Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU 138 Câu hỏi ôn tập luật so sánh

  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  141
 3. Chia sẻ
  111
 4. Thông tin
  232
 5. Công cụ
 6. ÔN TẬP LUẬT SO SÁNH
  Câu 1: Các thuật ngữ đặt tên cho môn học. Nguyên nhân của sự đa dạng về thuật ngữ.
  Câu 2: Nêu bản chất tranh luận về tên gọi của môn học.
  Câu 3: Phân tích nội hàm của các thuật ngữ sử dụng đặt tên cho môn học.
  Câu 4: Trình bày về căn cứ lựa chọn thuật ngữ đặt tên cho môn học.
  Câu 5: Xác định vị trí luật so sánh trong cơ cấu các môn luật và các ngành khoa học.
  Câu 6: Phân tích mối liên hệ giữa luật so sánh với các ngành khoa học pháp lý: triết học, lịch sử pháp luật, xã hội học, lý luận chung về nhà nước và pháp luật
  Câu 7: Phân tích mối quan hệ giữa luật so sánh với nghiên cứu pháp luật nước ngoài.
  Câu 8: Trình bày về đối tượng nghiên cứu của luật so sánh.
  Câu 9: Trình bày về các tranh luận liên quan tới bản chất của lĩnh vực luật so sánh
  Câu 10: Những vấn đề đã được thống nhất và đang còn tranh luận trong Luật so sánh
  Câu 11: Nêu những đặc điểm của đối tượng nghiên cứu của luật so sánh.
  Câu 12: Nêu những nguyên nhân tạo nên nét đặc thù trong đối tượng nghiên cứu của luật so sánh.
  Câu 13: Trình bày các phương pháp áp dụng trong luật so sánh.
  Câu 14: Trình bày ưu, nhược điểm của phương pháp so sánh chức năng và phương pháp so sánh văn bản.
  Câu 15: Trình bày về điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc áp dụng phương pháp so sánh chức năng.
  Câu 16: Phân biệt phương pháp so sánh luật và phương pháp luận về phương pháp so sánh luật.
  Câu 17: Trình bày về hình thức, cấp độ so sánh và mối liên hệ giữa chúng với việc lựa chọn một phương pháp so sánh cụ thể.
  Câu 18: Nêu sự tương đồng và khác biệt giữa phương pháp so sánh trong luật so sánh với phương pháp so sánh áp dụng trong hoạt động thực tiễn nghề nghiệp.
  Câu 19: Trình bày về phương pháp so sánh lịch sử. Nêu giá trị của phương pháp này trong so sánh pháp luật
  Câu 20: Hãy cho biết đặc điểm phương pháp nghiên cứu của luật so sánh.
  Câu 21: Trình bày về định nghĩa môn học.
  Câu 22: Nêu nguyên nhân dẫn tới chưa thể có định nghĩa thống nhất về luật so sánh. Có sự ảnh hưởng nào không giữa thể có định nghĩa thống nhất tới bản chất và giá trị của luật so sánh.
  Câu 23: Trình bày về mục đích của Luật so sánh
  Câu 24: Trình bày ứng dụng mang tính khoa học của Luật so sánh. Cho ví dụ minh họa.
  Câu 25: Trình bày ứng dụng mang tính thực tiễn của luật so sánh.
  Câu 26: Trình bày về ứng dụng mang tính sư phạm của Luật so sánh.
  Câu 27: Cho ví dụ minh họa ứng dụng của luật so sánh đối với quá trình hòa hợp và nhất điển hóa pháp luật.
  Câu 28: Hãy nêu thể loại thông tin sử dụng trong công trình so sánh luật.
  Câu 30: Trình bày về tiêu chí và mục đích phân loại thông tin sử dụng trong hoạt động so sánh pháp luật.
  Câu 31: Hãy nêu các căn cứ lựa chọn loại hình thông tin sử dụng trong họat động so sánh pháp luật.
  Câu 32: Phân tích qui tắc: pháp luật nước ngoài phải được nghiên cứu, so sánh trong tính tổng thể. Cho ví dụ minh họa.
  Câu 33: Phân tích quy tắc: pháp luật nước ngoài phải được nghiên cứu so sánh một cách khách quan về tư duy và cho ví dụ minh họa
  Câu 36: Những nét đặc thù trong công tác dịch thuật các thuật ngữ, khái niệm pháp luật nước ngoài.
  Câu 37: Phân biệt các khái niệm: “Hệ thống pháp luật thế giới”, “hệ thống pháp luật quốc gia”, “truyền thống pháp luật”, “gia đình pháp luật”, “dòng họ pháp luật”.
  Câu 39: Những căn cứ làm nguyên nhân hình thành ý tưởng phân nhóm các hệ thống pháp luật trên thế giới.
  Câu 40: Tiêu chí phân nhóm các hệ thống pháp
  Câu 41: Phân tích ưu nhược điểm của các tiêu chí phân chia các hệ thống pháp luật trên thế giới.
  Câu 42: Trình bày về nguồn gốc pháp luật dưới gốc độ là tiêu chí quan trọng nhất trong hoạt động phân nhóm các hệ thống pháp luật trên thế giới.
  Câu 43: Trình bày về hình thức PL dưới góc độ là một trong các tiêu chí phân nhóm các HTPL chủ yếu trên thế giới.
  Câu 44: Ba loại hình thức PL trên có những ưu và nhược điểm nhất định:
  Câu 45: Mối tương quan giữa luật thực định và luật tố tụng dưới góc độ là một tiêu chí phân nhóm hệ thống pháp luật.
  Câu 46: Trình bày về trình độ pháp điển hóa dưới góc độ là một tiêu chí phân nhóm.
  Câu 47: Trình bày về vai trò của cơ quan tư pháp dưới góc độ là một trong các tiêu chí phân nhóm các hệ thống pháp luật chủ yếu trên thế giới.
  Câu 48: Xu hướng phát triển của các hệ thống pháp luật trên thế giới.
  Câu 49: Khái quát về hệ thống pháp luật XHCN
  Câu 50: Khái quát hệ thống pháp luật Anh - Mỹ.
  Câu 51: Về hệ thống pháp luật Hồi giáo.
  Câu 52: Khái quát hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa.
  Câu 53: Trình bày về phương thức quay trở về châu Âu lục địa của Luật La Mã vào thế kỷ 12-13.
  Câu 54: Ptích nhận định: PL châu Âu lục địa là sản phẩm của văn hóa.
  Câu 55: Tìm sự tương đồng và khác biệt trong phương thức hình thành pháp luật của 2 hệ thống: pháp luật Anh – Mỹ và Pháp - Đức.
  Câu 56: Giải thích nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt trong phương thức hình thành của 2 hệ thống pháp luật.
  Câu 57: Nêu các cách gọi tên khác nhau về 2 truyền thống pháp luật: Anh – Mỹ và Pháp – Đức
  Câu 58: Phân tích và chứng minh nhận định: trong một hệ thống pháp luật có thể có nhiều truyền thống pháp luật khác nhau
  Câu 59: Nêu sự tương đồng và khác biệt giữa pháp luật tôn giáo và pháp luật phi tôn giáo
  Câu 60: Trình bày về ưu và nhược điểm của luật thành văn và luật án lệ.
  Câu 61: Trình bày về sự tương đồng và khác biệt của luật thành văn và luật bất thành văn. Cho biết xu hướng phát triển của chúng
  Câu 62: Nêu một số cách hiểu về án lệ.
  Câu 63: Trình bày qui tắc án lệ Stare Decisis trong pháp luật nước Anh
  Câu 64: Hãy cho biết điều kiện để bản án có thể trở thành án lệ.
  Câu 65: Trình bày cấu trúc và cách nhận diện án lệ trong pháp luật Anh.
  Câu 66: Trình bày thực trạng pháp luật nước Anh năm 1066 trở về trước.
  Câu 67: Trình bày về phương thức hình thành thông luật Anh
  Câu 68: Nêu đặc điểm của thông luật nước Anh.
  Câu 69: Trình bày sự hình thành luật công bằng.
  Câu 70: Nêu đặc điểm của Luật công bằng.
  Câu 71: Nêu sự tương đồng và khác biệt giữa phương thức hình thành của Thông luật và Luật công bằng.
  Câu 72: Trình bày về mối tương quan giữa thông luật và luật công bằng qua các giai đoạn.
  Câu 73: Cải cách tòa án lần 1 (1783-1785): Nguyên nhân và kết quả
  Câu 74: Trình bày mối tương quan giữa luật án lệ và luật thành văn trong hệ thống pháp luật nước Anh.
  Câu 75: Chứng minh đặc điểm: thông luật nước Anh được hình thành tách biệt với quyền lực lập pháp.
  Câu 76: Sự hình thành thông luật ở Anh mang tính kế thừa lịch sử và không có sự gián đoạn
  Câu 77: Tính cứng nhắc và linh hoạt của thông luật
  Câu 78: Trình bày về “các hình thức của đơn kiện” trong thủ tục tố tụng của nước Anh và đặc điểm của PL Anh “tố tụng đi trứơc, quyền và nghĩa vụ theo sau”.
  Câu 79: Nêu thực trạng của Thông luật nước Anh giai đoạn cuối thế kỷ XV
  Câu 80: Ưu, nhược điểm luật công bằng trước cải cách 1875.
  Câu 81: Nêu các căn cứ phân chia thông luật và luật công bằng trước và sau cải cách 1873-1875
  Câu 82: Tính chất phức tạp của ht TA nước Anh
  Câu 83: Sự tương đồng và khác biệt trong cấu trúc TA nước Anh và Pháp
  Câu 84: Trình bày về “cấp toà” và “cấp xét xử” trong ht TA nước Anh
  Câu 85: Các đặc điểm của ht TA nước Anh
  Câu 86: Trình bày khái niệm nghề luât và cấu trúc nghề luật Anh.
  Câu 87: Hãy cho biết ưu và nhược điểm trong cấu trúc nghề luật sư của nước Anh và xu hướng phát triển
  Câu 88: Thực trạng pl nước Pháp trước CMTS
  Câu 89: Thực trạng pl nước Pháp giai đoạn chuyển tiếp
  Câu 90: Thực trạng pháp luật nước Pháp sau CMTS
  Câu 91: Đặc điểm luật nước Pháp trước CMTS
  Câu 92: Đặc điểm pháp luật trong giai đoạn chuyển tiếp (1789-1799).
  Câu 93: Đặc điểm pháp luật Pháp giai đoạn sau 1799.
  Câu 94: Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hoạt động pháp điển của PL nước Pháp.
  Câu 96: Chứng minh đặc điểm pháp luật nước Pháp sau CMTS là sự kế thừa các thành tựu pháp luật của giai đoạn trước CMTS và giai đoạn chuyển tiếp
  Câu 97: Nguyên nhân dẫn đến pháp luật Pháp, Châu Âu có nguồn gốc từ luật La Mã.
  Câu 98: Trình bày về nét đặc thù trong ngôn ngữ của bộ luật dân sự Pháp 1804.
  Câu 99: Trình bày về cấu trúc của Bộ luật dân sự Pháp 1804.

  Câu 100: Nêu giá trị BLDS Pháp năm 1804 vào thời điểm Bộ Lụât được ban hành.
  Câu 101: Trình bày sự tiến hóa của BLDS Pháp 1804
  Câu 102: Trình bày những ưu điểm tuyệt đối của Bộ luật Dân sự Pháp năm 1804.
  Câu 104: Nêu ưu và nhược điểm của cấu trúc TA theo nguyên tắc nhị nguyên theo mô hình nước Pháp.
  Câu 105: Nêu nguyên tắc hình thành cấu trúc TA nước Pháp.
  Câu 106: Trình bày vị trí của thực tiễn xét xử trong hệ thống nguồn luật của nước Pháp
  Câu 107: Phân tích tính độc lập của 2 tòa án: tòa tư pháp và tòa hành chính trong hệ thống tòa án nước Phap
  Câu 108: Nêu nét đặc thù trong tài phán hành chính của nước Pháp.
  Câu 109: Nêu nét đặc thù của tòa phá án nước Pháp.
  Câu 110: Nêu nét đặc thù của các Tòa đặc biệt trong hệ thống tòa án nước Pháp.
  Câu 111: Trình bày về Tòa Hiến pháp của nước Pháp.
  Câu 112: Khái niệm và đặc điểm nghề luật của nước Pháp
  Câu 113: Trình bày về nghề thẩm phán và công tố của nước Pháp.
  Câu 114: Trình bày về nghề luật sư của nước Pháp
  Câu 115: Trình bày nghề công chứng của nước Pháp.
  Câu 116: Trình bày về nghề thừa phát lại ở Pháp.
  Câu 117: Hãy chứng minh nhận định: bản chất pháp luật là một trong những yếu tố dẫn đến tính đa dạng trong cấu trúc nghề luật của các hệ thống pháp luật khác nhau
  Câu 118: Nêu các căn cứ phân biệt nghề luật có yếu tố ủy viên công quyền, ủy viên tư pháp và các nghề luật khác của nước Pháp
  Câu 119: Nêu nguyên nhân dẫn tới người Mỹ có nguồn gốc từ người Anh và pháp luật Mỹ cũng là sự tiếp nhận pháp luật Anh
  Nguyên nhân dẫn tới người Mỹ có nguồn gốc từ người Anh
  Câu 120: Chứng minh nhận định pháp luật Mỹ là sự tiếp nhận pháp luật Anh có chọn lọc
  Câu 121: Phân tích nguyên tắc phân chia quyền lực theo Hiến pháp Hoa Kỳ.
  Câu 122: Ptích quyền lập pháp trong hiến pháp HK.
  Câu 123: Phân tích quyền tư pháp trong Hiến pháp Hoa Kỳ
  Câu 124: Trình bày về tối cao pháp viện Hoa Kỳ
  Câu 125: Trình bày về bối cảnh soạn thảo Hiến pháp Hoa Kỳ.
  Câu 126: Tính thỏa hiệp của Hiến pháp Hoa Kỳ
  Câu 127: Nêu các nguyên nhân dẫn tới Hiến pháp Hoa Kỳ là sự thỏa hiệp về chính trị.
  Câu 128: Nêu đặc điểm chung của pháp luật Hoa Kỳ.
  Câu 129: Điểm tương đồng và khác biệt về khái niệm và phương thức vận hành của án lệ trong 2 htpl Anh- Mỹ.
  Câu 130: Trình bày về nghề luật sư tại Hoa Kỳ
  Câu 131: Nêu các yếu tố đảm bảo cho tính vĩnh hằng của HP HK.
  Câu 132: nêu các yếu tố dẫn đến sự khác biệt về tố chất của người Anh và người Mỹ, mặc dù người Mỹ có nguồn gốc từ người Anh.
  Câu 133: Nguyên tắc phân chia quyền lực giữa nhà nước liên bang và các bang theo HP Mỹ.
  Câu 134: Cấu trúc nguồn luật của htpl Hoa kỳ.
  Câu 135: Sự tương đồng và khác biệt trong nghề luật sư ở Anh và Mỹ
  Câu 137: Trình bày về căn cứ pháp lý cho hiệu lực của pháp luật hiện nay
  Câu 138: Trình bày về bản chất xung đột pháp luật và phương thức giải quyết trong hệ thống pháp luật Hoa Kì
  Trả lời · 02-10-2009 lúc 12:13
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
  Xem 16,832 Mua 232 Bình luận 141

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  đang tập lái
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,336
  Tài liệu đã gửi
  4198
  Tài liệu đã bán
  41442
  Tài liệu đã mua
  71
  Mã số thành viên
  2
  Tài khoản thưởng
  22594 đ
 8. R
  robjn_90 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  tài liệu hay thế này tìm mãi mới ra
  Trả lời · 25-12-2012 lúc 19:55 #2
 9. R
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  542473
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. N
  niemtin259 · Thành Viên Tích Cực · 624 bài gởi
  Kilobooks rất thiết thực cho sinh viên chúng mình
  Trả lời · 23-02-2013 lúc 11:30 #3
 11. N
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  624
  Tài liệu đã gửi
  562
  Tài liệu đã bán
  340
  Tài liệu đã mua
  15
  Mã số thành viên
  602857
  Tài khoản thưởng
  10 đ
 12. P
  phongtran881 · 1 bài gởi
  chúc kilobooks ngày càng vững mạnh
  Trả lời · 26-03-2013 lúc 09:26 #4
 13. P
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  937259
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. S
  sontn · 1 bài gởi
  Cảm ơn kilobooks nhen
  Trả lời · 18-04-2013 lúc 09:33 #5
 15. S
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  970496
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. S
  salanger · 1 bài gởi
  Mình tải được rồi, cám ơn BQT đã hỗ trợ mình nhiệt tình mặc dù là tài liệu free
  Trả lời · 20-04-2013 lúc 10:53 #6
 17. S
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  972547
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. T
  thanhnhon1754 · Thành Viên KiloBooks · 24 bài gởi
  qua được môn này rồi. Tks kilo
  Trả lời · 28-04-2013 lúc 16:40 #7
 19. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  24
  Tài liệu đã mua
  65
  Mã số thành viên
  257429
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  truyendiachinh · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Đã chia sẽ lên facebook rồi nhé
  Trả lời · 18-05-2013 lúc 11:40 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  997777
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. N
  nguyentranliem · 1 bài gởi
  Tài liệu hay thật đấy
  Trả lời · 28-05-2013 lúc 18:40 #9
 23. N
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1005575
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. H
  hanhphuckhithayemcuoi · Thành Viên KiloBooks · 10 bài gởi
  cám ơn bạn đã up tài liệu rất hay
  Trả lời · 28-05-2013 lúc 22:39 #10
 25. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  10
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  979586
  Tài khoản thưởng
  500 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12311 ... >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  câu hỏi luật so sánh

