bình
  VII.2.1. Hai tập chuẩn
  VII.2.2. Mẫu lớn
  VII.3. So sánh hai tỷ lệ
  VII.4. Kiểm định theo tiêu chuẩn c2
  VII.4.1. Kiểm định sự phù hợp đối với một phân phối lý thuyết
  VII.4.2. Kiểm định tính độc lập giữa hai đại lượng ngẫu nhiên

  Chương VIII: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY (3 tiết)

  VIII.1. Hệ số tương quan mẫu
  VIII.2. Đường hồi quy tuyến tính thực nghiệm
  Trả lời · 15-11-2011 lúc 15:46
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  P
  phu_tran381 phu_tran381 is offline (25 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  1
  Xem 11,227 Mua 27 Bình luận 11

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  P
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  23
  Tài liệu đã gửi
  25
  Tài liệu đã bán
  465
  Mã số thành viên
  436231
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. N
  nhoquyen · Thành Viên KiloBooks · 152 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 28-02-2013 lúc 01:50 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  152
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  908817
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. P
  phamhoangcdqnam · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  Đề tài khó thật, mãi mới tìm thấy ở đây bài mẫu. Thanks
  Trả lời · 19-03-2013 lúc 13:30 #3
 11. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  926205
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. H
  hoanghadieuljnh · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 28-05-2013 lúc 20:42 #4
 13. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  992344
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. P
  phamphuong1410 · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn.
  Trả lời · 13-06-2013 lúc 16:05 #5
 15. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  1016218
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. V
  vanducgmhs · Thành Viên KiloBooks · 15 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 20-07-2013 lúc 12:43 #6
 17. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2013
  Bài gởi
  15
  Tài liệu đã mua
  15
  Mã số thành viên
  1032207
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. H
  hoaithuong_nt · Thành Viên KiloBooks · 13 bài gởi
  Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ
  Trả lời · 03-10-2013 lúc 12:38 #7
 19. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  13
  Tài liệu đã mua
  13
  Mã số thành viên
  1061911
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. Minh Trang Pham · Facebook User · 6 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  Trả lời · 29-08-2014 lúc 18:25 #8
 21. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2014
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  1200776
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. G
  gianguyen89 · Thành Viên Mới · 27 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 30-08-2014 lúc 15:13 #9
 23. G
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gởi
  27
  Tài liệu đã gửi
  17
  Tài liệu đã bán
  119
  Tài liệu đã mua
  20
  Mã số thành viên
  337955
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. nuvita · Thành Viên Mới · 20 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 22-01-2015 lúc 19:24 #10
 25. Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  20
  Tài liệu đã gửi
  13
  Tài liệu đã bán
  61
  Tài liệu đã mua
  23
  Mã số thành viên
  217304
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  bài tập hàm phân phối xác suất có lời giải

  bai tap ve phep thu bernoulli

  bài tập công thức bernoulli

  bai tap xac suat bayes co loi giai

  bài tập về công thức bernoulli

  bài tập hàm mật độ xác suất có lời giải

  bai tap ham phan phoi xac suat co loi giai

  bai tap xac suat thong ke chuong 3 co loi giai

  bài tập xác suất bernoulli

  bai tap xac suat bernoulli

  bai tap phep thu bernoulli

  bai tap xac suat thong ke co lien quan den cthuc bernoli bài tập thống kê về becnouli bài tập toán về đại lượng ngẫu nhiên bài tập về phép thử bernoulli giải bài tập đại lượng ngẫu nhiên liên tục bài tập đại lượng ngẫu nhiên có lời giải bang phan phoi xac suat thong ke student bài tập có đáp án phân phối poisson bernoulli siêu bội bài tập xác suất thống kê chương 6 và lời giải bài giải chi tiết hàm mật độ và hàm phên phối huong dan giai mot so bai tap xac suat thong ke su dung cong thuc bayes va becnuli bài tập phân phối nhị thức có lời giải bai tap vecto ngau nhien lien tuc bài tập xác suất thống kê chương 6 có lời giải

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  bai tap ve day phep thu bernoulli Bài tâp Toán xác suất kèm hướng dẫn bai tap phep thu bernoulli bài tập về hàm mật độ xác suất bai tap ve day thu bernulli bài tập xác suất bernoulli Giai bai tap bang Cong thuc Bayes bai tap co loi giai mau ngau nhien bai tap xac suat ve bernoulli giải bài tập hàm phân phối xác suất bai tap dien hinh xstk bai tap vecto ngau nhien roi rac co bai giai bai tap va bai giai cong thuc bernoulli xstk day chi tiet bai tap thong ke bai tap xac suat thong ke chuong 3 co loi giai bai tap ve phep thu bernoulli bai tap co loi giai chi tiet ve xac suat thong ke bài tập xác suất cong thuc bernoulli bài tập công thức bernoulli xác suất cach tinh ma tran kem loi giai chi tiet bai tap xac suat bernoulli bài tập xstk becnulli có lời giải bai tap day phep thu bernoull bai tap ham phan phoi xac suat co loi giai phep thu bernoulli giai bai tap phuong phap uoc luong diem bài tập về công thức becnuli bài tập về công thức bernoulli giai bai tap ve ham phan phoi co loi giai cach giai bai tap ve cong thuc bernoulli bai tap day phep thu becnuli bai tap xac suat cong thuc becnuli Bài tạp bernoulli bai tap xac suat bayes co loi giai bang phan phoi xac suat thong ke student bài tập về phép thử bernoulli bài tập công thức bernoulli bai toan xac suat bernoulli bai tap cac phan phoi xac suat chuan bai tap ham phan phoi xac suat các bài tập về dãy phép thử bernoulli bài tập về dãy phép thử bernoulli bai tap cong thuc becnouli bai tap becnouli Bai tap xac suat tyong ke coa loi giai Le Si Dong bai toan xac suat va loi giai chi tiet bai tap xac suat uoc luong khoang bai tap xac suat thong ke cua qui luat becnuli giai bai tap ve uoc luong diem lời giải bài tập phân phối liên tục bai giai chi tiet bai toan uoc luong bài tập giải chi tiết phương sai mẫu bai tap ve dai luong ngau nhien bai tap ve cong thuc bennuli giải bài xác suất becnuli bai tap xac suat su dung cong thuc becnuli giai bai tap xac suat ap dung cong thuc becnuli bài tập thống kê về becnouli dạng bài tính xác suất về Bernoulli bai tap xac suat co dieu kien co loi giai bai tap chuong 2 lap bang phan phoico dap an xstk giai bt sxtk cong bernoulli bai tap ve xac suat tong-tich bai tap vecto ngau nhien lien tuc bai tap dai luong ngau nhien xac suat co loi giai Cach giai bai tap ham mat do ham phan phoi bài tập về công thức cộng xác suất bt xstk dai luog mmgay nhjen roj rac bai tap ve bernoulli dang bai tap dung cong thuc bernoulli giải bài tập công thức bernoulli bai tap su dung cong thuc becnuli

  Xem các từ khóa (tags) khác