Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Bài tập thuế và bài giải hay

  Lượt xem 62,298
 1. A
  alaphang · 6 bài gởi
  Bài 1:
  Doanh nghiệp A chuyên sản xuất đồ điện tử,có tình hình sản xuất kinh doanh trong năm như sau:
  1> Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong năm :
  - Tổng doanh thu tiêu thụ chưa có thuế GTGT : 6.565.000.000 đồng.
  - Tặng CBNV trong doanh nghiệp trị giá : 35.000.000 đồng
  2> Trích báo cáo chi phí SXKD phân bổ trong năm :
  -Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.906.000.000 đồng
  -Chi phí nhân công trực tiếp: 1.023.000.000 đồng
  -Chi phí sản xuất chung :1.485.000.000 đồng
  -Chi phí quản lí doanh nghiệp :752.000.000 đồng
  -Chi phí bán hàng:428.000.000 đồng
  -Các chi phí trên là hợp lý.
  Yêu cầu:
  1>Tính thuế GTGT phải nộp trong năm?Biết rằng:
  -Thuế suất GTGT đối với hoạt động sản xuất đồ điện tử 10%
  -Tổng hợp hóa đơn GTGT đầu vào được khấu trừ 243.000.000 đồng
  2>Tính thuế TNDN phải nộp trong năm?Thuế suất thuế TNDN 25%

  Bài giải:

  1>Thuế GTGT:
  *Đầu ra:
  -sản phẩm tiêu thụ và tặng CBNV:(6.565.000.000+35.000.000)*10%=660.000.000 đồng
  *Đầu vào được khấu trừ:
  243.000.000
  -->Thuế GTGT phải nộp:660.000.000-243.000.000=417.000.000đồng
  2>Thuế TNDN
  *Doanh thu:
  6.565.000.000+35.000.000=6.600.000.000 đồng
  *Chi phí hợp lý:
  -Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 1.906.000.000 đồng
  -Chi phí nhân công trực tiếp: 1.023.000.000 đồng
  -Chi phí sản xuất chung :1.485.000.000 đồng
  -Chi phí quản lí doanh nghiệp :752.000.000 đồng
  -Chi phí bán hàng:428.000.000 đồng
  -->Tổng chi phí hợp lý:5.594.000.000 đồng
  TNCT=6.600.000.000 -5.594.000.000=1.006.000.000 đ
  -->Thuế TNDN=1.006.000.000*25%=251.500.000 đ
  Bài 2:
  Theo báo cáo kết quả KD trong năm của một doanh nghiệp như sau:
  1/Doanh nghiệp kê khai:
  -Tổng doanh thu tiêu thụ trong năm chưa có thuế GTGT:3.250.000.000 đồng.
  -Tổng giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ :2.430.000.000 đồng
  -Chi phí quản lý doanh nghiệp:110.000.000 đồng.
  -Chi phí bán hàng: 102.000.000 đồng.
  -Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng kinh tế: 10.200.000 đồng
  -Đầu tư cho KHCN:105.000.000 đồng
  2/Qua kiểm tra cơ quan thuế xác nhận:
  -Trong tổng giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ có:
  +Chi phí trợ cấp khó khăn đột xuất cho CNV:2.000.000 đồng
  +Chi đầu tư xây dựng kho thành phẩm:120.000.000 đồng
  +Thiệt hại SP hỏng:12.000.000 đồng,trong đó vượt định mức :5.000.000 đồng
  +Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:50.000.000 đồng,thực chi:38.000.000 đồng.Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho:26.000.000,thực tế trong kỳ không có sự biến động về giá cả.
  -Trong năm doanh nghiệp nhận được một khoản thu nhập sau thuế từ hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài 250.000.000 đồng,thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của nước ngoài là 20%.doanh nghiệp chưa kê khai.
  -Trong chi phí bán hàng có 5.000.000 đồng là tiền bị phạt do doanh nghiệp vi phạm hành chính.
  -Các tài liệu khác doanh nghiệp kê khai đúng.
  Yêu cầu:
  Tính thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp và thuế TNDN doanh nghiệp còn phải nộp trong năm?
  Biết rằng:
  -Số thuế GTGT đầu vào có đủ chứng từ hợp lý được khấu trừ là 182.000.000 đồng.Thuế suất thuế GTGT là 10%.
  -Doanh nghiệp đã làm thủ tục xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do đầu tư và đã được cơ quan thuế duyệt.
  Thuế suất thuế TNDN là 28%
  -Việt Nam chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với nước phát sinh thu nhập chuyển về nước.

