PDA

Xem tài liệu đầy đủ : Tài Liệu Tài liệu thi công chức ngành tài chính, kế toán 2012 (trọn bộ tài liệu 80 File, mới 2012)301283
25-04-2012, 11:54
DANH MỤC TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 2012
ĐÂY LÀ BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP, BIÊN SOẠN CÔNG PHU, TÀI LIỆU CHẤT LƯỢNG, MỚI NHẤT VÀ ĐẦY ĐỦ THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH 2012 (TỪNG NỘI DUNG BÊN TRÊN ĐỀU CÓ FILE ĐÍNH KÈM THEO ĐỂ TIỆN QUÁ TRÌNH ÔN TẬP THEO ĐÚNG TRỌNG TÂM)
I. Kiến thức về quản lý chuyên ngành Tài chính - kế toán
A. NGÀNH TÀI CHÍNH
I. Luật NSNN.
1. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hanh luật Ngân sách Nhà nước:
II. Luật Kế toán.
1. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
2. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.
3.Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.
4. Chế độ kế toán Doanh nghiệp.
III. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
1. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
IV. Pháp lệnh giá.
1. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.
2. Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành.
V. Một số văn bản khác:
1. Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, huyện.
2. Quyết định banh hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh
3. Quyết định về việc kiện toàn và đổi tên Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và tài chính công thành Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh

B. CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
1/ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật (http://www.kilobooks.com/forumdisplay.php?f=123)Kế toán (http://www.kilobooks.com/forumdisplay.php?f=28) trong lĩnh vự c kế toán nhà nước
2/ Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính (http://www.kilobooks.com/forumdisplay.php?f=143) trong lĩnh vực kế toán; Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính (http://www.kilobooks.com/forumdisplay.php?f=116) về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ.
3/ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính s ự nghiệp:
4/ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách (http://www.kilobooks.com/forumdisplay.php?f=91) Nhà nước ; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ -CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ:
5/ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm
6/ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; Thông tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/1/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ;
7/ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đố i với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;
8/ Các chế độ tài chính qui định hiện hành (gồm: chế độ tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ, BH thất nghiệp, công tác phí, hội nghị phí, tàu xe phép ).

II. Kiến thức chung về quản lý hành chính:
1/ CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (45 trang)
2/ CHUYÊN ĐỀ: KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (45 trang)
3/ CHUYÊN ĐỀ: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (45 trang)
Văn bản liên quan:
1. Luật Cán bộ, Công chức năm 2008.
2. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 và 2002);
3. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
4. Luật của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 31/2004/QD11 ngày 03/12/2004 về việc ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.
5. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ_CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
6. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.
7. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
8. Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với đối tượng dự thi công chức vào các Phòng chuyên môn thuộc Sở, ngành);
9. Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với đối tượng dự thi công chức vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận huyện);
10. Chức năng, nhiệm vu của các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng, ban chuyên môn nơi thí sinh đăng ký dự tuyển (Thí sinh tự tìm hiểu tại đơn vị đăng ký dự tuyển);
11. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức hành chính theo quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 21/5/1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Đăng tải phần nội dung tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên.
III. Về Ngoại ngữ - Tin học:
1. Ngoại ngữ: Nội dung ôn tập theo chương trình ngoại ngữ tiếng Anh gồm: Định hướng ôn tập; ngữ pháp, các đề thi (http://www.kilobooks.com/forumdisplay.php?f=68) mẫu,,,,, (35 trang) theo bố cục bài thi công chức:
- Phần 1( section 1): Sử dụng tiếng Anh (Use of English)
- Phần 2( section 2): Đọc hiểu ( reading comprehension)
- Phần 3 (section 3): Viết (Writing)
Các dạng bài tập:
Section 1:
- Multiple choice ( trắc nghiệm); Gap fill ( điền vào khoảng trống);
Section 2: Reading comprehension: (đọc hiểu)
- Multiple choice; True/ False; Answer the questions, Gap-fill
Section 3: Writing
- Sentence building ( simple sentence)
- Sentence building ( story writing).

2. Tin học: Nội dung ôn tập theo chương trình tin học văn phòng. gồm: Định hướng ôn tập, bài soạn lý thuyết, tham khảo đề thi các năm, hệ thống 230 câu hỏi trắc nghiệm tin học (http://www.kilobooks.com/forumdisplay.php?f=120) Văn phòng, các bài thi mẫu (http://www.kilobooks.com/forumdisplay.php?f=75),,,, (35 trang)

songkon
19-01-2013, 21:19
Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé

thanhhoatq1988
22-01-2013, 14:35
Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.

nguyenngahl1988
16-02-2013, 17:44
Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn

scubidu90
28-02-2013, 10:57
Tài liệu này tham khảo được

sunday_happy
14-03-2013, 21:38
tài liệu kế toán mà tại sao có cả luật pc HIV/AIDS vào trong


tài liệu tạp nham ko phân rõ các mục

Nên phân ra làm 4 mục cụ thể như sau :Môn kiến thức chung,môn chuyên ngành,tiếng anh,tin học

linh_mpei
21-05-2013, 17:06
Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa

thanhhue1410
21-05-2013, 23:02
Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn

ngocanh91.@
23-05-2013, 09:40
Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks

cuocdoimayman
28-05-2013, 16:24
cuối cùng cũng có luận văn mẫu. :)

nguyenthuyk45d1
03-06-2013, 18:52
Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ

donnhan02
04-06-2013, 14:52
Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà

do hoanh tan
24-07-2013, 10:05
Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn

chaugao
29-07-2013, 09:01
Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ

thutrang20041991
13-08-2013, 10:27
Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?

yeunhau
23-08-2013, 22:21
Biết sớm mua ở kilobooks rồi :(

bachhoavo73
05-12-2013, 18:42
Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.

Nguyen le Pham
13-09-2014, 14:08
Tài liệu này tham khảo được

tatalee
23-01-2015, 10:36
Tài liệu hữu ích quá, đi thực tập cũng dc máy mò tí mà chả hiểu cái này.

maidoanthientrang
02-03-2015, 11:49
Tài liệu chuẩn không cần chỉnh, à quên, phải chỉnh lại tên chứ

Thanh Thien Nguyen
28-10-2015, 16:11
nội dung đồ án perfect

PhamEbook
27-11-2015, 21:13
Đề tài khó thật, mãi mới tìm thấy ở đây bài mẫu. Thanks

Phạm Thu Ngân
20-09-2016, 16:06
Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi :D

Forrest Duy
20-10-2016, 11:47
nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn.