PDA

Xem tài liệu đầy đủ : Luận Văn Thực trạng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý hành chính Nhà nước tại UBND huyện Kiến Xương - Thái BìnhGhost
20-01-2011, 16:53
MỞ ĐẦU

Cải cách nền hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã xác định. Để thực hiện nhiệm vụ này, nhà nước ta đã xây dựng chương trình cải cách tổng thể nền hành chính giai đoạn 2001 - 2010 với bốn nội dung lớn, đó là: cải cách về bộ máy hành chính nhà nước, cải cách con người hành chính, cải cách tài chính công và cải cách thể chế hành chính. Cải cách thể chế hành chính trong đó cải cách về thủ tục hành chính được coi là một khâu đột phá.
Là sinh viên năm thứ 4 Học viện Hành chính Quốc Gia, thực hiện phương châm “học đi đôi với hành” của Học viện tôi đã được thực tập với thời gian hai tháng tại UBND huyện Kiến Xương – Thái Bình. Thời gian thực tập tại UBND huyện, bằng sự nỗ lực tìm hiểu nghiên cứu tài liệu cũng như được quan sát các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức, nhân viên tại Uỷ ban trong thực hiện nhiệm vụ cải cách nền hành chính, tôi nhận thấy công việc hành chính rất phong phú đa dạng, đặc biệt là trong công tác soạn thảo và ban hành văn bản.
Hiện nay, công tác soạn thảo và ban hành văn bản đang được nhà nước, các cơ quan, doanh nghiệp nói chung hết sức quan tâm. Công việc này đối với UBND cấp chính quyền cơ sở lại càng cần thiết hơn. Bằng những kiến thức mà tôi đã được học trong nhà trường đã giúp tôi quan sát, đánh giá được công việc thực tế một cách chính xác và đầy đủ hơn. Và cũng phải nói rằng công tác soạn thảo văn bản hiện nay đối với cấp chính quyền cơ sở còn nhiều hạn chế trên nhiều khía cạnh như các yếu tố về ngôn ngữ, về thể thức về nội dung chưa được chính xác như những gì tôi đã từng được học. Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu trên, tôi chọn đề tài cho báo cáo thực tập của mình đó là: "Thực trạng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý hành chính nhà nước tại UBND huyện Kiến Xương - Thái Bình”.
Báo cáo tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và kết luận được chia làm hai chương:
Chương I: Khái quát chung về UBND huyện Kiến Xương
Chương II: Thực trạng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý nhà nước tại UBND huyện Kiến Xương

Ghost
20-01-2011, 16:53
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND HUYỆN KIẾN XƯƠNG
I. UBND HUYỆN KIẾN XƯƠNG
1. Quá trình hình thành và phát triển của UBND huyện Kiến Xương
2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Kiến Xương
II. PHÒNG NỘI VỤ - LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1. Quá trình hình thành và phát triển
2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ - lao động -Thương binh và Xã hội
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG
I. KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm
2. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại UBND huyện Kiến Xương.
II. THỰC TRẠNG VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI UBND HUYỆN KIẾN XƯƠNG.
1. Thể thức, các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
2. Thực trạng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý hành chính nhà nước tại UBND huyện Kiến Xương.
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP.
1. Kiến nghị
2. Giải pháp.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

nvhoaiphuong090391
04-08-2013, 23:13
mai có bài để nộp rồi