  Bài giải:
  1>Thuế GTGT
  *Đầu ra:3.250.000.000*10%=325.000.000 đ
  *Đầu vào được khấu trừ:182.000.000 đ
  -->Thuế GTGT phải nộp:325.000.000-182.000.000=143.000.000 đ
  2>Thuế TNDN
  *Doanh thu:3.250.000.000 đ
  *Chi phí hợp lý:
  -Giá vốn hàng bán:0đ
  -Chi phí được trừ:
  +Giá thành sản xuất của sản phẩm tiêu thụ:2.430.000.000-(2.000.000+120.000.000+5.000.000+50.000.000-38.000.000)=2.291.000.000 đ
  -Chi phí quản lý doanh nghiệp:110.000.000 đ
  -Chi phí bán hàng:102.000.000 -5.000.000=97.000.000 đ
  --->Tổng chi phí hợp lý:2.498.000.000 đ
  *Thu nhập khác:
  -Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng KT:10.200.000
  -Dự phòng hàng tồn kho:26.000.000 đ
  -Thu nhập từ đầu nước ngoài:250.000.000/(1-20%)=312.500.000 đ
  -->Tổng thu nhập khác:348.700.000 đ
  TNCT=3.250.000.000-2.498.000.000+348.700.000=1.100.700.000 đ
  Thuế TNDN phải nộp:(1.100.700.000-105.000.000)*25%=248.925.000 đ
  Thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài:312.500.000-250.000.000=62.500.000 đ
  -->Thuế TNDN còn phải nộp:248.925.000-62.500.000=186.425.000 đ

  Bài 3:Công ty cổ phần X có tình hình kinh doanh trong năm như sau:
  1/Sản xuất 18.500 SPA,công ty đã xuất khẩu theo hợp đồng được 9.500 SP,giá FOB 16.8 USD/SP.Số còn lại tiêu thụ trong nước với giá bán chưa có thuế GTGT 195.000 đồng/SP.
  2/ Sản phẩm 15.800 SPB,công ty đã xuất khẩu theo hợp đồng 12.000 SP,giá FOB 20 USD/SP.Tặng thưởng cho người lao động trong DN 50 SP.Số còn lại tiêu thụ trong nước với giá bán chưa có thuế GTGT 240.000 đồng/SP.
  3/ Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm cơ sở kê khai:
  -Chi phí khấu hao TSCĐ:536.420.000 đồng
  -Chi phí vật tư:5.963.240.000 đồng
  -Chi phí tiền lương và trích nộp BHYT,BHXH,KPCĐ:
  +Công nhân viên:849.020.000 đồng
  +Công nhân xây dựng cơ bản:24.350.000 đồng
  +Tiền lương của cổ đông có tham gia điều hành sản xuất:107.420.000 đồng
  -Chi phí dịch vụ mua ngoài chưa có thuế GTGT:124.200.000 đồng
  -Chi phí trợ cấp khó khăn đột xuất:5.000.000 đồng
  -Chi bồi thường vi phạm hợp đồng kinh tế:4.250.000 đồng.
  -Chi quản lý doanh nghiệp:308.780.000 đồng
  -Chi phí bán hàng:146.920.000 đồng
  4/ Lãi tiền gửi ngân hàng:24.650.000 đồng
  5/ Thu khách hàng vi phạm hợp đồng kinh tế:9.050.000 đồng.
  Yeu cầu:
  1/Tính thuế XK công ty phải nộp trong năm?
  Cho biết thuế suất thuế XK SPA,SPB là 2%
  2/Tính thuế GTGT công ty phải nộp trong năm?
  Biết rằng
  -Thuế suất thuế GTGT SPA,SPB XK 0%,tiêu thụ trong nước 10%.
  -Thuế GTGT đầu vào có đủ chứng từ hợp lý được khấu trừ là 241.200.000 đồng.
  3/Tính thuế TNDN phải nộp trong năm?Biết rằng:
  -Thuế suất thuế thu nhập DN la 28%
  -Tỷ giá ngoại tệ 1 USD=16.000 đồng

  Bài giải:
  1>Thuế XK phải nộp:
  -SPA:9.500*16.8*16.000*2%=51.072.000 đ
  -SPB:12.000*20*16.000*2%=76.800.000 đ
  -->Thuế XK phải nộp:127.872.000 đ
  2/Thuế GTGT:
  *Đầu ra:
  -SPA XK:9.500*16.8*16.000*0%=0 đ
  -SPA tiêu thụ: (18.500-9.500)*195.000*10%=175.500.000 đ
  -SPB XK:12.000*20*16.000*0%=0đ
  -SPB tặng và tiêu thụ:(15.800-12.000)*240.000*10%=91.200.000 đ
  -->Thuế GTGT đầu ra:266.700.000 đ
  *Đầu vào được khấu trừ:241.200.000 đ
  -Mua ngoài:124.200.000*10%=12.420.000 đ
  -->Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:253.620.000 đ
  -->Thuế GTGT phải nộp:266.700.000-253.620.000=13.080.000 đ
  3/Thuế TNDN
  *Doanh thu:
  -SPA:9.500*16.8*16.000+(18.500-9.500)*195.000=4.308.600.000 đ
  -SPB:12.000*20*.16.000+(15.800-12.000)*240.000=4.752.000.000 đ
  -->Tổng doanh thu:9.060.600.000 đ
  *Chi phí hợp lý:
  -Giá vốn hàng bán:0 đ
  -Chi phí được trừ:
  +Chi phi khấu hao TSCĐ:536.420.000 đồng
  +Chi phí vật tư:5.963.240.000 đồng
  +Chi phí tiền lương và trích nộp BHXH,BHYT,KPCĐ
  !Công nhân viên:849.020.000 đồng
  ! Tiền lương của cổ đông tham gia điều hành công ty:107.420.000 đồng
  !Chi phí dịch vu mua ngoài:124.200.000 đồng.
  !chi phí quản lý doanh nghiệp:308.780.000 đồng
  !chi phí bán hàng:146.920.000 đồng
  !thuế XK :127.872.000
  -->Tổng chi phí hợp lý:8.163.872.000đ
  *Thu nhập khác:
  -Lãi tiền gửi ngân hàng:24.650.000 đồng
  -thu kh vi pham hợp đồng:9.050.000-4.250.000=4.800.000 đ
  -->Tổng thu nhập khác:29.450.000 đ
  -->TNCT:9.060.600.000 -8.163.872.000+29.450.000=926.178.000 đ
  -->Thuế TNDN:926.178.000 *25%=213.544.500 đ


  Bài 4:Có tình hình kinh doanh trong kỳ tính thuế của Doanh nghiệp Y kinh doanh xuất nhập khẩu như sau:
  1/Nhập khẩu 2.00 kg socola,giá FOB tại cửa khẩu ở nước ngoài là 15 USD/kg,chi phí vận chuyển và chi phí bảo hiẻm cho cả lô hàng là 2.500 USD.Trong kỳ doanh nghiệp đã bán 2.000kg với giá bán chưa có thuế GTGT 400.000 đồng/kg.
  2/ Mua của công ty điện lạnh X 200 chiếc điều hòa nhiệt độ loại 15.000 BTU để xuất khẩu theo hợp đồng giá mua chưa có thuế GTGT 6.500.000 đông/chiếc.Doanh nghiệp đã xuất khẩu được 100 chiếc với giá FOB là 600 USD/chiếc.Số còn lại bán trong nước với giá chưa có thuế GTGT 8.500.000 đồng/chiếc.
  3/Nhập khẩu 15 chiếc oto lại 4 chỗ ngồi,giá mua theo hóa đơn 13.000 USD/chiếc,chi phí vận chuyển và bảo hiểm cho cả lô hàng là 15.000 USD .Doanh nghiệp đã bán 10 chiếc với giá bán chưa có thuế GTGT 598.000.000 đồng/chiếc.
  4/Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ tính thuế chiếm 7% giá vốn hàng bán.
  Yêu cầu:
  Tính các loại thuế doanh nghiệp phải nộp trong kỳ.
  Biết rằng:
  -Thuế suất thuế XK đối với điều hòa nhiệt độ 5%
  -Thuế suất thuế NK đối vơi socola 20%,đối với ôt 80%.
  -Thuế suất thuế TTĐB đối với điều hòa nhiệt độ 15%,đối với oto 50%.
  -Doanh nhiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,dịch vụ mua ngoai(chưa tính 3 mặt hàng trên)được khấu trừ trong kỳ là 5.100.000 đồng.
  -Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng XK 0%;đối với socola,điều hòa nhiẹt độ ,oto nhâp khẩu và bán trong nước là 10%.
  Tỷ giá ngoại tệ 1 USD=16.000 đồng.


  Bài giải:
  1/Thuế XK phải nộp:
  -Điêu hòa nhiệt độ:100*600*16.000*5%=48.000.000 đ
  2/Thuế NK phải nộp
  -Socola:(2.500*15+2.500)*16.000*20%=128.000.000 đ
  -Oto:(15*13.000+15.000)*16.000*80%=2.688.000.000 đ
  -->Thuế NK phải nộp:2.816.000.000 đ
  3/Thuế TTĐB
  -Điều hòa nhiệt độ:8.500.000/(1+15%)*15%*(200-100)=110.869.565 đ
  -Oto:(15*13.000+15.000)*16.000*(1+80%)*50%=3.024.00 0.000 đ
  -->Thuế TTĐB phải nộp:3.134.869.565 đ
  4/Thuế GTGT
  *Đầu ra:
  -Socola:2.000*400.000*10%=80.000.000 đ
  - Điều hòa:100*600*16.000*0%+100*8.500.000*10%=85.000.00 0 đ
  -Oto:10*598.000.000*10%=598.000.000 đ
  -->Thuế GTGT đầu ra:763.000.000 đ
  *Đầu vào được khấu trừ:
  -Socola: (2.500*15+2.500)*16.000*(1+20%)*10%=76.800.000 đ
  -Điều hòa: (200*6.500.000+110.869.565)*10%=141.086.957
  -Oto: (15*13.000+15.000)*16.000*(1+80%)*(1+50%)*10%=907. 200.000đ
  -Hàng hóa,dịch vụ 5.100.000 đ
  -->Đầu vào được khấu trừ:1.130.186.957
  -->thuế GTGT phải nộp:763.000.000-1.130.186.957=-367.186.957 đ
  5/Thuế TNDN:
  *Doanh thu
  -Socola : 2.000*400.000=800.000.000 đ
  -Điều hòa: (100*600*16.000)+(100*8.500.000)=1.810.000.000 đ
  -Oto: 10*598.000.000=5.980.000.000 đ
  -->Tổng doanh thu:8.590.000.000 đ
  *Chi phí hợp lí:
  -Giá vốn hàng bán:
  +Socola: 2.000*(2.500*15+2.500)*16.000*(1+20%)/2.500=614.400.000 đ
  +Điều hòa:200*6.500.000=1.300.000.000 đ
  +Oto: 10*(15*13.000+15.000)*16.000*(1+80%)*(1+50%)/15=6.048.000.000 đ
  --->Tổng giá vốn hàng bán:7.962.400.000 đ
  -Chi phí bán hàng và QLDN=7.962.400.000 *7%=557.368.000 đ
  -Thuế Xk=48.000.000 đ
  -thuế TTĐB điều hòa:110.869.565 đ
  -->Tổng chi phí :8.678.637.565 đ
  Thu nhập chịu thuế=8.590.000.000-8.678.637.565=-88.637.565 đ