  câu hỏi trắc nghiệm luật so sánh có đáp án

  cau hoi nhan dinh luat so sanh

  ôn tập luật so sánh

  câu hỏi và đáp án môn luật so sánh

  cau hoi mon luat so sanh

  hoi dap luat so sanh

  câu hỏi ôn tập luật so sánh câu hỏi ôn tập môn luật so sánh cau hoi on tap mon so sanh câu hỏi trắc nghiệm luật so sánh ôn thi luật so sánh nhân đinh đung sai luât so sanh Cau hoi on tap luat so sanh nhung cau hoi on tap mon luat so sanh cau hoi va dap an mon luat so sanh câu hỏi thi luật so sánh câu hoi nhân đinh dung sai môn luật so sanh cau hoi luat so sanh Câu hỏi và đáp án luật so sánh câu bán trắc nghiệm môn luật so sánh trắc nghiệm môn luật so sánh cau hoi thao luan ve luat so sanh cac cau hoi mon luat so sanh 100 cau trac nghiem luay so sanh co dap an

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  ôn cau hoi nhan dinh luat so sanh câu Câu hỏi và đáp án luật so sánh hỏi kilobookcom luật sánh tập cau hoi nhan dinh mon luat sonsanh Câu hỏi và đáp án Luật so sánh Cau hoi on tap luat so sanh hoi dap luat so sanh bai táp trách nghiêm luat so sanh co dap an nhân đinh đung sai luât so sanh cau hoi mon luat so sanh câu hỏi luật so sánh cau hoi luat so sanh ôn thi luật so sánh câu hoi nhân đinh dung sai môn luật so sanh câu hỏi và đáp án môn luật so sánh cau hoi dap an mon luat so sanh ôn thi môn luật so sánh luật so sánh 138 câu câu hỏi môn luật so sánh ôn tập môn luật so sánh câu hỏi trắc nghiệm luật so sánh cau hoi nhận định luat so sanh 138 câu hỏi ôn tập luat so sanh kilobook cau hoi on tap mon so sanh ôn tập luât so sánh bộ câu hỏi môn luật so sánh câu hỏi trắc nghiệm môn LUẬT SO SÁNH câu hỏi nhận định môn luật so sánh cac cau nhan dinh dung sai luat so sanh cau hoi va dap an mon luat so sanh Cau hoi luat so sanh co dap an tìm hiểu về luật so sánh ôn tập luật so sánh câu hỏi ôn tập môn luật so sánh 138 cau hoi luat so sanh luatso sanh trac nghiem co dap an câu hỏi trắc nghiệm luật so sanh câu hỏi ôn tập luật so sánh đề thi trắc nghiệm môn luật so sánh nhung cau hoi on tap mon luat so sanh Câu hỏi bộ môn luật so sánh câu hỏi và đáp án môn luật so sánh cau hoi va dap an luat so sanh Luật so sánh trắc nghiệm nhận định on tap luat so sanh NHUNG CAU HOI VE MON LUAT SO SANH luat so sanh trac nghiem 100 cau trac nghiem luay so sanh co dap an cac cau hoi mon luat so sanh cau hoi thao luan ve luat so sanh câu bán trắc nghiệm môn luật so sánh

  Xem các từ khóa (tags) khác