  Bài 5:Doanh nghiệp sản xuất Y có tình hình kinh doanh trong năm như sau:
  1/Sản xuất 5.600 SPA,DN đã tiêu thụ 5.350 SPA với giá bán chưa có thuế GTGT 320.000 đồng/SP,trang bị cho người lao động trong nội bộ DN 50 SP.
  2/Nhận gia công 900 SPA cùng loại,giá gia công chưa có thuế GTGT 170.000 đồng/SP.Doanh nghiệp đã giao đủ cho khách hàng.
  3/Chi phí vật liệu chính cho 1 SPA:định mức 140.000 đ,thực tế 138.000 đ
  4/Đơn giá tiền lương sản xuất 1 SPA:45.000 đồng.
  5/Chi khấu hao TSCĐ trong năm 173.000.000 đồng,trong đó:
  -nhà xưởng,máy móc thiết bị sản xuất 130.000.000 đồng.
  -TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng:12.000.000 đồng
  -TSCĐ cùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 18.000.000 đồng
  6/Các khoản chi phí cho số sản phẩm tiêu thụ cơ sở kê khai:
  -Tiền ăn ca:60.200.000 đồng.
  -Trích nộp BHXH,BHYT,KPCĐ:53.865.000 đồng.
  -Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt:12.000.000 đồng
  -Chi bảo vệ môi trường:18.350.000 đồng
  -Nộp tiền phạt vi phạm hành chính:2.000.000 đồng
  -Chi phí dịch vụ mua ngoài:109.480.000 đồng
  -Chi trả tiền vay vốn ngân hàng:28.000.000 đồng.
  -chi hợp lý khác:66.250.000 đồng
  7/Lãi tiền gửi ngân hàng là 23.480.000 đồng
  8/Doanh nghiệp tiến hành thanh lý 1 TSCĐ,nguyên giá 250.000.000 đồng,số khấu hao lũy kế được 237.000.000 đồng.Giá trị thu hồi TSCĐ thanh lý:18.000.000 đồng.Chi phí thanh lý TSCĐ:1.000.000 đồng.
  9/Trong năm doanh nghiệp nhận được một khoản thu nhập sau thuế từ hoạt động kinh doanh nước ngoài:375.000.000 đồng,thuế suất thuế thu nhập của nước ngoài là 25%.
  Yêu cầu:
  1/ Tính thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong năm?Biết rằng:
  -Thuế suất thuế GTGT đối với SPA là 10%.
  -Thuế GTGT đầu vào có đầy đủ chứng từ hợp lý được khấu trừ 86.300.000 đồng
  2/ Tính thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp phải nộp trong năm?cho biết:
  -Thuế suất thuế TNDN 25%
  -Việt Nam chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với nước phát sinh thu nhập chuyển về nước.

  Bài giải:
  1/ Thuế GTGT:
  *Đầu ra:
  -SPA tiêu thụ và trang bị cho người lao đông: (5.350+50)*320.000*10%=172.800.000 đ
  -SPA gia công cùng loại: 900*170.000*10%=15.300.000 đ
  -->Thuế GTGT đầu ra:188.100.000 đ
  *Đầu vào được khấu trừ:86.300.000 đ
  --->Thuế GTGT phải nộp:101.800.000 đ
  2/Thuế TNDN:
  *Doanh thu:
  -SPA tiêu thụ và trang bị: (5.350+50)*320.000=1.728.000.000 đ
  -Sp A gia công:900*170.000=153.000.000 đ
  --->tổng doanh thu:1.881.000.000 đ
  *Chi phí hợp lý:
  -Giá vốn hàng bán:0 đư
  -Chi phí được trừ:
  +Chi phí vật liệu chính:138.000*5.400=745.200.000 đ
  +Chi phí tiền lương sản xuất:45.000*(5.400+900)=283.500.000 đ
  +Chi phí khấu hao TSCĐ:
  ! nhà xưởng,máy móc:130.000.000*(5.400+900)/(5.600+900)=126.000.000 đ
  !TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng:12.000.000 đồng
  !TSCĐ dùng cho bộ phân QLDN:18.000.000 đồng.
  +Các khoản chi phí cho sản phẩm tiêu thu:
  !Tiền ăn ca:60.200.000 đ
  !Trích nộp BHYT,BHXH,KPCĐ:53.865.000 đ
  !Chi bảo vệ môi trường:18.350.000 đ
  !Chi phí dịch vụ mua ngoài:109.480.000 đồng
  !Chi trả lãi tiền vay vốn ngân hàng:28.000.000 đồng
  !Chi phí hợp lý khác:66.250.000 đồng
  -->Tổng chi phí hợp lý:1.520.845.000 đ
  *Thu nhập khác:
  -Lãi tiền gửi ngân hàng:23.480.000 đ
  -Thanh lý TSCĐ: 237.000.000-(250.000.000-18.000.000+1.000.000)=4.000.000 đ
  -Thu nhập từ nước ngoài:375.000.000/(1-25%)=500.000.000 đ
  -->Tổng thu nhập khác:527.480.000 đ
  -->TNCT=1.881.000.000-1.520.845.000+527.480.000=887.635.000 đ
  -Thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài:500.000.000-375.000.000=125.000.000 đ
  --->Thuế TNDN còn phải nộp ở Việt Nam:887.635.000*25%-125.000.000=96.908.750 đ

  Bài 6:Công ty cổ phần X sản xuất thuốc lá có tình hình sản xuất kinh doanh trong năm như sau:
  1/Sanr xuất 900.000 bao thuốc lá điếu.Trong năm công ty đã xuất khẩu theo hợp đồng đuọc 250.000 bao với giá FOB 0.7 USD/bao,số còn lại tiêu thụ trong nước với giá bán chưa có thuế GTGT 9.240 đồng/bao.
  2/Nhận gia công 200.000 bao thuốc lá điếu cùng loại,giá gia công thưa co thuế GTGT( chưa có thuế TTDB)3.500 đồng/bao,doanh nghiệp đã giao đủ cho khách hàng.Đơn vị giao gia công bán ra với giá bán chưa có thuế GTGT 9.240 đồng/bao.
  3/Doanh thu cho thuê TSCĐ chưa có thuế GTGT 50.000.000 đồng.
  4/Chi phí SXKD trong năm cơ sở kê khai:
  -chi phí khấu hao TSCĐ:420.000.000 đồng trong đó có 30.000.000 đồng là tiền khấu hao của TSCĐ cho thuê.
  -Chi phí vật tư:2.250.000.000 đồng,trong đó có 150.000.000 đồng trị giá của số vật tư khách hàng giao gia công.
  -Chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp:
  +Công nhân viên:982.600.000 đồng.
  +Sáng lập viên không tham gia điều hành sản xuất:9.200.000 đồng.
  -Trích nộp BHXH,BHYT,KPCĐ:148.000.000 đồng.
  -Chi phí dịch vụ mua ngoài:220.000.000 đồng
  -Trích các khoản dự phòng:46.000.000 đồng
  -Chi phí tiếp khách ,giao dịch:25.000.000 đồng
  -Chi trợ cấp khó khăn thường xuyên:17.000.000 đồng
  -Chi phí tiêu thụ:76.000.000 đồng,trong đó có 1.000.000 đồng là chi phí cho thuê TSCĐ.
  -Chi phí quản lý DN:198.000.000 đồng
  -Chi phí hợp lý khác:37.200.000 đồng.
  5/Trong năm công ty đã chi về đầu tư mở rộng sản xuất là 700.000.000 đồng.Theo quyết toán số thu nhập tăng thêm do hiệu quả đầu tư đem lại là 140.000.000 đồng.
  6/Kết dư cuối năm các khoản dự phòng:11.000.000 đồng.
  Yêu cầu:
  1/Tính thuế TTĐB công ty còn phải nộp trong năm?Biết rằng:
  -thuế suất thuế TTĐB của thuốc lá điếu 65%
  -Thuế TTĐB đã nộp trong năm:2.050.000.000 đồng
  2/Tính thuế thu nhập doanh nghiệp công ty còn phải nộp trong năm?
  Biết rằng:
  -Thuế suất thuế xuất khẩu thuốc lá 1%
  -Thuế suất thuế thu nhập DN 25%
  -Công ty đã làm thủ tục xin giảm thuế thu nhập DN do đầu tư và đã được cơ quan thuế duyệt.
  -Thuế TNDN tạm nộp trong năm:540.000.000 đồng.
  -Tỷ giá ngoại tệ 1USD=16.000 đồng.


  Bài 7:
  Doanh nghiệp X có tình hình sản xuất kinh doanh trong năm tính thuế như sau:
  1.Doanh nghiệp sản xuất hoàn thành 7.500 sản phẩm A thuộc diện chịu thuế TTĐB,doanh nghiệp đã tiêu thụ như sau:
  -Xuất khẩu theo hợp đồng 3.000 sản phẩm với giá FOB 210 USD/sản phẩm.
  -Bán trong nước 4.000 sản phẩm với giá bán chưa có thuế GTGT:2.500.000 đồng/sản phẩm.
  -Trao đổi lấy nguyên liệu 500 sản phẩm với giá trao đổi 2.300.000 đồng/sản phẩm.
  2.Doanh nghiệp nhận gia công 2.000 sản phẩm A cho khách hàng,với giá gia công chưa có thuế GTGT(đã có thuế TTĐB) 1.400.000 đồng/sản phẩm.Doanh nghiệp đã giao đủ cho bên giao gia công.
  3.Doanh nghiệp nhượng bán 1TSCĐ nguyên giá 315.000.000 đồng,khấu hao lũy kế 200.000.000 đồng,giá bán chưa có thuế GTGT:150.000.000 đồng
  4.Các chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tính thuế gồm có:
  -Chi phí nguyên liệu:
  +Sản xuất SPA của doanh nghiệp:7.350.000.000 đồng.
  +Nguyên liệu khách hàng đưa gia công:2.230.000.000 đồng
  -Chi phí khấu hao TSCĐ:
  +Bộ phận phân xưởng sản xuất:810.000.000 đồng
  +Bộ phận bán hàng và quản lý doanh nghiệp:290.000.000 đồng
  +Bộ phận xây dựng cơ bản:30.000.000 đồng.
  -Chi phí tiền lương:
  +Bộ phận phân xưởng sản xuất:3.250.000.000 đồng
  +Bộ phận bán hàng và quản lý:1.130.000.000 đồng
  +Bộ phận xây dựng cơ bản:180.000.000 đồng
  -Trích BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN với tỷ lệ 22%theo quy định.
  -Chi phí dịch vụ mua ngoài có chứng từ hợp lý:650.000.000 đồng,trong đó có 2.000.000 đồng là chi phí nhượng bán tài sản.
  -Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:25.000.000 đồng,trong năm dự phòng không phát sinh.
  5.Trong năm doanh nghiệp tài trợ cho một cơ sỏ y tế 50.000.000 đồng,cơ quan thuế kiểm tra khoản chi tài trợ nay không có hồ sơ chứng từ hợp lý.
  6.Lãi từ kinh doanh ngoại tệ:25.000.000 đồng.
  7.Thu nhập từ hoạt động kinh doanh từ năm trước bị bỏ sót,năm nay phát hiện ra:10.000.000 đồng.
  Yêu cầu:Tính các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong năm.Biết rằng:
  -Thuế suất thuế xuất khẩu đối với sp A:2%
  -Thuế TTĐB của SP A la 15%
  -Thuế suất thuế GTGT SPA tiêu thụ trong nước,nhượng bán tài sản,hoạt động gia công:10% thuế suất thuế GTGT của hàng xuất khẩu:0%.Tập hợp thế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ tính thuế là 500.000.000 đồng
  -Thuế suất thuế TNDN la 25%
  -Tỷ giá tính thuế 1 USD=19.500 đồng.


  Bài giải:
  1>Thuế XK phải nộp:
  -SPA:3.000*210*19.500*2% =245.700.000 đ
  2>Thuế TTĐB:
  -SPA bán và trao đổi:(4.000+500)*2.500.000*15%/(1+15%)=1.467.391.304 đ
  -SPA gia công: 2.000*2.500.000*15%/(1+15%)=652.173.913 đ
  -->Thuế TTĐB phải nộp:1.467.391.304+652.173.913=2.119.565.217 đ
  3>Thuế GTGT
  *Đầu ra:
  -SPA bán và trao đổi:4.500*2.500.000*10%=1.125.000.000 đ
  -SPA gia công:2.000*1.400.000*10%=280.000.000 đ
  -Nhượng bán TSCĐ:150.000.000*10%=15.000.000 đ
  -->Thuế GTGT đầu ra:1.420.000.000 đ
  *Đầu vào được khấu trừ:500.000.000 đ
  -->Thuế GTGT phải nộp:920.000.000 đ
  4>Thuế TNDN
  *Doanh thu:
  - SPA XK:3.000*210*19.500=12.285.000.000 đ
  - SPA bán và trao đổi:4.500*2.500.000=11.250.000.000 đ
  - SPA gia công:2000*.1.400.000=2.800.000.000 đ
  -->Tổng doanh thu:26.335.000.000 đ
  *Chi phí hợp lý:
  -Giá vốn hàng bán:0 đ
  -Chi phí được trừ:
  +Thuế XK:245.700.000 đ
  +Thuế TTĐB:1.467.391.304 đ
  +Chi phí nguyên liệu:
  !Sản xuất SPA của doanh nghiệp:7.350.000.000 đ
  +Chi phí khấu hao TSCĐ:
  !Bộ phận phân xưởng sản xuất:810.000.000 đ
  !Bộ phận bán hàng và quản lý doanh nghiệp:290.000.000 đ
  +Chi phí tiền lương:
  !Bộ phận phân xưởng sản xuất:3.250.000.000 đ
  !Bộ phận bán hàng và quản lý DN:1.130.000.000 đ
  +Trích BHYT,BHXH,KPCĐ,BHTN:(3.250.000.000 +1.130.000.000)*22%=963.600.000 đ
  +Chi phí dịch vụ mua ngoài có chứng từ hợp lý:650.000.000-2.000.000=648.000.000 đ
  -->Chi phí được trừ:16.154.691.300 đ
  ---->Chi phí hợp lý:16.154.691.300 đ
  *Thu nhập khác:
  -Nhượng bán TSCĐ:200.000.000-(315.000.000-150.000.000+2.000.000)=33.000.000 đ
  -Lãi từ kinh doanh ngoại tê:25.000.000 đ
  -Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:25.000.000 đ
  -Thu nhập từ hoạt động kinh doanh bị bỏ sót:10.000.000 đ
  --->Tổng thu nhập khác:93.000.000 đ
  --->TNCT:26.335.000.000-16.154.691.300 +93.000.000=10.273.308.700 đ
  --->TNTT:10.273.308.700-(0-0)=10.273.308.700 đ
  -------->Thuế TNDN:10.273.308.700*25%=2.568.327.175 đ
  Trả lời · 29-12-2010 lúc 21:54
  #1
 2. A
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã gửi
  3
  Tài liệu đã bán
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  55105
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 3. D
  Dao Thi Thuong · 1 bài gởi
  bài tập hay quá mà em không tải về để học được
  Trả lời · 04-03-2011 lúc 22:24 #2
 4. D
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  169051
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 5. K
  khixinh · 1 bài gởi
  giong het bai tap co giao cho bon mh lam,hjhj hay phet
  Trả lời · 28-04-2011 lúc 21:57 #3
 6. K
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  275132
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 7. A
  alaphang · 6 bài gởi
  bạn có thể copy-->paste về được mà.Khi nào mình gửi bản word nhé.
  Trả lời · 29-04-2011 lúc 00:03 #4
 8. A
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã gửi
  3
  Tài liệu đã bán
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  55105
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 9. A
  alaphang · 6 bài gởi
  Chắc bạn cùng trường mình rồi.hi
  Trả lời · 29-04-2011 lúc 00:03 #5
 10. A
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã gửi
  3
  Tài liệu đã bán
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  55105
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 11. A
  alaphang · 6 bài gởi
  quyet dinh xoa bai vi dam cho bai minh vao danh muc xau
  Trả lời · 10-05-2011 lúc 22:44 #6
 12. A
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã gửi
  3
  Tài liệu đã bán
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  55105
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 13. H
  hiepte · 1 bài gởi
  gia trao doi san pham A la 2.300.00dd ma???
  Trả lời · 17-05-2011 lúc 22:08 #7
 14. H
  0
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  299653
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 15. C
  cuncondangyeu · 1 bài gởi
  ban oi bai 7 day phan chi phi hop li cua thue tieu thu dac biet minh nghi la con phai co ca phan thue tieu thu cua hang gia cong . theo minh duoc biet thi thue tieu thu dac biet doi voi nhan gia cong thi co 2 truong hop
  th1: don gia nhan gia cong la gia da co thue tieu thu dac biet thi cho vao chi phi hop li
  th2: don gia nhan gia cong la gia chua co thue tieu thu dac biet thi do la chi phi khong hop li
  Trả lời · 20-05-2011 lúc 14:58 #8
 16. C
  0
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  303839
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 17. N
  nhocketoan · 2 bài gởi
  hey .em moi hoc thue nhung chang hieu gj a lam ho e vai bai
  Trả lời · 25-09-2011 lúc 19:38 #9
 18. N
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  2
  Mã số thành viên
  391941
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 19. N
  nhocketoan · 2 bài gởi
  e moi hoc mon thue nhung chang hieu gi a chi nao giup e lam bai tap voi
  Trả lời · 25-09-2011 lúc 19:41 #10
 20. N
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  2
  Mã số thành viên
  391941
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp

  bt thue va bai giai hay

  bai tap thue tndn co loi giai

  http:www.kilobooks.comthreads9403-bai-tap-thue-va-bai-giai-hay.html

  các dạng bài tập thuế tndn cơ bản

  http:www.kilobooks.combai-tap-thue-va-bai-giai-hay-9403

  bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có lời giải

  bai tap thue va bai giai hay

  bài tập thuế bảo vệ môi trường

  bài tập tính thuế bảo vệ môi trường

  bai tap thue thu nhap doanh nghiep

  các dạng bài tập về thuế thu nhập doanh nghiệp

  bt thue tndn tinh hinh kd

  bài tập thuế tổng hợp có lời giải

  các dạng bài tập thuế

  bai tap thue thu nhap doanh nghiep co loi giai

  bài tập thuế tndn có lời giải

  bài tập tổng hợp về các loại thuế

  bai tap tinh thue tndn

  bài tập bài giải kế toán thuế xuất nhập khẩu

  bai tap thue tndn

  bai tap ke toan thue bao ve moi truong bài tập về thuế môi trường Bai tap tong hop tinh cac loai thue bai tap tinh thue xk thuê gtgt va thuê tndn

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  bài báo cáo chuyên đề giải hay luận án luận văn tài liệu chờ duyệt tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử tập thuế thư viện tài liệu thư viện trực tuyến thư viện điện tử tiểu luận upload xu đề án đồ án bt thue va bai giai hay bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp bai tap thue va bai giai hay giai bai tap danh thue 15 bai tap chuyen de bao cao thue bài tập thuế xuất nhập khẩu Bai tap ve thue thu nhap doanh nghiep co loi giai Bt Tinh thue tndn bài tập báo cáo thuế các dạng bài tập thuế có lời giải bai tap thue gtgt bai tap thue tndn bai tap ve thue thu nhap doanh nghiep bài tập khấu trừ thuế gtgt Bai tap tinh thue vat bai tap mon thue thu nhap doanh nghiep co loi giai Huong dan giai bai tap thue thu nhap doanh nghirp bai tap va bai giai thue gia tri gia tang bài tập tính thuế tndn có lời giải Bai tap thue thu nhap doanh nghiep co hang ton kho bài tập và bài giải thuế bai tap thue tndn co loi giai Bai tap tong hop ve cac loai thue bai tap tinh thue xuat nhap khau bai tap bao cao thue bài tập thuế tổng hợp có lời giải các bài tập thuế thu nhaạp doanh nghiệp bai tap thue ngoai thuong co loi giai bai tap ke toan va khai bao thue Giai bai tap thue TNDN giai bai tap thue he trung cap bt thue tndn tinh hinh kd bai tap va bai giai mon thue xnk he trung cap cac dang bai tap ve thue gia tri gia tang bai tap ve tinh thue tndn cach giai bai tap thue thu nhap doanh nghiep bai tap tinh thue tndn bai tap thue thu nhap doanh nghiep bai tap thue gtgt va tndn bài tập tổng hợp về các loại thuế cac bai toan ve thue bài tập tính thuế bai tap tinh thue thu nhap doanh ngiep baj tâp bao cao thuê bài tập thuế tndn có lời giải bai tap thue tong hop co loi giai Bài tập thuế TNDN bai tap thue gtgt .doc bai tap co loi giai mon thue GTGT va thue TTDB bai tap tinh gia thue theo phuong phap khau tru bai giai thue bai tap thue TTDB dang bai tap tinh cac loai thue phai nop cách giải bài tập thuế vat bai tap danh thue trung bai tap tinh huong tranh danh thue 2 lan bai tap va bai giai ve thue thu nhap doanh nghiep bai tap tong hop ve cac loai thue co loi giai dangbai tap tonghopve thue bài tập thuế tndn bài tập tính thuế bảo vệ môi trường bai tap thue xuat nhap khau co loi giai bai tap thue thu nhap doanh nghiep co loi giai bai tap mon thue gtgt Bài tap tro cap thue Một số dạng bài tập tính thuế bai tap thue gia tri gia tang các dạng bài tập và bài giải môn thuế Bai tap ve thue TNDN các dạng bài tập thuế các dạng bài tập thuế tổng hợp bai tap va bai giai thue kilobook bai tap ve bao cao thue các dạng bài tập thuế tndn cơ bản bai tap thuế doanh nghiệp thuốc lá bài tập tính thuế bài tập bài giải thuế giá trị gia tăng bài tập tính thuế nhập khẩu phải nộp lam bai tinh thue tndn co loi giai sử 12 baigiaihay bai tap tinh thue xk thuê gtgt va thuê tndn Bai tap tong hop tinh cac loai thue bt tổng hợp về t bài tập về thuế tndn sách bài tập thuế hay bài tập thuế bảo vệ môi trường bai tap thue gtgt co loi giai giai bai tap thue gia tri gia tang cac bai tap ve thue tông hop bai tap thue bài tập tong hop ve theu co ton dau ky bài tập về thuế môi trường bài tập thuế trong kinh doanh Cac dang bai tap thue bai tap ke toan thue bao ve moi truong bài giải thuế thu nhập doanh nghiệp giai bai tap thue trong kinh doanh

  Xem các từ khóa (tags) khác